Terms & Conditions

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ 11street

ส่วนที่ 1 กฎทั่วไป

ข้อ 1 วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ของข้อกำหนดและเงื่อนไข ("ข้อตกลง" นี้) มีขึ้นเพื่อกำหนดสิทธิและหน้าที่และสาระสำคัญ ระหว่างบุคคลที่ทำการขายสินค้าหรือบริการกับบุคคลอื่นๆ สิทธิและหน้าที่ และสาระสำคัญ ระหว่างสมาชิกกับบริษัท และขั้นตอนสำหรับการใช้บริการโดยสมาชิก เป็นต้น ซึ่งเชื่อมโยงกับการใช้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอีคอมเมิร์ซ ("บริการ") ที่จัดหาให้โดย 11street (http://www.11street.co.th ต่อไปนี้จะเรียกว่า "11street") ที่ดำเนินการโดย 11street ("บริษัท") ดังที่กำหนดไว้ด้านล่างนี้

ข้อ 2 คำนิยาม

 1. ข้อกำหนดต่อไปนี้มีความหมายตามลำดับดังต่อไปนี้:
  1. 1) "11street (www.11street.co.th)" หมายถึงเว็บไซต์ที่มีไว้สำหรับระบบอีคอมเมิร์ซแบบเรียลไทม์และการดำเนินการของเว็บไซต์ที่ให้บริการโดยบริษัทสำหรับการทำรายการสินค้าและบริการ (รวมกันเรียกว่า "สินค้า")
  2. 2) "ผู้ใช้" หมายถึงสมาชิกและผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกซึ่งได้รับบริการที่จัดหาให้โดยบริษัทตามข้อตกลงนี้
  3. 3) "สมาชิก" หมายถึงบุคคลธรรมดาหรือธุรกิจที่ได้ลงทะเบียนตนเองเป็นสมาชิกตามขั้นตอนของการลงทะเบียนที่สร้างขึ้นโดยบริษัท และผู้ที่ได้รับการจัดหาข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทอย่างสม่ำเสมอ และสามารถใช้บริการที่จัดหาให้โดยบริษัท สมาชิกประกอบด้วยสมาชิกทั่วไปและสมาชิกผู้ขายดังต่อไปนี้:
   1. 1. "สมาชิกทั่วไป (ลูกค้าที่ซื้อสินค้า)" หมายถึงสมาชิกใดๆ ที่มีสิทธิ์ใช้บริการที่จัดหาให้โดย 11street เพื่อซื้อสินค้าและการซื้ออื่นๆ "สมาชิกผู้ซื้อ” คือ ทุกคนที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป มีสิทธิ์ในการลงทะเบียนเป็นสมาชิกเพื่อวัตถุประสงค์ในการซื้อเพียงอย่างเดียว (รวมถึงชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย) หากคุณมีอายุต่ำกว่า 20 ปี คุณอาจใช้เว็บไซต์นี้ได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย
   2. 2. "สมาชิกผู้ขาย (ลูกค้าที่ซื้อและขาย)" หมายถึงสมาชิกใดๆ ที่ไม่เพียงมีสิทธิ์ในการซื้อสินค้าและใช้บริการที่เกี่ยวข้องใน 11street เท่านั้น แต่ยังใช้บริการตามที่อธิบายไว้ในข้อตกลงของสมาชิกผู้ขาย ("ข้อตกลงของผู้ขาย") อีกด้วย สมาชิกผู้ขายประกอบด้วยสมาชิกผู้ขายบุคคลธรรมดา สมาชิกผู้ขายชั้นธุรกิจ และสมาชิกผู้ขายทั่วโลก)
    • ก. "สมาชิกผู้ขายบุคคลธรรมดา" หมายถึงสมาชิกใดๆ ที่มีสิทธิ์ในการขายและซื้อสินค้าส่วนบุคคลสำหรับวัตถุประสงค์เชิงธุรกิจ และที่ไม่ใช่เชิงธุรกิจ
    • ข. "สมาชิกผู้ขายชั้นธุรกิจ" หมายถึงสมาชิกใดๆ ที่มีสิทธิ์ในการซื้อและขายสินค้าในฐานะนิติบุคคล ตามเอกสารรับรองการจดทะเบียนธุรกิจ
    • ค. "สมาชิกผู้ขายทั่วโลก" หมายถึงสมาชิกใดๆ ที่มีสิทธิ์ในการซื้อและขายสินค้าในฐานะชาวต่างชาติหรือบริษัทต่างประเทศ
  4. 4) "ผู้ไม่ได้เป็นสมาชิก" หมายถึงบุคคลใดๆ ที่ใช้บริการที่จัดหาให้โดยบริษัทโดยไม่ได้ลงทะเบียนตนเองเป็นสมาชิก
  5. 5) "ID" หมายถึงตัวอักษร ตัวเลข หรือทั้งตัวอักษรและตัวเลขผสมกันที่เลือกโดยสมาชิกและลงทะเบียนโดยบริษัทสำหรับการยืนยันตัวตนของสมาชิก
  6. 6) "รหัสผ่าน" หมายถึงตัวอักษรและตัวเลขผสมกันที่เลือกโดยสมาชิกและลงทะเบียนกับบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ในการยืนยันตัวตนของสมาชิกและปกป้องข้อมูลที่เป็นความลับ
  7. 7) "ผู้ให้บริการ" หมายถึงบุคคลใดๆ ที่บริษัทเลือกเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการและการจัดการโดยรวมของบริการที่จัดหาให้โดยบริษัทได้อย่างราบรื่น
  8. 8) "ผู้ซื้อ" หมายถึงผู้ใช้ใดๆ ที่ซื้อสินค้าของผู้ขายที่ลงทะเบียนกับบริษัท สิทธิ์ในการซื้อถูกมอบให้กับทั้งสมาชิกทั่วไปและสมาชิกผู้ขายและผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิก
  9. 9) "ผู้ขาย" หมายถึงสมาชิกที่ได้ลงทะเบียนสินค้ากับบริษัทโดยใช้แบบฟอร์มของการโฆษณาสินค้าที่จัดหาให้โดยบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ในการขายสินค้า ซึ่งมอบสิทธิ์ให้กับสมาชิกผู้ขาย
  10. 10) "การประเมินสมาชิก" หมายถึงการประเมินที่ให้กับสมาชิกแต่ละรายโดยบริษัทที่อิงตามเกณฑ์บางเกณฑ์ตามผลลัพธ์ของการใช้บริการของสมาชิก
  11. 11) "การรีวิวสินค้า" หมายถึงการเขียน รูปภาพ คลิป เป็นต้น ที่มีรีวิวของสินค้าที่ครอบคลุมซึ่งโพสต์หลังการซื้อสินค้า
  12. 12) "แต้ม" หมายถึงการชำระเงินล่วงหน้าทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกให้และจัดการโดยบริษัท และใช้โดยสมาชิกเพื่อซื้อสินค้า หรือสินค้าและบริการอื่นใดที่บริษัทจัดหาให้ สมาชิกสามารถซื้อแต้มได้โดยมีค่าธรรมเนียม หรือบริษัทให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
  13. 13) "หน่วยเงินสด" หมายถึง (i) เงินที่คืนให้เป็นเงินสดโดยบริษัท หลังจากสมาชิกทำการยกเลิกการซื้อที่ชำระเงินผ่านทางโทรศัพท์ เป็นต้น ที่ 11street เมื่อไม่สามารถคืนเงินโดยใช้วิธีการเดียวกันกับการชำระเงินที่ใช้สำหรับการซื้อสินค้าที่เกี่ยวข้องเนื่องจากลักษณะของวิธีการชำระเงินดังกล่าว หรือ (ii) เงินสดที่ใช้โดยบริษัทโดยวิธีการแปลงเป็นแต้ม
  14. 14) "ช่วงเวลาการซื้อให้เสร็จสิ้น" หมายถึงช่วงเวลาระหว่างที่ผู้ซื้อต้องแสดงเจตนาในการซื้อให้เสร็จสิ้น (การยืนยันการซื้อ ส่งคืน หรือแลกเปลี่ยนสินค้า) ซึ่งจะหมดอายุในวันที่ 7 นับจากวันที่ได้รับสินค้าหรือสำหรับสินค้าที่บริษัทไม่สามารถยืนยันการรับสินค้านั้นได้ (เช่น สินค้าที่จะนำไปติดตั้งที่หน้างาน) วันที่ 5 หลังจากร้องขอการยืนยันการรับสินค้าที่บริษัทส่งถึงผู้ซื้อหลังจาก 15 วันนับถัดจากวันที่จัดส่ง
  15. 15) "การยืนยันข้อมูลระบุตัวตนส่วนบุคคล" หมายถึงการดำเนินการยืนยันว่าข้อมูลต่อไปนี้ ในแต่ละกรณี ตรงกับข้อมูลที่บันทึก ณ เวลาที่สมาชิกที่เกี่ยวข้องกลายเป็นสมาชิก (i) ในกรณีของสมาชิกผู้ซื้อบุคคลธรรมดาและ/หรือสมาชิกผู้ขายบุคคลธรรมดา จะยืนยันความถูกต้องของข้อมูลระบุตัวตนส่วนบุคคลทางอีเมล (สมาชิกผู้ขายบุคคลธรรมดาอาจต้องดำเนินการยืนยันเพิ่มเติมตามวิธีการที่แยกต่างหากตามที่บริษัทแจ้ง) และ (ii) ในกรณีของสมาชิกผู้ขายชั้นธุรกิจหรือสมาชิกผู้ขายทั่วโลก ให้ยืนยันชื่อองค์กรของบริษัท หมายเลขจดทะเบียนองค์กรธุรกิจ และการยืนยันรายการที่จำเป็นเพิ่มเติมดังที่ระบุไว้ในข้อ 8 ของเอกสารนี้
  16. 16) "วันทำการ" หมายถึงวันที่บริษัทให้บริการตามปกติ ซึ่งไม่รวมวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ในประเทศไทย
  17. 17) "บริการการป้องกันการชำระเงิน" หมายถึง บริการที่บริษัทให้บริการ โดยการเก็บเงินของผู้ซื้อท่ได้ชำระแล้วเอาไว้ระยะเวลาหนึ่งเพื่อป้องกันการชำระเงินดังกล่าว
  18. 18) "ศูนย์การทำธุรกรรมแบบปลอดภัย" หมายถึงองค์กรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อไกล่เกลี่ยปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยในการทำธุรกรรมขณะใช้บริการ
  19. 19) "ศูนย์ระงับข้อพิพาท" หมายถึงองค์กรที่จัดตั้งขึ้นและมีการจัดการโดยบริษัทเพื่อให้สามารถไกล่เกลี่ยความขัดแย้งใดๆ ได้อย่างสมเหตุสมผลและราบรื่น โดยหลักการแล้ว ความขัดแย้งใดๆ ที่เกิดจากการทำธุรกรรมผ่านทาง 11street ระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อต้องได้รับการแก้ไขด้วยตัวของผู้ขายและผู้ซื้อเอง และเฉพาะในกรณีพิเศษเท่านั้นที่การแก้ไขปัญหาระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายล้มเหลว ความขัดแย้งดังกล่าวต้องได้รับการพิจารณาจากศูนย์การแก้ปัญหาความขัดแย้ง
  20. 20) “บริการชำระเงิน 11street” หมายถึงบริการใดๆ /ทั้งหมดที่จัดหาให้โดยบริษัทตามการลงทะเบียนของสมาชิกผู้ขายและการขายสินค้าของพวกเขาที่เว็บไซต์อื่นๆ นอกเหนือจาก 11street เช่น บริการตัวแทนการชำระเงิน บริการป้องกันการชำระเงิน และบริการเพิ่มเติมอื่นๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง
  21. 21) “ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม” คือค่าธรรมเนียมที่ชำระให้กับบริษัทสำหรับการใช้บริการโดยผู้ขาย บริษัทจะหักค่าธรรมเนียมนี้ รวมทั้งภาษีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องก่อนการชำระเงินกับผู้ขาย
 2. ข้อกำหนดใดๆ ที่ใช้ ณ ที่นี้ แต่ไม่ได้กำหนดไว้ในหัวข้อ 2 จะตีความตามหลักปฏิบัติมาตรฐานของการทำธุรกรรมนั้นๆ

ข้อ 3 ขอบเขต ลำดับความสำคัญของการมีผลบังคับใช้

 1. 1) ในข้อตกลงนี้ ส่วนที่ 1 (กฎทั่วไป) และส่วนที่ 4 (เบ็ดเตล็ด) จะนำไปใช้กับบริการทั้งหมด ส่วนที่ 2 จะนำไปใช้กับ 11street (ตัวแทนอีคอมเมิร์ซ) ส่วนที่ 3 จะนำไปใช้กับบริการชำระเงินของ 11street
 2. 2) ในกรณีที่มีความขัดแย้งระหว่างข้อกำหนดของส่วนที่ 1 และส่วนที่ 4 และในทางกลับกัน และส่วนที่ 2 ส่วนที่ 3 ซึ่งเป็นการบริการบุคคลธรรมดา ในทางกลับกัน การบริการบุคคลธรรมดาเกี่ยวข้องกับข้อกำหนด (ส่วนที่ 2, ส่วนที่ 3) จะมีอำนาจเหนือกว่าบริการโดยรวมที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนด (ส่วนที่ 1และส่วนที่ 2)

ข้อ 4 ข้อมูลจำเพาะ การมีผลบังคับใช้ และการแก้ไขของข้อตกลงนี้

 1. 1) บริษัทจะโพสต์ข้อตกลงที่กำหนดบนอินเทอร์เน็ตไซต์ (http://www.11street.co.th) ที่ที่มีการให้บริการของบริษัท เพื่อแจ้งผู้ใช้ของข้อตกลงดังกล่าว
 2. 2) บริษัทมีสิทธิ์ในการแก้ไขข้อตกลงนี้เมื่อมีเหตุผลอันควร ตราบใดที่การแก้ไขดังกล่าวไม่ละเมิดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่มีการแก้ไขข้อตกลงนี้ บริษัทจะแจ้งการแก้ไขดังกล่าว (รวมถึงวันที่มีผลของการแก้ไขดังกล่าวและเหตุผลในการแก้ไข) ผ่านเว็บไซต์บริการของบริษัทก่อนวันที่ที่การแก้ไขดังกล่าวจะมีผล 15 วัน อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่การแก้ไขใดๆ ทำให้ผู้ใช้เสียประโยชน์ การแก้ไขนั้นจะถูกแจ้งผ่านเว็บไซต์บริการของบริษัทก่อนวันที่มีผล 30 วัน และจะมีการแจ้งด้วยวิธีการส่งอีเมล, SMS และอื่นๆ ถึงผู้ใช้เป็นรายบุคคลอีกด้วย (หากมีปัญหายุ่งยากในการแจ้งให้ทราบเป็นรายบุคคล เนื่องจากผู้ใช้ไม่ได้ให้ข้อมูลที่ติดต่อที่ถูกต้อง การเปลี่ยนข้อมูลที่ติดต่อ เป็นต้น และมีการแจ้งการแก้ไขดังกล่าวตามข้อตกลงนี้แล้ว จะถือว่าได้ทำการแจ้งเป็นรายบุคคลแล้ว)
 3. 3) การยอมรับข้อตกลงนี้จะหมายถึงการยอมรับที่จะเห็นชอบในการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ทำกับข้อตกลงนี้โดยการเข้าชมเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตที่ให้บริการโดยบริษัทเป็นประจำ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่ทำให้สมาชิกหรือผู้ใช้เสียหายหรือเดือดร้อนจากการที่ไม่ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับข้อตกลงที่แก้ไข
 4. 4) ในกรณีที่สมาชิกไม่ยอมรับข้อตกลงที่แก้ไข สมาชิกดังกล่าวอาจร้องขอการเพิกถอนการเป็นสมาชิกได้ (การสิ้นสุดข้อตกลงของผู้ใช้) ในกรณีที่บริษัทได้แจ้งหรือประกาศตามข้อ 4. 2) ของข้อตกลงนี้ว่าจะมีการแก้ไขข้อตกลง และจะถือว่าผู้ใช้ยอมรับการแก้ไขดังกล่าว หากผู้ใช้ไม่แสดงการปฏิเสธที่จะยอมรับการแก้ไขก่อนวันที่มีผลของการแก้ไข จะถือว่าผู้ใช้ยอมรับการแก้ไข หากผู้ใช้ไม่แสดงการปฏิเสธที่จะยอมรับการแก้ไขอย่างชัดแจ้ง
 5. 5) ทุกคำสั่งซื้อสินค้าบน 11street ได้ก่อให้เกิดสัญญาซื้อขายระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อ
 6. 6) ในกรณีที่ข้อกำหนด หรือปรากฏเหตุการณ์ที่กฎหมายไทยหรือข้อตกลงฉบับนี้ไม่ได้ระบุไว้ชัดเจน บริษัทขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธเรื่อง และให้ถือว่าการตัดสินใจของบริษัทเป็นที่สิ้นสุด

ข้อ 5 ข้อบังคับเพิ่มเติม

 1. 1) สาระสำคัญใดๆ หรือทั้งหมดที่ไม่ได้ระบุในข้อตกลงนี้จะถูกกำหนดตามกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และหลักปฏิบัติเชิงพาณิชย์ทั่วไป
 2. 2) เมื่อใดก็ตามที่จำเป็น บริษัทอาจแจ้งสาระสำคัญที่มีผลกับบริการที่เฉพาะเจาะจง ("ข้อตกลงของบุคคลธรรมดา") โดยการโพสต์ข้อมูลเหล่านั้นบน 11street เป็นต้น
 3. 3) เมื่อใดก็ตามที่จำเป็น บริษัทอาจกำหนดและแจ้งสาระสำคัญโดยละเอียดเกี่ยวกับการใช้บริการ ("นโยบายการใช้งาน") โดยการโพสต์ข้อมูลเหล่านั้นบน 11street เป็นต้น
 4. 4) บริษัทจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ทำกับข้อกำหนดและเงื่อนไขหรือนโยบายความเป็นส่วนตัวก่อนวันที่มีผลของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
 5. 5) สมาชิกแต่ละรายต้องคอยตรวจสอบอยู่เสมอไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ทำกับข้อตกลงของบุคคลธรรมดาหรือนโยบายการใช้งานหรือไม่ก็ตาม และต้องยืนยันว่าได้รับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ
 6. 6) การบริหาร การจัดการ หรือการดำเนินการใดๆ ของบริษัทภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ไม่อาจถูกถือหรือตีความได้ว่าเป็นการกระทำในฐานะที่บริษัทเป็นตัวแทนของสมาชิก

ข้อ 5.1 การลงรายการสินค้า

 1. 1)ผู้ขายต้องรับผิดชอบทั้งสิ้นต่อการลงรายการสินค้าบนเว็บไซต์ของ 11street.co.th ผู้ขายรับประกันว่า:
  • 1. ผู้ขายเป็นเจ้าของสินค้าโดยถูกต้องตามกฎหมายผู้ซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในสินค้าที่ลงรายการ
  • 2. ผู้ขายมีสิทธิ์ในการขายสินค้าออนไลน์ในประเทศไทย
  • 3. สินค้าสอดคล้องกับกฎข้อบังคับทางกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ทั้งหมดในประเทศไทย
  • 4. สินค้าสอดคล้องอย่างเข้มงวดกับคุณลักษณะ ภาพวาด เกณฑ์ด้านประสิทธิภาพ และคำอธิบายอื่นๆ ที่อ้างถึง/หรือได้รับการอนุมัติบนเว็บไซต์โดยผู้ขาย
  • 5. สินค้าปราศจากข้อบกพร่องในแง่ของวัสดุ ประสิทธิภาพ การทำงาน และคุณภาพของงาน
  • 6. สินค้าสามารถใช้งานได้
  • 7. ไม่มีการใส่ข้อมูลหลอกลวงบนเว็บไซต์
  • 8. สินค้าที่ลงรายการมีราคาที่แข่งขันได้
  • 9. ไม่มีการสอดแทรกเนื้อหาที่ผิดกฎหมายหรือน่ารังเกียจบนเว็บไซต์
 2. ผู้ขายจะไม่แสดงรายการสินค้าหรือขายสินค้าใดๆ โดยใช้ 11street.co.th ซึ่งได้แก่สินค้า ดังนี้
  • 1. เครื่องสำอางที่เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยหรือสุขภาพของลูกค้า สินค้าที่ไม่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • 2. สื่อลามกอนาจาร
  • 3. อาวุธปืนหรืออาวุธอันตรายใดๆ ก็ตาม
  • 4. สินค้าจากตลาดมืด
  • 5. สินค้าที่ขโมยมา
  • 6. สินค้าที่นำเข้าอย่างผิดกฎหมาย
  • 7. สินค้าผิดกฎหมาย
  • 8. สินค้าที่อาจทำให้บริษัทเสียชื่อเสียง

ข้อ 5.2 ข้อจำกัดของคำสั่งซื้อ

 1. 1) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธคำสั่งซื้อสินค้าใดๆ ก็ตามที่ผู้ซื้อสั่งกับบริษัท และ/หรือเพื่อจำกัดปริมาณในคำสั่งซื้อใดๆ ก็ตามโดยไม่ต้องให้เหตุผล หากบริษัทปฏิเสธคำสั่งซื้อของผู้ซื้อ โดยปกติแล้ว บริษัทจะพยายามแจ้งให้ผู้ซื้อทราบโดยใช้ที่อยู่อีเมลที่ผู้ซื้อให้เราไว้เมื่อทำการสั่งซื้อ
 2. 2) บริษัทอาจจำกัดหรือยกเลิกปริมาณการซื้อต่อบุคคล ต่อครัวเรือน หรือต่อคำสั่งซื้อ ภายใต้ดุลยพินิจของบริษัทเอง บริษัทยังขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธคำสั่งซื้อใดๆ ของผู้ซื้อสั่ง ข้อบังคับเหล่านี้ รวมถึงคำสั่งซื้อสินค้าใดๆ และที่สั่งโดยบัญชีเว็บไซต์ 11street.co.th เดียวกัน บัตรเครดิตเดียวกัน และคำสั่งซื้อที่ใช้ที่อยู่ในการเรียกเก็บเงินและ/หรือที่อยู่ในการจัดส่งเดียวกัน ในกรณีที่บริษัททำการเปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อ บริษัทจะพยายามแจ้งให้ผู้ซื้อทราบโดยการติดต่อทางอีเมลและ/หรือที่อยู่ในการเรียกเก็บเงินที่ระบุเมื่อทำการสั่งซื้อ
 3. 3) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดหรือห้ามการขายให้กับตัวแทนจำหน่ายหรือผู้ค้าปลีก

ข้อ 6 การสร้างข้อตกลงของผู้ใช้

 1. 1) ข้อตกลงของผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องกับการบริการที่จัดหาให้โดยบริษัท ("ข้อตกลงของผู้ใช้") ถูกสร้างขึ้นเมื่อบริษัทให้ความยินยอมต่อคำขอสมัครใช้บริการที่ส่งโดยบุคคลใดๆ ก็ตามที่ต้องการใช้บริการ การสมัครจะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลใดๆ ที่ต้องการใช้บริการกรอกข้อมูลในรายการที่จำเป็นแต่ละรายการในแบบฟอร์มการสมัครสมาชิกที่บริษัทจัดไว้ให้ทางออนไลน์ และแสดงเจตนาของตนที่จะยินยอมตามข้อตกลงนี้
 2. 2) จะถือว่าผู้สมัครกลายเป็นสมาชิก ณ วันที่ที่มีการโพสต์ความยินยอมให้บุคคลดังกล่าวเป็นสมาชิกของบริษัทบนหน้าบริการที่เกี่ยวข้อง หรือวันที่ที่ผู้สมัครได้รับความยินยอมดังกล่าวทางอีเมล หรือด้วยวิธีการอื่นๆ ที่ทางบริษัทกำหนด
 3. 3) บุคคลใดๆ ที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ในการสมัครสมาชิก และองค์กรใดๆ ที่สามารถดำเนินกิจการทางการค้าปกติได้ ณ วันที่สมัครสมาชิก มีสิทธิ์ในการสมัครสมาชิก
 4. 4) โดยหลักการแล้ว หนึ่ง (1) ID สมาชิกจะมอบให้บุคคลหนึ่ง (1) ราย (จากการรับรองความถูกต้องทางอีเมลซึ่งข้อมูลระบุตัวตนส่วนบุคคลได้รับการยืนยัน ในกรณีขององค์กร จากหมายเลของค์กรและหมายเลขจดทะเบียนองค์กรทางธุรกิจแต่ละหมายเลข) อย่างไรก็ตาม ในกรณีของสมาชิกผู้ขาย (ที่เป็นสมาชิกองค์กรด้วย) อาจมอบ ID สมาชิกสูงสุดห้า (5) รายการสำหรับแต่ละหมายเลขจดทะเบียนองค์กรทางธุรกิจ ตราบเท่าที่สมาชิกดังกล่าวมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยบริษัท (ระยะเวลาการทำธุรกรรม บันทึกประสิทธิภาพการทำงาน คะแนนเครดิต บันทึกข้อร้องเรียนต่างๆ เป็นต้น)
 5. 5) ในกรณีที่สมาชิกลงทะเบียนสำหรับการเป็นสมาชิกอีกครั้งหลังจากการหมดอายุ (รวมถึงการสิ้นสุด) ของข้อตกลงของผู้ใช้ โดยหลักการแล้ว จะไม่สามารถใช้ ID ที่ใช้ล่าสุดได้ และจะต้องใช้ ID ใหม่
 6. 6) ในกรณีของการสมัครสมาชิกที่ส่งโดยสมาชิกผู้ซื้อบุคคลธรรมดาและ/หรือสมาชิกผู้ขายบุคคลธรรมดา กระบวน การยืนยันข้อมูลระบุตัวตนส่วนบุคคลต้องได้รับการดำเนินการโดยการตรวจสอบความถูกต้องทางอีเมล สำหรับการสมัครใดๆ ที่บริษัทไม่สามารถดำเนินกระบวนการการยืนยันข้อมูลระบุตัวตนส่วนบุคคลได้ บริษัทมีสิทธิ์ร้องขอให้ผู้สมัครส่งเอกสารที่ใช้เป็นหลักฐานได้
 7. 7) เนื่องจากมีข้อกังวลว่าสมาชิกบางรายอาจแสวงหาวิธีการที่จะได้มาซึ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่ทำให้ได้เปรียบจำนวนมาก เช่น ได้คูปองส่วนลดที่หลากหลาย ผลประโยชน์จากกิจกรรมต่างๆ เป็นต้น ซึ่งจัดโดยบริษัทที่ให้กับสมาชิกเพื่อต่ออายุ หรือเพื่อให้สิ้นสุดความเป็นสมาชิกโดยสมัครใจ เป็นต้น หรือสมาชิกบางรายอาจใช้ชื่อของบุคคลอื่นๆ โดยผิดกฎหมายเพื่อการดังกล่าว เพื่อเป็นการป้องกันการกระทำดังกล่าวมิให้เกิดขึ้น การใช้บริการโดยสมาชิกและการยื่นใบสมัครสมาชิกภายในหนึ่ง (1) เดือนนับจากวันที่ที่สมาชิกเพิกถอนการเป็นสมาชิกโดยสมัครใจอาจถูกปฏิเสธ

ข้อ 7 การเปลี่ยนแปลงและการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

 1. 1) บุคคลใดก็ตามที่ต้องการเป็นสมาชิกและใช้บริการต้องได้รับการอนุมัติผ่านกระบวนการสมัคร
 2. 2) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่สมาชิกบันทึกไว้ ณ เวลาที่สมาชิกสมัครใช้บริการ สมาชิกดังกล่าวต้องทำการอัปเดตข้อมูลโดยทันที อย่างไรก็ตาม ข้อมูลใดๆ ที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ เช่น ชื่อ, ID จะเปลี่ยนไม่ได้
 3. 3) สมาชิกรับรองว่าข้อมูลที่กรอกลงไปในใบสมัครสมาชิกเป็นความจริงและถูกต้อง สมาชิกจะรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากข้อมูลที่ไม่ได้รับการอัปเดต ซึ่งบริษัทจะไม่รับผิดชอบไม่ว่าทางใดก็ตาม
 4. 4) สมาชิกตกลงที่จะเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นครั้งคราว และจะรับผิดชอบต่อความปลอดภัยในการใช้หรือเข้าถึงบัญชีของตนเอง
 5. 5) ในกรณีที่สมาชิกมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบัญชีของสมาชิกได้ถูกเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต สมาชิกมีหน้าที่ในการรายงานการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตนั้นโดยทันที
 6. 6) บริษัทจะไม่ใช้ข้อมูลใดๆ ของผู้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากการให้บริการ และจะไม่ให้ข้อมูลดังกล่าวกับบุคคลภายนอกโดยปราศจากความยินยอมของผู้ใช้ โดยมีข้อยกเว้นต่อไปนี้:
  • 1. การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ที่น้อยที่สุด (ชื่อ ที่อยู่ ข้อมูลที่ติดต่อ) แก่ผู้ขาย บริษัทจัดส่ง เป็นต้น ซึ่งจำเป็นสำหรับการทำธุรกรรม จัดส่ง และอื่นๆ
  • 2. เมื่อการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้และการจัดเตรียมข้อมูลดังกล่าวให้กับบุคคลภายนอกได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายและข้อบังคับ
  • 3. เมื่อจำเป็นต้องใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อดำเนินการซื้อและขาย และเพื่อส่งคืน แลกเปลี่ยน การยกเลิก และอื่นๆ ตามด้วยความเสร็จสมบูรณ์ของการซื้อและขาย อย่างไรก็ตาม บริษัทมีสิทธิ์ในการให้ข้อมูลที่ติดต่อของคู่สัญญาแก่ผู้ขายและผู้ซื้อที่เกี่ยวข้องซึ่งมีส่วนร่วมในการซื้อและขายเท่านั้น
 7. 7) บริษัทมุ่งมั่นที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ ซึ่งรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ ตามข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง บริษัทจะสร้างนโยบายการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ คัดเลือกบุคคลที่ทำหน้าที่ในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและโพสต์ข้อมูลนี้
 8. 8) เรื่องใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ต้องได้รับการจัดการตามกฎหมาย ข้อบังคับ และนโยบายการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดโดยบริษัท
 9. 9) ในกรณีที่การทำธุรกรรมสำเร็จผ่านบริการที่จัดหาให้โดย 11street บริษัทจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้แก่ผู้ขายซึ่งจำเป็นต่อการทำธุรกรรมของสินค้าระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อ การจัดส่ง เป็นต้น
 10. 10) บริษัทสามารถแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกกับผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกภายใต้สัญญาซึ่งเป็นผู้ที่ช่วยดำเนินการธุรกิจของเรา บริษัทมีสิทธิจ้างบริษัทและบุคคลอื่นเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในนามของบริษัท ตัวอย่างประกอบด้วยการสั่งซื้อที่บรรลุผล การจัดส่งสินค้า การส่งไปรษณีย์และอีเมล การลบข้อมูลที่ซ้ำจากรายการลูกค้า การวิเคราะห์ข้อมูล การจัดให้มีการช่วยเหลือทางการตลาด การจัดให้มีผลการค้นหาและลิงก์ (ประกอบด้วยรายการที่จ่ายแล้วและลิงก์) การดำเนินการการชำระเงินผ่านทางบัตรเครดิต การสืบสวนการฉ้อโกง และการจัดให้มีฝ่ายบริการลูกค้า บริษัทและบุคคลอื่นดังกล่าวสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกได้เพียงเพื่อการปฏิบัติหน้าที่เท่านั้น แต่ไม่สามารถนำข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นได้
 11. 11) บุคคลภายนอกเป็นคนส่งข้อเสนอโปรโมชั่น: บางครั้ง บริษัทเป็นผู้ส่งข้อเสนอให้กับกลุ่มผู้ใช้ของ บริษัทที่เลือกไว้แล้วในนามของบริษัทอื่น เมื่อ บริษัททำเช่นนี้ บริษัทจะไม่ให้ชื่อและที่อยู่ของ สมาชิกกับธุรกิจนั้น หากคุณไม่ประสงค์ที่จะรับข้อเสนอนี้ โปรดปรับเปลี่ยนการตั้งค่าการสื่อสารของคุณใน 11street
 12. 12) บุคคลภายนอกคนอื่นที่ขอให้บริษัทส่งข้อมูลของสมาชิกอย่างให้อย่างชัดแจ้ง (หรือคนที่สมาชิกในอีกประการหนึ่งแจ้งและยินยอมอย่างชัดแจ้งเมื่อใช้บริการเฉพาะ)
 13. 13) การบังคับใช้ทางกฎหมายหรือเจ้าหน้าที่รัฐมีหน้าที่ในการรับรองคำขอที่ข้องเกี่ยวกับการสืบสวนอาชญากรรมหรือกิจกรรมผิดกฎหมายที่น่าสงสัย จากเหตุการณ์นี้สมาชิกตกลงให้บริษัทสามารถเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวน เช่น ชื่อ เมือง รหัสไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล ประวัติ ID ผู้ใช้ ที่อยู่ IP การร้องเรียนการฉ้อโกง และประวัติการซื้อและรายการ
 14. 14) ผู้เข้าร่วมโปรแกรมการป้องกันตราสินค้าภายใต้ข้อตกลงของการรักษาความลับ ตามที่ บริษัทใช้ดุลพินิจเดียวที่บริษัทเชื่อว่าเป็นสิ่งจำเป็นหรือเหมาะสมที่จะเชื่อมโยงกับการสืบสวนเรื่องของการฉ้อโกง การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา การละเมิดลิขสิทธิ์ หรือกิจกรรมที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายอื่นๆ จากเหตุการณ์นี้เราจะเปิดเผย ชื่อ ที่อยู่ เมือง รหัสไปรษณีย์ ประเทศ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล และชื่อบริษัท
 15. 15) หากบริษัทมีแผนที่จะควบรวมหรือถูกควบรวมโดยธุรกิจรายอื่น (หากมีการรวมกันดังกล่าวเกิดขึ้น บริษัทจะต้องให้ธุรกิจที่มารวมใหม่ด้วยนั้นทำตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก หากข้อมูลส่วนบุคคลของ สมาชิก ถูกใช้ในทางตรงกันข้ามกับนโยบายนี้ สมาชิกจะได้รับการแจ้งเตือนก่อน)
 16. 16) ในกรณีที่่มีการควบรวมหรือการโอนกิจการ สมาชิกตกลงที่จะให้ความยินยอมล่วงหน้าในการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก

ข้อ 7.1 ความเป็นส่วนตัว

 1. 1) บริษัทไม่ขายหรือให้เช่าข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกให้กับบุคคลภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด โดยปราศจากการยินยอมอย่างชัดแจ้งจากสมาชิก บริษัทจะใช้ข้อมูลตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราเท่านั้น
 2. 2) บริษัทมองการปกป้องความเป็นส่วนตัวของสมาชิกว่าเป็นหลักการของชุมชนที่มีความสำคัญอย่างมาก บริษัทจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการป้องกันโดยอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยทางกายภาพและทางเทคโนโลยี
 3. 3) สมาชิกสามารถเข้าถึงและปรับเปลี่ยนข้อมูลที่ให้ไว้และเลือกที่จะไม่รับการสื่อสารบางอย่างโดยการลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณ บริษัทใช้บุคคลภายนอกในการยืนยันและรับรองหลักการความเป็นส่วนตัวของบริษัท สำหรับคำอธิบายโดยสมบูรณ์เกี่ยวกับวิธีการที่บริษัทใช้และปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของสมาชิก หากสมาชิกคัดค้านการถ่ายโอนหรือใช้ข้อมูลของสมาชิกในลักษณะนี้ โปรดอย่าใช้บริการของบริษัท
 4. 4) เพื่อไม่ให้เกิดความสงสัย หากบริษัทมีเหตุผลที่สมเหตุสมผลที่เชื่อว่าผู้ใช้รายใดก็ตามที่กำลังทำผิดในข้อกำหนดใดๆ ของข้อตกลงนี้ ทางบริษัทขอใช้สิทธิ์และดุลพินิจอย่างเด็ดขาดในการให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐ นักสืบเอกชน เจ้าของโดยชอบธรรม หรือผู้ถือผลประโยชน์ และ/หรือบุคคลภายนอกที่เสียหายทุกคนในการสอบสวนอาชญากรรมใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้นต่อเนื่องหรือจากการกระทำผิดของพลเรือนได้
 5. 5) นอกจากนี้ ทางบริษัทสามารถเปิดเผยตัวตนและข้อมูลติดต่อของผู้ใช้หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมอื่นๆ หากขอโดยรัฐหรือโครงสร้างการบังคับใช้ทางกฎหมาย นักสืบเอกชน เจ้าของโดยชอบธรรม หรือผู้ถือผลประโยชน์ และ/หรือบุคคลภายนอกที่เสียหาย หรือเป็นผลจากหมายศาลหรือการกระทำทางกฎหมายอื่นๆ หรือหากบริษัทเห็นว่าเป็นผลประโยชน์ที่ดีที่สุดที่จะทำเช่นนี้ด้วยดุลพินิจที่เด็ดขาด ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือผลกระทบอื่นๆ ที่ตามมาจากการเปิดเผยข้อมูล และสมาชิกยินยอมที่จะไม่นำการกระทำหรือการเรียกร้องใดๆ ต่อบริษัทจากการการเปิดเผยข้อมูลนี้
 6. 6) สมาชิกสามารถถอนความยินยอมต่อการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ไว้แก่บริษัทได้ทุกเมื่อโดยแจ้ง บริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโทรหาฝ่ายบริการลูกค้าของเรา ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถระบุตัวตนของสมาชิก และ ไม่สามารถให้ประสบการณ์การใช้งานที่ปลอดภัย ราบรื่น มีประสิทธิภาพ และได้รับการปรับแต่งให้เหมาะสมกับ สมาชิกขณะที่ใช้เว็บไซต์ของเรา ถึงแม้ว่า สมาชิกสามารถค้นดูผ่านเว็บไซต์ส่วนใหญ่ของ บริษัทได้โดยไม่ต้องให้ข้อมูลส่วนตัวใดๆแก่บริษัท ในบางกรณี ข้อมูลส่วนบุคคลจำเป็นต้องใส่เพื่อให้บริการตามที่สมาชิกร้องขอ
 7. 7) เมื่อผู้ใช้เพิกถอนการเป็นสมาชิก 11street จะเก็บรักษาชื่อ หมายเลขการลงทะเบียนการยืนยันตัวตน (หรือหมายเลขการลงทะเบียนสำหรับชาวต่างชาติ) รหัสผ่าน อีเมล หรือข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการยืนยันตัวตนเป็นเวลา 1 (หนึ่ง) เดือนนับจากการเพิกถอน เพื่อวัตถุประสงค์ในการห้ามไม่ให้ผู้ใช้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจใดๆ อย่างผิดกฎหมายหรือเป็นข้อได้เปรียบ เช่น บัตรกำนัลส่วนลด ผลประโยชน์จากกิจกรรมต่างๆ เป็นต้น ด้วยการสมัครซ้ำและเพิกถอน หรือจากการใช้ชื่อของบุคคลอื่นอย่างผิดกฎหมาย ในกรณีที่ผู้ใช้คือสมาชิกผู้ขาย 11street จะเก็บรักษาบันทึกของชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่ของบุคคลหรือบริษัทที่จัดหาสินค้าเป็นเวลา 2 (สองปี)

ข้อ 8 การสมัครใช้บริการ

 1. 1) บุคคลใดๆ ที่ต้องการเข้าร่วมและใช้บริการที่จัดหาให้โดยบริษัทต้องระบุข้อมูลที่จำเป็นในใบสมัครสมาชิกที่บริษัทจัดไว้ให้ มีรายการที่ต้องระบุและรายการทางเลือกที่จะต้องกรอกข้อมูลลงไปโดยสมาชิกเมื่อเขาหรือเธอลงทะเบียนเป็นสมาชิก และต้องกรอกข้อมูลในรายการที่ต้องระบุทั้งหมด ประเภทรายการที่ต้องระบุในแบบฟอร์มการสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกจะแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับว่าผู้สมัครเป็นบุคคลธรรมดาหรือองค์กร
 2. 2) สมาชิกผู้ซื้อบุคคลธรรมดาและ/หรือสมาชิกผู้ขายบุคคลธรรมดารายใดก็ตามต้องกรอกข้อมูลลงในรายการต่อไปนี้ (รายการที่ต้องระบุ): ID สมาชิก รหัสผ่าน ที่อยู่อีเมล ชื่อ หมายเลขที่ติดต่อ ไม่ว่าสมาชิกจะต้องการรับอีเมลโฆษณาหรือ SMS โฆษณาหรือไม่ก็ตาม และไม่ว่าสมาชิกจะยินยอมมอบข้อมูลส่วนบุคคลของเขาหรือเธอให้กับหรือใช้โดยบริษัทคู่ค้าและบริษัทฝากขายที่จัดการข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่ก็ตาม
 3. 3) สมาชิกผู้ขายชั้นธุรกิจหรือสมาชิกผู้ขายทั่วโลกรายใดก็ตามต้องกรอกข้อมูลในรายการต่อไปนี้ (รายการที่ต้องระบุ): ประเภทธุรกิจ, ID สมาชิก รหัสผ่าน ชื่อบริษัท (ชื่อของธุรกิจ) เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ชื่อของตัวแทน หมายเลขจดทะเบียนองค์กรธุรกิจ ที่อยู่อีเมล หมายเลขที่ติดต่อของตัวแทน หมายเลขโทรสาร สถานที่ตั้งของธุรกิจ หมายเลขบัญชีที่อาจส่งเงินค่าราคาขายสินค้าไปให้ สภาพทางธุรกิจ ประเภท หมวดหมู่ หมายเลขจดทะเบียนองค์กร หมายเลขจดทะเบียนทางธุรกิจอีคอมเมิร์ซ กลุ่มงานธุรกิจหลัก ไม่ว่าจะต้องการรับอีเมลโฆษณาหรือ SMS โฆษณาหรือไม่ก็ตาม และไม่ว่าจะยินยอมมอบข้อมูลส่วนบุคคลให้กับหรือใช้โดยบริษัทคู่ค้าและบริษัทฝากขายที่จัดการข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่ก็ตาม
 4. 4) หน่วยงานของสมาชิกผู้ขายชั้นธุรกิจหรือสมาชิกผู้ขายทั่วโลกต้องสมัครเป็นสมาชิกในฐานะสมาชิกผู้ขายชั้นธุรกิจหรือสมาชิกผู้ขายทั่วโลก ผู้ขายชั้นธุรกิจหรือผู้ขายทั่วโลกรายใดๆ ที่ต้องการเข้าร่วมในฐานะสมาชิกผู้ขายชั้นธุรกิจหรือสมาชิกผู้ขายทั่วโลก ต้องให้ข้อมูลและเอกสารที่ใช้เป็นหลักฐานเพิ่มเติมตามคำขอของบริษัท เช่น สำเนาใบรับรองการจดทะเบียนองค์กรธุรกิจ สำเนาการยืนยันตัวตนของตัวแทน (ในกรณีที่เป็นธุรกิจส่วนตัว) การลงทะเบียนระดับองค์กร ใบรับรองการประทับตราขององค์กรและข้อมูลบัญชีของตัวแทนหรือบริษัทสำหรับการชำระเงิน
 5. 5) เมื่อสมาชิกสมัครเป็นสมาชิก บริษัทมีสิทธิ์ในการขอข้อมูลอื่นๆ (เช่น วันเกิด สถานภาพการสมรส อาชีพ งานอดิเรก สิ่งที่สนใจ เป็นต้น) นอกเหนือจากรายการที่ต้องระบุดังที่ระบุในข้อ 8. 1) และข้อ 8. 2) ซึ่งผู้สมัครมีสิทธิ์ปฏิเสธได้ ข้อมูลเพิ่มเติมใดๆ ที่ได้รับต้องใช้เพื่อวัตถุประสงค์ของการให้ข้อมูลที่หลากหลายและเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกและไม่สามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นโดยบริษัท
 6. 6) บริษัทไม่รับรองว่าข้อมูลที่กรอกลงในใบสมัครสมาชิกเป็นความจริงและถูกต้อง
 7. 7) สมาชิกผู้ขายจะได้รับ 'ดาวน์โหลดคู่มือ' เป็นคุณลักษณะพิเศษผ่านทางสำนักงานผู้ขาย (Seller Office) ซึ่งให้คำอธิบายและคำแนะนำที่ง่ายดาย เริ่มตั้งแต่การลงทะเบียนสินค้า การขาย ไปจนถึงการคำนวณการชำระเงิน
 8. 8) สมาชิกผู้ขายไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ชื่อ และ/หรือ โลโก้ของเว็บไซต์โดยไม่มีการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก 11street สมาชิกผู้ขายต้องไม่ดำเนินการหรือโน้มน้าวการขายตรงสินค้าของตนต่อผู้ซื้อ หากในกรณีใดก็ตามที่มีการละเมิดกฎนี้ สมาชิกผู้ขายที่เกี่ยวข้องจะถูกสั่งห้ามไม่ให้ใช้บริการและความเป็นสมาชิกของผู้ขายอาจถูกยกเลิก
 9. 9) ผู้ขายควรตอบสนองต่อคำขอให้ออกใบกำกับ VAT และ/หรือใบกำกับอื่นๆ จากผู้ซื้อ ผู้ขายควรตอบสนองต่อข้อสงสัยของผู้ซื้ออย่างตรงไปตรงมาและถูกต้องแม่นยำ ความสูญเสียใดๆ ก็ตามที่เกิดจากการตอบสนองที่ไม่ซื่อสัตย์และไม่ถูกต้องโดยผู้ขายถือเป็นความรับชอบของผู้ขายโดยสมบูรณ์์
 10. 10) ห้ามไม่ให้สมาชิกผู้ซื้อที่มีอายุต่ำกว่า 20 (ยี่สิบ) ปีเข้าถึงเนื้อหาของสื่อที่เป็นอันตราย เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายต่อผู้เยาว์จากการเผยแพร่เนื้อหาสื่อที่ผิดกฎหมายและเป็นอันตราย บริษัทจะนำกลไกการยืนยันการบรรลุนิติภาวะแบบแยกต่างหากมาใช้กับเนื้อหาดังกล่าว เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้เยาว์เปิดรับเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมและเป็นอันตราย บริษัทรับรายงานเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมและเป็นอันตรายในเว็บไซต์ทาง hello@11street.co.th ฝ่ายที่ถูกรายงานซึ่งลงทะเบียนเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมและอันตรายดังกล่าวจะได้รับคำเตือนหรือการดำเนินการอื่นๆ จากบริษัทเมื่อมีการยืนยัน

ข้อ 9 การอนุมัติ การปฏิเสธ การเลื่อนการสมัคร

 1. 1) โดยหลักการแล้ว บริษัทจะอนุมัติการใช้บริการของบริษัทเฉพาะเมื่อมีการกรอกข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดตามที่ระบุไว้ในข้อ 8 ของข้อตกลงนี้อย่างถูกต้อง และการยืนยันตัวตนของผู้สมัครที่ได้ยินยอมที่จะผูกมัดกับข้อตกลงนี้ได้รับการยืนยันโดยการดำเนินกระบวนการการยืนยันข้อมูลระบุตัวตนส่วนบุคคลแล้ว
 2. 2) บริษัทจะดำเนินกระบวนการการยืนยันข้อมูลระบุตัวตนส่วนบุคคลดังต่อไปนี้:
  • 1. ในกรณีการสมัครของสมาชิกผู้ซื้อบุคคลธรรมดาและ/หรือสมาชิกผู้ขายบุคคลธรรมดาจะใช้การตรวจสอบความถูกต้องทางอีเมล
  • 2. ในกรณีการสมัครของสมาชิกผู้ขายชั้นธุรกิจหรือสมาชิกผู้ขายทั่วโลกจะยึดตามเอกสารที่ใช้เป็นหลักฐานซึ่งได้รับการจัดหาตามข้อ 8. 4) เป็นต้น สำหรับการสมัครใดๆ ที่บริษัทไม่สามารถดำเนินกระบวนการการยืนยันข้อมูลระบุตัวตนส่วนบุคคลได้ บริษัทมีสิทธิ์ร้องขอให้ผู้สมัครส่งเอกสารที่ใช้เป็นหลักฐานได้
 3. 3) บริษัทอาจปฏิเสธที่จะอนุมัติการสมัครในกรณีต่อไปนี้ ถ้า:
  1. 1. ผู้สมัครมีอายุต่ำกว่า 20 ปี
  2. 2. มีการยืนยันในการดำเนินกระบวนการการยืนยันข้อมูลระบุตัวตนส่วนบุคคลที่ดำเนินการโดยบริษัทว่าผู้สมัครไม่ใช่บุคคลที่ยื่นใบสมัคร
  3. 3. ชื่อของสมาชิก เลขทะเบียนนิติบุคคล เลขทะเบียนผู้เสียภาษีอากรเหมือนกันกับรายการของสมาชิกที่มีอยู่
  4. 4. มีข้อผิดพลาด หรือข้อมูลที่ข้ามไป หรือความผิดพลาดในการพิมพ์ในใบสมัครหรือเอกสารการลงทะเบียน
  5. 5. มีการกรอกใบสมัครซ้ำภายในหนึ่งเดือนนับจากวันที่มีการสิ้นสุดข้อตกลงของผู้ใช้
  6. 6. สมาชิกที่ถูกทางบริษัทดำเนินมาตรการบางอย่าง เช่น การเพิกถอนสิทธิ์ สิ้นสุดข้อตกลงของผู้ใช้เพียงฝ่ายเดียว และต่อมาสมัครใช้บริการซ้ำระหว่างช่วงที่มีการดำเนินมาตรการดังกล่าวกับสมาชิกซึ่งยังคงมีผลบังคับใช้อยู่
  7. 7. มีการยืนยันว่ามีการยื่นใบสมัครที่ละเมิดข้อตกลงนี้ หรือการสมัครดังกล่าวผิดกฎหมายหรือไม่ถูกต้อง
  8. 8. บุคคลใดก็ตามที่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดในข้อตกลงของผู้ใช้เกี่ยวกับการซื้อ/ขายของ 11street ละเมิดข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง
 4. 4) บริษัทอาจเลื่อนการสมัครออกไปได้ในกรณีตามที่ระบุไว้ข้างล่าง ในกรณีดังกล่าวบริษัทจะโพสต์บนหน้าบริการที่เกี่ยวข้องหรือแจ้งให้ทราบทางอีเมลถึงเหตุผลที่เลื่อนการสมัครออกไป วันที่ที่อาจอนุมัติ ข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติมใดๆ ที่จำเป็นสำหรับการอนุมัติ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลื่อนการสมัคร
  1. 1. ขาดสิ่งอำนายความสะดวก
  2. 2. มีปัญหาทางเทคโนโลยี
  3. 3. บริษัทไม่สามารถยืนยันการระบุตัวตนส่วนบุคคลผ่านทางการดำเนินกระบวนการการยืนยันข้อมูลระบุตัวตนส่วนบุคคลโดยบริษัท
  4. 4. บริษัทได้ตัดสินใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการเลื่อนการสมัครเป็นสิ่งจำเป็น

ข้อ 10 การสิ้นสุดของข้อตกลงของผู้ใช้

 1. 1) สมาชิกรายใดก็ตามอาจยุติข้อตกลงของผู้ใช้ได้ดังต่อไปนี้:
  1. 1. สมาชิกรายใดก็ตามอาจยุติข้อตกลงของผู้ใช้ได้ทุกเมื่อ โดยการแจ้งให้บริษัททราบถึงเจตนาเพื่อยุติ อย่างไรก็ตาม ก่อนจะดำเนินการแจ้งดังกล่าว การทำธุรกรรมของสินค้าทั้งหมดที่กำลังอยู่ในกระบวนการต้องดำเนินการจนเสร็จสมบูรณ์โดยไม่มีคำสั่งซื้อหรือข้อเรียกร้องใดๆ จากสมาชิกหรือบุคคลภายนอกค้างอยู่ การเพิกถอน การยกเลิก หรือผลกระทบใดๆ ในเชิงลบที่เกิดจากการเพิกถอนหรือการยกเลิกดังกล่าวให้ผูกพันสมาชิกนั้น
  2. 2. บริษัทมีสิทธิ์ในการจำกัดความสามารถของสมาชิกในการยุติข้อตกลงของผู้ใช้ ในกรณีที่การใช้บริการของสมาชิกถูกระงับไว้เนื่องจากการละเมิดข้อตกลงนี้ กฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น เพื่อป้องกันไม่ให้การละเมิดดังกล่าวเกิดขึ้นอีก หรือจนกว่าสมาชิกได้ทำตามข้อผูกพันทั้งหมด หากสมาชิกไม่ทำตามข้อผูกพันกับบริษัท
 2. 2) สมาชิกที่เพิกถอนการเป็นสมาชิกต้องรับผิดชอบต่อผลเชิงลบใดๆ ที่เกิดจากการเพิกถอนการเป็นสมาชิก เมื่อข้อตกลงของผู้ใช้สิ้นสุดลง บริษัทอาจเก็บรวบรวมผลประโยชน์พิเศษต่างๆ (เช่น แต้มหรือคูปองส่วนลด) ที่ให้สมาชิก
 3. 3) เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกิจกรรมที่ผิดกฎหมายและ/หรือทำให้ได้เปรียบ ซึ่งสมาชิกอาจรับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจบางอย่างโดยผิดกฎหมายและได้เปรียบ เช่น คูปองส่วนลด ผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม เป็นต้น โดยการสมัครเป็นสมาชิกซ้ำๆ และสิ้นสุดข้อตกลงของผู้ใช้โดยพลการ หรือในกรณีที่สมาชิกใช้ขื่อของบุคคลอื่นในกระบวนการดังกล่าว สมาชิกรายใดก็ตามที่ต้องการใช้บริการอีกครั้งหลังจากยุติข้อตกลงโดยสมัครใจจะได้รับอนุญาตให้สมัครใหม่ได้หลังจากผ่านไปหนึ่ง (1) เดือนนับจากวันที่สมาชิกเพิกถอนการเป็นสมาชิก ในการกลับมาใช้บริการใหม่ สมาชิกต้องแจ้งเจตนาในการกลับมาใช้ใหม่ให้ทางบริษัทรับทราบตามกระบวนการการสมัครสมาชิกที่ระบุไว้ในข้อตกลงนี้และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และรับการอนุมัติจากบริษัท
 4. 4) เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย และ/หรือ กิจกรรมที่ได้เปรียบ ซึ่งสมาชิกอาจได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจบางอย่างโดยผิดกฎหมายและ/หรือได้เปรียบผู้อื่น เช่น คูปองส่วนลด ผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม เป็นต้น โดยการสมัครเป็นสมาชิกซ้ำๆ และยุติข้อตกลงของผู้ใช้ตามอำเภอใจ หรือในกรณีที่สมาชิกใช้ขื่อของบุคคลอื่นในกระบวนการดังกล่าว บริษัทอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกที่เพิกถอนนั้น เช่น ชื่อ, ID, เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร, วันที่เพิกถอน, เหตุผลในการเพิกถอน เป็นต้น เป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนหลังจากการเพิกถอนของสมาชิก
 5. 5) บริษัทอาจยุติข้อตกลงของผู้ใช้เมื่อมีกรณีใดๆ ต่อไปนี้เกิดขึ้นหรือได้รับการยืนยันจากสมาชิกที่เกี่ยวข้อง:
  1. 1. การกระทำใดๆ ที่สร้างความเสียหายต่อสิทธิตามกฎหมาย (เช่น สิทธิ์ เกียรติยศ ความน่าเชื่อถือ เป็นต้น) ของสมาชิกรายอื่นๆ หรือบริษัท (รวมถึงพนักงานและที่ปรึกษาของบริษัท) หรือทำให้เกิดการละเมิดกฎหมายและข้อบังคับ หรือความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนชาวไทย เป็นต้น
  2. 2. การมีส่วนร่วมหรือความพยายามมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่อไปนี้เพื่อขัดขวาง หรือมีแนวโน้มที่จะขัดขวางการดำเนินการให้บริการที่ราบรื่น เช่น
   1. ก. เรียกร้องใดๆ เป็นประจำและในลักษณะที่มุ่งร้ายโดยไม่มีเหตุอันสมควร
   2. ข. มักจะการยกเลิกหรือส่งคืนสินค้าหรือบริการที่ไม่มีข้อบกพร่องเฉพาะเจาะจงเป็นพิเศษหลังจากใช้สินค้าหรือบริการดังกล่าวแล้ว
   3. ค. การละเมิดกฎการใช้ที่ประกาศโดยบริษัทสำหรับการทำธุรกรรมที่ปลอดภัย
  3. 3. คะแนนเครดิตสะสมของสมาชิกต่ำเกินกว่าปกติ
  4. 4. สมาชิกจงใจขัดขวางธุรกิจของบริษัทหรือลงทะเบียนสินค้าที่ไม่เหมาะสมสำหรับการขาย
  5. 5. สมาชิกได้ละเมิดข้อตกลงนี้หรือมีเหตุผลทำให้เกิดการสิ้นสุดภายใต้ข้อตกลงนี้ (รวมถึงการละเมิดข้อตกลงที่เกี่ยวข้องโดยบุคคลใดๆ ที่อยู่ภายใต้ข้อตกลงของสมาชิกผู้ขายของ 11street)
  6. 6. มีการยืนยันว่ามีเหตุผลให้ปฏิเสธข้อตกลงของผู้ใช้ของสมาชิกตามข้อ 9
  7. 7. บริษัทได้ตัดสินใจว่ามีเหตุผลในการปฏิเสธข้อกำหนดของบริการ ภายใต้การตัดสินอย่างสมเหตุสมผล
 6. 6) ในกรณีที่บริษัทยุติข้อตกลงของผู้ใช้ บริษัทจะแจ้งเหตุผลของการยุติให้กับสมาชิกที่เกี่ยวข้องทางอีเมล โทรศัพท์ โทรสาร และวิธีการอื่นใด ข้อตกลงของผู้ใช้ยุติลงเมื่อบริษัทแจ้งเจตนาในการยุติดังกล่าวไปยังสมาชิก
 7. 7) การปฏิบัติตามการสิ้นสุดข้อตกลงของผู้ใช้โดยบริษัทตามข้อ 10 นี้ ข้อตกลงนี้จะยังมีผลบังคับใช้กับเรื่องใดๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้องกับความเสร็จสมบูรณ์ของข้อตกลงการขายและการซื้อที่มีอยู่ซึ่งลงนามก่อนการสิ้นสุด
 8. 8) ในกรณีที่ข้อตกลงของผู้ใช้หมดอายุตามข้อ 10 นี้ บริษัทอาจยกเลิกการโฆษณาหรือการทำธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับสมาชิกที่เกี่ยวข้องโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และรวมถึงผู้ซื้อใดๆ ก็ตามที่ได้ชำระเงินค่าสินค้าโดยใช้บัตรเครดิต การทำธุรกรรมผ่านบัตรเครดิตดังกล่าวอาจถูกยกเลิกด้วย บริษัทอาจเก็บรวบรวมผลประโยชน์พิเศษต่างๆ (เช่น แต้มหรือคูปองส่วนลด) ที่ให้สมาชิก
 9. 9) ในกรณีที่ข้อตกลงของผู้ใช้สิ้นสุดลงตามข้อ 10 นี้ และสมาชิกสมัครใช้บริการใหม่ บริษัทอาจปฏิเสธการอนุมัติการสมัครดังกล่าว
 10. 10) สมาชิกต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียใดๆ ที่เกิดจากการสิ้นสุดข้อตกลงของผู้ใช้ ซึ่งบริษัทจะไม่รับผิดชอบไม่ว่าทางใดก็ตาม
 11. 11) ในกรณีที่การสิ้นสุดข้อตกลงผู้ใช้ก่อให้เกิดความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆแก่บริษัท บริษัทขอสงวนสิทธิในการเรียกร้องค่าชดเชยแก่สมาชิก

ข้อ 11 ระบบการประเมินและการรีวิวของสมาชิก

 1. 1) สำหรับสินค้าใดๆ ที่ซื้อขายโดยใช้บริการ บริษัทอาจให้การประเมินสมาชิก ผลประโยชน์บางอย่าง และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินดังกล่าวซึ่งยึดตามแต้มที่ได้รับจากการทำธุรกรรมดังกล่าว การประเมินสมาชิก ผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง และอื่นๆ จะมอบให้ตามประวัติการใช้บริการและมาตรฐานของนโยบายการใช้ที่กำหนดโดยบริษัท รายละเอียดต่างๆ จะถูกโพสต์บนหน้าบริการที่เกี่ยวข้องหรือหน้าจอเริ่มต้นของเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตที่ให้บริการโดยบริษัท (ต้องมีการแจ้งการเปลี่ยนแปลงใดๆ กับนโยบายการประเมินสมาชิก ผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง และอื่นๆ ตามข้อ 5. 4) ของข้อตกลงนี้)
 2. 2) ในกรณีที่สมาชิกที่เกี่ยวข้องยื่นการคัดค้านในเรื่องส่วนประกอบของการประเมินที่มอบให้สมาชิกคนดังกล่าว บริษัทอาจปรับเปลี่ยนส่วนประกอบของการประเมินทั้งหมดหรือบางส่วนโดยพิจารณาจากสถานการณ์ต่างๆ เช่น การให้คำอธิบาย การให้คะแนนเครดิตของสมาชิกที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
 3. 3) ควรใช้การประเมินของสมาชิกเป็นข้อมูลอ้างอิงเมื่อมีการขายและซื้อสินค้าเท่านั้น และไม่ได้รับประกันเครดิตของสมาชิกหรือระบุถึงสถานะทางการเงินของสมาชิก
 4. 4) ผู้ซื้อสินค้ามีสิทธิในการระบุความพึงพอใจสำหรับการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องเมื่อการซื้อเสร็จสิ้นโดยการใช้การประเมินต่างๆ ที่ทางบริษัทมีให้ ความพึงพอใจที่ระบุของผู้ซื้อสะท้อนให้เห็นในการประเมินของผู้ขายสินค้าที่เกี่ยวข้อง ระดับความพึงพอใจสำหรับการทำธุรกรรมและการประเมินจะถูกโพสต์บนหน้าการบริการที่เกี่ยวข้อง
 5. 5) รีวิวสินค้าอาจถูกเขียนโดยสมาชิก รวมถึงผู้ซื้อ ซึ่งโดยหลักการแล้วต้องเปิดเผยต่อสาธารณะ บุคคลใดๆ ที่เขียนรีวิวสินค้าสามารถลบรีวิวที่จัดเตรียมไว้โดยตนเองได้ ในกรณีที่มีการตัดสินว่ารีวิวสินค้าที่เปิดเผยและความคิดเห็นที่แนบไปนั้นไม่เหมาะสมสำหรับการเปิดเผยต่อสาธารณะ บริษัทมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือลบรีวิวที่เกี่ยวข้องและความคิดเห็นที่แนบ เมื่อรีวิวสินค้าถูกลบแล้ว ความคิดเห็นใดๆ ที่ไปกับรีวิวดังกล่าวจะถูกลบออกไปด้วย ต้องมีการโพสต์รายละเอียดที่เกี่ยวข้องบนหน้าการบริการที่เกี่ยวข้อง
 6. 6) บุคคลที่ให้การรีวิวสินค้าและระดับความพึงพอใจที่เกี่ยวข้องกับคู่สัญญาการทำธุรกรรมต้องรับผิดชอบต่อการประเมินดังกล่าว และบริษัทจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการสืบหาว่าสิ่งเหล่านี้เป็นจริงหรือไม่
 7. 7) บริษัทมีสิทธิ์ในการกำหนดสภาพบังคับ เช่น การลบผลการประเมินค่าที่เกี่ยวข้องและการตัดสิทธิ์สมาชิกที่เกี่ยวข้องจากการใช้บริการ เป็นต้น หากสมาชิกมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ฝ่าฝืนวัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมายของการประเมินสมาชิกและระบบการประเมินผล
 8. 8) อาจมีการลบรีวิวสินค้าหรือตัดสิทธิ์สมาชิกที่เกี่ยวข้องจากการใช้บริการในกรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้:
  1. 1. หากมีการดำเนินการประเมินผลใดๆ ของระดับความพึงพอใจเพื่อสร้างข้อมูลการประเมินสมาชิกอันเป็นเท็จ หรือเพื่อปรับเพิ่มระดับความพึงพอใจ
  2. 2. หากมีการดำเนินการประเมินผลใดๆ ก็ตาม (และผลลัพธ์การประเมินผลนั้นๆ) หลังจากมีการให้เงินสดหรือการชดเชยอื่นๆ และ/หรือมีการสัญญาเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนสำหรับการบ่งชี้ความพึงพอใจในระดับสูงและการรีวิวสินค้า
  3. 3. หากมีส่วนร่วมในกิจกรรมการที่เป็นการดูแคลน ทำให้เกิดการหมิ่นประมาท หรือเสื่อมเสียชื่อเสียงต่อบุคคลภายนอก เป็นต้น ผ่านการรีวิวสินค้าและผลลัพธ์การประเมินผลนั้นๆ
  4. 4. หากใช้ระบบการรีวิวสมาชิกโดยฝ่าฝืนวัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมายของระบบดังกล่าว

ข้อ 12 การจัดการของสมาชิก

 1. 1) บริษัทอาจดำเนินการตามมาตรการต่อไปนี้กับสมาชิกรายใดก็ตามที่ละเมิดข้อตกลงนี้ กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และหลักการทั่วไปของการทำธุรกรรมทางธุรกิจ:
  1. 1. การหักคะแนนเครดิต
  2. 2. การยึดคืนผลประโยชน์พิเศษทั้งหมดหรือบางส่วนที่บริษัทจัดหาให้
  3. 3. การจำกัดการใช้บริการเฉพาะ
  4. 4. การสิ้นสุดข้อตกลงของผู้ใช้ และ
  5. 5. การร้องขอค่าชดเชยสำหรับความเสียหาย
 2. 2) ในกรณีที่บริษัทได้ดำเนินการตามมาตรการที่ระบุไว้ข้างต้นในข้อ 12. 1) ทางด้านบน บริษัทจะแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้าทางโทรศัพท์หรืออีเมล ภายใต้สถานการณ์บางอย่างที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น เมื่อไม่สามารถติดต่อสมาชิกได้หรือในกรณีที่เป็นสถานการณ์ฉุกเฉิน อาจต้องดำเนินมาตรการดังกล่าวก่อนการแจ้งให้ทราบ และจึงแจ้งให้สมาชิกทราบในภายหลัง อย่างไรก็ตาม อาจมีการหักคะแนนเครดิตโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
 3. 3) หากสมาชิกมีข้อคัดค้านต่อมาตรการที่ทางบริษัทดำเนินการตามข้อ 12 นี้ สมาชิกอาจประท้วงได้
 4. 4) ในกรณีที่สมาชิกล้มเหลวในการเข้าสู่ระบบเป็นเวลา 18 เดือนขึ้นไป บริษัทอาจพิจารณาบัญชีดังกล่าวว่าเป็นบัญชีที่ไม่มีการเคลื่อนไหว ซึ่งในกรณีนี้บริษัทอาจทำการจำกัดการใช้บริการที่จัดหาให้โดยบริษัท เมื่อมีการกำหนดว่าเป็นบัญชีที่ไม่มีการเคลื่อนไหว เพื่อที่จะกลับมาใช้บริการอีกครั้ง สมาชิกต้องได้รับการอนุมัติผ่านกระบวนการการรับรองความถูกต้องในการยืนยันตัวตน

ข้อ 13 ข้อกำหนดและการระงับบริการ

 1. 1) ข้อกำหนดบริการของสมาชิกจะเริ่มต้นขึ้นในวันที่ที่การสมัครใช้บริการของ 11street ได้รับการอนุมัติ และจะมีการบังคับใช้และมีผลโดยสมบูรณ์ต่อไปจนกระทั่งการสิ้นสุดข้อตกลงของผู้ใช้
 2. 2) บริษัทอาจระงับการจัดหาบริการเป็นการชั่วคราวเนื่องจากการซ่อมแซม การตรวจสอบ การแทนที่ การเปลี่ยนข้อบังคับ ข้อจำกัดตามกฎหมาย ความขัดข้องทางเทคนิค และการชำรุดเสียหายของสิ่งอำนวยความสะดวกในการสื่อสาร เช่น คอมพิวเตอร์ เป็นต้น การขาดการสื่อสาร เป็นต้น ในแต่ละกรณีที่กล่าวมา บริษัทจะแจ้งให้ทราบถึงบริการที่ระงับไว้และเหตุผลของการระงับบริการชั่วคราวบนหน้าเริ่มต้น
 3. 3) บริษัทอาจจำกัดหรือระงับการจัดหาบริการเป็นการชั่วคราวในกรณีที่บริษัทไม่สามารถให้บริการดังกล่าวได้ เนื่องจากการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือเหตุสุดวิสัยอื่นๆ

ข้อ 14 ค่าธรรมเนียมการให้บริการ

 1. 1) บริษัทอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากการจัดหาบริการหรือฟังก์ชันเฉพาะบางอย่างของ 11street
 2. 2) ค่าธรรมเนียมใดๆ ที่ระบุไว้ในข้อ 14 นี้ต้องได้รับการจัดการตามข้อกำหนดของข้อ 14 นี้ ข้อตกลงของบุคคลธรรมดา หรือการใช้งานที่แยกต่างหาก
 3. 3) ค่าธรรมเนียมการให้บริการทั้งหมดตกอยู่ภายใต้การคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม

ข้อ 15 การใช้คูปองส่วนลด

 1. 1) บริษัทหรือผู้ขายอาจออกคูปองส่วนลด ซึ่งให้ส่วนลดในจำนวนเงินหรืออัตราคงที่แก่สมาชิกที่เกี่ยวข้องในกรณีที่สมาชิกซื้อสินค้าโดยใช้บริการการซื้อ
 2. 2) สมาชิกมีสิทธิที่จะใช้คูปองส่วนลดเฉพาะการซื้อของสมาชิกเท่านั้นและสมาชิกจะต้องไม่เกี่ยวข้องภายใต้เหตุการณ์ใดก็ตามกับการขายทั่วไปหรือการโอนคูปองให้กับคนอื่น
 3. 3) การใช้คูปองส่วนลดอาจถูกจำกัดขึ้นอยู่กับสินค้าหรือจำนวนที่แน่นอนและไม่สามารถใช้คูปองหลังการหมดอายุได้ตามลำดับวันที่หมดอายุ คูปองส่วนลดไม่อาจนำกลับมาใช้ใหม่ได้หลังจากที่มีการคืนเงินใดๆแล้วก็ตามเนื่องจากการยกเลิกหรือการคืนสินค้า
 4. 4) คูปองส่วนลดใดๆก็ตามที่มีให้กับผู้ซื้อไม่อาจใช้คูปองหลายใบต่อการซื้อสินค้าหนึ่ง (1) ชิ้น อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผู้ออกคูปองต่างกัน (บริษัท หรือ ผู้ขาย) คูปองนั้น อาจใช้หลายใบต่อการซื้อสินค้าหนึ่ง (1) ชิ้นได้

ข้อ 16 แต้ม หน่วยเงินสด

 1. 1) แต้มอาจใช้เพื่อชำระเงินที่ 11street สำหรับการสั่งซื้อสินค้า และเพื่อการชำระราคา โดยหนึ่ง (1) แต้ม เท่ากับ 1 (หนึ่ง) บาท ในรูปแบบเงินสด
 2. 2) วันหมดอายุของแต้มคือห้า (5) ปีนับจากวันที่ชำระเงิน สมาชิกจะได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมลและช่องทางอื่นๆ ภายในสามสิบ (30) วันก่อนถึงวันหมดอายุของแต้มที่เกี่ยวข้อง
 3. 3) แต้มใดก็ตามที่สมาชิกได้รับมาฟรีจากบริษัทโดยการซื้อสินค้าผ่านงานอีเว้นท์ เป็นต้น จะต้องใช้ภายในช่วงเวลาที่กำหนดและเป็นไปตามระเบียบของบริษัทเท่านั้น
 4. 4) การจำกัดเวลาและวิธีการใช้ที่กำหนดไว้จะได้รับการยืนยันผ่านการประกาศการแจ้งเตือนต่อสาธารณะหรือทางหน้าโฮมเพจของ 11street
 5. 5) แต้มใดก็ตามที่สะสมมาจากการซื้ออาจถูกเรียกคืนโดยบริษัท หากการซื้อที่เกี่ยวข้องนั้นถูกยกเลิกไป
 6. 6) ในกรณีที่บริษัทเรียกแต้มที่บริษัทให้สมาชิกคืน เนื่องจากการยกเลิกการซื้อของสมาชิก เป็นต้น และแต้มที่เหลือของสมาชิกในขณะที่ถูกเรียกคืนนั้น มีอยู่น้อยกว่าแต้มที่จะต้องคืน บริษัทจะให้แต้มติดลบ (-) (แต้มน้อยกว่า 0) ซึ่งสมาชิกสามารถชดเชยแต้มที่เสียไปได้ โดยการสะสมแต้มผ่านการซื้อเพิ่มเติมหรือเก็บแต้มผ่านการชำระเงินแบบเงินสด เป็นต้น
 7. 7) ในกรณีที่บริษัทต้องคืนการชำระเงินให้กับสมาชิกที่ยกเลิกการสั่งซื้อสินค้าที่ชำระเงินผ่านทางโทรศัพท์และช่องทางอื่นๆ ที่ 11street แต่ไม่สามารถใช้กระบวนการเดียวกันในการคืนเงินได้ เนื่องจากโดยสภาพแล้วไม่อาจทำได้โดยวิธีเดียวกันนั้น บริษัทจะให้หนึ่ง (1) หน่วยเงินสดเท่ากับหนึ่ง (1) แต้มแก่สมาชิก หน่วยเงินสดสามารถถอนออกมาเป็นเงินสดหรือเปลี่ยนเป็นแต้มได้ โดย หนึ่ง (1) หน่วยเงินสด เท่ากับ หนึ่ง (1) บาท หรือหนึ่ง (1) แต้ม
 8. 8) วันหมดอายุของหน่วยเงินสดคือห้า (5) ปีนับจากการเกิดเหตุที่เกี่ยวข้อง เช่น จากการคืนเงิน ซึ่งจะแจ้งให้กับลูกค้าผ่านทางอีเมลหรือช่องทางอื่นๆ ภายในสามสิบ (30) วันก่อนถึงวันหมดอายุ
 9. 9) หน่วยเงินสดจะคืนให้เป็นเงินสด (จำนวนเงินขั้นต่ำ ให้เป็นไปตามที่ 11street กำหนด) ซึ่งจะโอนไปยังบัญชีที่ระบุไว้ในวันทำการวันที่สอง (2) นับจากวันที่ร้องขอ

ข้อ 16.1 การสำรวจและการแข่งขัน

 1. 1) ในบางครั้งทางบริษัทจะให้โอกาสสมาชิกในการเข้าร่วมการแข่งขันหรือการสำรวจบนเว็บไซต์ หากสมาชิกตัดสินใจที่จะเข้าร่วม ทางบริษัทจะขอข้อมูลระบุตัวตนส่วนบุคคลที่แน่นอนไปใช้ การเข้าร่วมการสำรวจหรือการแข่งขันเหล่านี้เป็นการทำโดยสมัครใจ ดังนั้นสมาชิกมีสิทธิที่จะเลือกเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยข้อมูลนี้ ข้อมูลที่ขอโดยทั่วไปประกอบด้วยข้อมูลติดต่อ เช่น ชื่อและที่อยู่การจัดส่ง และข้อมูลประชากรซึ่งรวมอยู่ด้วยแต่ไม่จำกัดที่จะทำให้ที่อยู่สมบูรณ์ และรหัสไปรษณีย์
 2. 2) บริษัทใช้ข้อมูลนี้เพื่อแจ้งผู้ชนะการแข่งขันและรางวัลที่ได้รับ เพื่อคุมการสัญจรในไซต์หรือทำให้ไซต์เป็นส่วนบุคคล หรือเพื่อส่งการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ให้กับผู้เข้าร่วม ทางบริษัทอาจเก็บข้อมูลนี้เพื่อใช้งานในภายหลังด้วย
 3. 3) ทางบริษัทอาจใช้ผู้จัดหาบริการบุคคลภายนอกเพื่อทำการสำรวจหรือการแข่งขันเหล่านี้ ไม่อนุญาตให้ผู้จัดหาบริการบุคคลภายนอกใช้ข้อมูลระบุตัวตนส่วนบุคคลของผู้ใช้เว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์อื่นโดยเด็ดขาด

ข้อ 17 ทรัพย์สินทางปัญญา

 1. 1) ในการใช้บริษัทของบริษัท บริษัทจะจัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันการละเมิดซึ่งลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร หรือสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใด ("ทรัพย์สินทางปัญญา") ของเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา และสมาชิกต้องปฏิบัติตามนโยบายทางทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท
 2. 2) สมาชิกจะต้องมีสิทธิ์ทางทรัพย์สินทางปัญญาบนการประกาศใดๆ ก็ตามที่จัดเตรียมโดยสมาชิกในขณะที่ใช้บริการการซื้อที่ทางบริษัทจัดให้ สมาชิกจะต้องรับผิดชอบต่อการรับผิดทางแพ่งและอาญา ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดลิขสิทธิ์ทางทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับประกาศนั้นๆ
 3. 3) บริษัทอาจจะค้นหา เปิดเผยต่อเว็บไซต์อื่นๆ หรือใช้เป็นโปรโมชั่นการขายฟรีและข้อมูลอื่นๆ หรือการประกาศใดๆ ก็ตามที่สมาชิกลงทะเบียน และอาจจะคัดลอก แสดง ส่งผ่าน เผยแพร่การประกาศนี้หรือเตรียมงานที่รวบรวมไว้และงานที่ได้มาจากที่อื่นจากบริการที่ทางบริษัทจัดหาให้ อย่างไรก็ตามหากมีคำขอถึงบริษัทให้หยุดใช้ประกาศโดยการลบประกาศทิ้ง บริษัทจะหยุดใช้ประกาศนั้นทันที
 4. 4) สิทธิของบริษัทที่จะใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของสมาชิกตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดในข้อ 17. 3) จะคงอำนาจอย่างเต็มที่และมีผลตราบเท่าที่บริษัทยังดำเนินการบริการ 11street อยู่
 5. 5) การประกาศลงบน 11street จะถือว่าสมาชิกยินยอมที่จะให้สิทธิในลิขสิทธิ์ที่อนุญาตแล้วอย่างเต็มที่ ไม่มีสิทธิพิเศษ ปลอดค่าลิขสิทธิ์ มีสิทธิตลอดชีวิตและไม่สามารถเพิกถอนได้แก่บริษัทในการคัดลอก แสดง ใช้ ทำซ้ำ จัดพิมพ์ เผยแพร่ ถ่ายทอดการประกาศดังกล่าวและเตรียมงานที่รวบรวมไว้และงานที่รับมาจากที่อื่นจากการประกาศดังกล่าวทั่วโลกในทุกสื่อ
 6. 6) ทางบริษัทจะบันทึกการใช้ข้อมูลเว็บไซต์โดยอัตโนมัติและวิเคราะห์สถิติเพื่อติดตามปัญหาจากการดำเนินการ เพื่อป้องกันการฉ้อโกง และเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และความเป็นเอกภาพของเว็บไซต์ ข้อมูลนี้ไม่ได้ระบุสมาชิกอย่างเป็นส่วนบุคคลและทางบริษัทไม่ได้ใช้ข้อมูลนี้เพื่อติดตามข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลนี้ให้กับบุคคลภายนอกเฉพาะรูปแบบการรวบรวมเท่านั้นและตามที่กฎหมายต้องการ สำหรับในแต่ละหน้าที่เข้าชมนั้น ทางบริษัทจะจัดเก็บข้อมูลเฉพาะที่ต้องการที่เรียกว่า "เว็บเซิฟเวอร์ล็อกไฟล์" เท่านั้นซึ่งรวมอยู่แต่ไม่จำกัดถึง: วันและเวลาที่เข้า ที่อยู่ URL ของหน้าเว็บที่เข้าชม โดเมนอินเตอร์เน็ต และที่อยู่ IP จากการเข้า 11street.co.th ประเภทของบราวเซอร์ และระบบปฏิบัติการที่ใช้เข้า 11street.co.th (หากบราวเซอร์มี) ที่อยู่ URL ของหน้าที่อ้างถึง (หากบราวเซอร์มี) สถานะการเสร็จสิ้นของการขอในหน้าเว็บ หรือสินค้าออนไลน์อื่นๆ ขนาดไฟล์ของหน้าเว็บที่เข้าชม
 7. 7) บริษัทมีความเป็นเจ้าของในลิขสิทธิ์และสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานใดๆ ก็ตามที่จัดเตรียมโดยบริษัท ในกรณีที่ผู้ใช้ใช้ข้อมูลที่ได้มาขณะที่ใช้ 11street เพื่อการคัดลอก ส่งผ่าน จัดพิมพ์ เผยแพร่ หรือกระจายข้อมูล หรือใช้เพื่อการอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากทางบริษัทก่อน ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบต่อการใช้เหล่านี้ (ประกอบด้วยการใช้ของบุคคลภายนอกหากใช้โดยผู้ใช้)
 8. 8) สมาชิกสามารถปกป้องสิทธิโดยการใช้ระบบศูนย์การรายงานที่ดำเนินการโดยบริษัทเมื่อลิขสิทธิ์ของสมาชิกถูกละเมิดที่ 11street
 9. 9) บริษัทอาจลบประกาศ จำกัด หรือห้าม ผู้โฆษณาที่เกี่ยวข้องจากการใช้บริการเฉพาะ ยุติข้อตกลงผู้ใช้หรือนำมาตรการอื่นๆ มาใช้กับกรณีดังต่อไปนี้โดยไม่แจ้งล่วงหน้า กรณีที่โดนลบประกาศ การแจ้งอื่นใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับประกาศ (เช่น การแสดงความเห็น การตอบ เป็นต้น) จะโดนลบเช่นกัน ถ้า
  1. 1. หากเนื้อหาประกาศละเมิดข้อกำหนดกฎหมายของประเทศไทย
  2. 2. หากประกาศละเมิดสิทธิ เกียรติยศ ความน่าเชื่อถือ และผลประโยชน์ตามกฎหมายอื่นใดก็ตามของคนอื่น
  3. 3. หากประกาศมีรหัสหรือข้อมูลที่เป็นภัยต่ออุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
  4. 4. หากประกาศละเมิดความสงบเรียบร้อยของประชาชนในสังคมหรือสร้างความเสียหายแก่ขนมธรรมเนียมประเพณี
  5. 5. หากตัดสินว่าการประกาศนั้น ทำให้การดำเนินการให้บริการของ 11street ไม่ราบรื่น โดยมีเหตุอันเป็นสาระสำคัญคล้ายคลึงกับเหตุต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 17 นี้

ตอนที่ 2 บริการของ 11street (ตัวแทนอีคอมเมิร์ซ)

ข้อ 18 ประเภทการให้บริการ

 1. 1) 1) บริษัทจะให้บริการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แก่สมาชิก ดังต่อไปนี้
  1. 1. บริการของบริษัทผ่านทางไซต์อินเตอร์เน็ต (http://www.11street.co.th) เพื่อให้มีที่ทำธุรกรรมทางออนไลน์และบริการเสริมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะสามารถซื้อและขายสินค้าระหว่างสมาชิกได้
  2. 2. บริการสนับสนุนการซื้อและการขายที่เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
  3. 3. บริการสนับสนุนการชำระเงินที่เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และ การบริการการป้องกันการชำระเงินและการบริการความเชื่อมั่นและความปลอดภัย (Trust & Safety Service)
  4. 4. บริการให้ความช่วยเหลือสมาชิกในการค้นหาข้อมูลของสินค้า
  5. 5. การโฆษณาและการบริการโปรโมชั่นของ 11street
  6. 6. บริการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 2. 2) บริการอื่นๆประกอบด้วยบริการการแจ้งการสอบถาม บริการการจัดหาข้อมูล เช่น การรีวิวสินค้า การรีวิวของผู้เชี่ยวชาญ เป็นต้น และบริการการขายสินค้าและบริการทางโทรศัพท์และกิจกรรมที่ทางบริษัทจัดให้โดยตรงหรือที่ทางบริษัทและหุ้นส่วนร่วมกันจัดขึ้น

ข้อ 19 การไม่เป็นตัวแทนหรือผู้ค้ำประกัน

 1. 1) บริษัทมีหน้าที่ดำเนินงาน จัดการ และจัดให้มีระบบเพื่อวัตุประสงค์ในการทำธุรกรรมแบบไม่มีข้อจำกัดต่อสินค้าระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายเท่านั้น ทางบริษัทไม่ได้เป็นตัวแทนผู้ซื้อหรือผู้ขาย ผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องจะต้องรับผิดชอบโดยตรงต่อภาระหนี้ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมที่ทำระหว่างผู้ใช้และข้อมูลที่ให้โดยผู้ใช้
 2. 2) บริษัทจะไม่รับประกัน และไม่ข้องเกี่ยวในการใดๆ ที่เกี่ยวกับการทำธุรกรรมโดยผู้ซื้อและผู้ขาย เช่น การมีอยู่ หรือความซื่อสัตย์ของเจตนาในการซื้อหรือการขาย คุณภาพ ความสมบูรณ์ ความรับผิดในสินค้า ความปลอดภัย ความถูกต้องตามกฎหมายของสินค้าที่ได้ลงทะเบียนไว้ หรือแม้แต่ไม่รับประกันและไม่เกี่ยวข้องว่าสินค้าดังกล่าวละเมิดสิทธิของผู้อื่น ข้อมูลที่ประกาศของผู้ขาย หรือผู้ซื้อ หรือสิ่งอื่นๆ ที่ประกาศลงบน ลิงค์ URL ผ่านข้อมูลดังกล่าวจะน่าเชื่อถือ หรือถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ สมาชิกที่เกี่ยวข้องจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในหนี้สินหรือความเสี่ยงใดๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายเองทั้งสิ้น
 3. 3) บริษัทไม่ได้ขายสินค้าให้กับผู้ซื้อและไม่ได้ซื้อสินค้าจากผู้ขาย บริษัทพัฒนาและจัดให้มีแพลตฟอร์มและเครื่องมือเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือในการทำธุรกรรมระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายเท่านั้น

ข้อ 20 การใช้บริการของผู้ซื้อ

 1. 1) ผู้ซื้อไม่ควรเสนอราคาสินค้าผู้ขายหรือแสดงเจตนาที่จะซื้อหากไม่ได้ตั้งใจที่จะซื้อจริง ในกรณีนี้พบว่าผู้ซื้อเป็นเหตุที่ทำให้ราคาสินค้าเพิ่มขึ้นจากการเสนอราคาโดยไม่ได้มีเจตนาที่จะซื้อจริงหรือขัดขวางโอกาสการขายของผู้ขายหรือโอกาสของผู้ซื้อที่จะซื้อสินค้าโดยการอ้างว่าตั้งใจที่จะซื้อ ทางบริษัทอาจใช้มาตรการสำคัญเพื่อต่อต้าน ID ที่เกี่ยวข้อง เช่น การตัดสิทธิ์สมาชิก เป็นต้น
 2. 2) ก่อนที่จะซื้อสินค้าใดก็ตาม ผู้ซื้อจะต้องยืนยันข้อกำหนดของการทำธุรกรรมและรายละเอียดสินค้าที่เตรียมไว้ให้โดยผู้ขายที่ประกาศลงในเว็บไซต์อย่างถูกต้อง ผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการซื้อใดๆ ก็ตามที่ไม่ยอมยืนยันก่อน
 3. 3) ผู้ซื้อจะต้องปฏิบัติตามข้อตกลงนี้และทุกการแจ้งเตือนที่บริษัทประกาศลงในหน้าการบริการ ผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการฝ่าฝืนข้อกำหนดของข้อตกลงนี้หรือที่แจ้งเตือนไป
 4. 4) บริษัทไม่ได้ให้การรับรองใดๆ ทั้งสิ้นหรือเป็นตัวแทนในรายละเอียดของสินค้าและข้อกำหนดการทำธุรกรรมที่ลงทะเบียนโดยผู้ขาย ผู้ซื้อจะต้องซื้อสินค้าด้วยความเสี่ยงของตัวเอง
 5. 5) ในกรณีที่มีเหตุที่จะต้องถอนการใช้สัญญาที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่ซื้อโดยผู้ซื้อ ผู้ซื้อจะต้องไม่ใช้สินค้าโดยพลการหรือปล่อยให้สินค้าเกิดความเสียหาย ในกรณีที่ใช้สินค้าโดยพลการหรือเกิดความเสียหายเนื่องจากเก็บรักษาสินค้าไม่ดี ผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม
 6. 6) ในกรณีที่เกิดความขัดแย้งใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นจากกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการซื้อและการขายสินค้าระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ผู้ซื้อจะต้องพยายามแก้ปัญหาความขัดแย้งนี้ด้วยมารยาทที่น่านับถือ ผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นที่ทำให้ผู้ขายนั้นเสียหายและทางบริษัทจะดำเนินการกับผู้ซื้อที่ไม่จริงใจเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้ง
 7. 7) ผู้ซื้อจะต้องใช้การชำระเงินที่ใช้ได้ภายใต้ชื่อของตนเองเมื่อซื้อสินค้าและจะต้องไม่ใช้การชำระเงินภายใต้ชื่อของคนอื่นโดยพลการ เป็นต้น
 8. 8) ผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นที่ทำให้บริษัท เจ้าของการชำระเงิน และผู้ขายนั้นเสียหายที่เป็นผลมาจากการใช้โดยพลการของผู้ซื้อที่ใช้การชำระเงินภายใต้ชื่อคนอื่น
 9. 9) ผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบต่อข้อมูลที่ให้โดยผู้ซื้อที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินของราคาที่ซื้อและความเสียเปรียบใดๆก็ตามที่เป็นผลมาจากข้อมูลเหล่านั้น
 10. 10) ในกรณีที่ไม่ชำระเงินภายในห้า (5) วันทำการ (ไม่รวมวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการในประเทศไทย) นับตั้งแต่วันที่สั่งซื้อ จะถือว่ายกเลิกคำสั่งซื้อนั้นและคำสั่งซื้อที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ
 11. 11) บริษัทจะยืนยันหากผู้ซื้อมีสิทธิที่สมเหตุสมผลที่จะใช้การชำระเงินและอาจจะหยุดหรือยกเลิกการทำธุรกรรมจนกว่าการยืนยันจะเสร็จสิ้น
 12. 12) บริษัทจะจัดการกับสิ่งอำนวยความสะดวกและวัสดุต่างๆ ให้แก่ผู้ซื้อเพื่อให้ความปลอดภัยในการบริการ บริษัทจะยืนยันหากการบริการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการบริการอย่างต่อเนื่องและหากบริษัทพบว่าผู้ซื้อใช้บริการโดยฝ่าฝืนในวัตถุประสงค์ของการบริการ ทางบริษัทจะขอให้ผู้ซื้ออธิบายเหตุผลที่ทำไป
 13. 13) ในกรณีที่ทางบริษัทประกาศข้อมูลที่ทางหุ้นส่วนจัดหาให้หรือให้ข้อมูลอ้างอิงหรือเนื้อหาที่บุคคลภายนอกจัดหาให้ที่ไซต์ 11street หรือผ่านทางลิงค์ เพื่อความสะดวกในการใช้บริการของผู้ซื้อ ผู้ซื้อจะต้องซื้อสินค้าด้วยการตัดสินใจและบนความเสี่ยงของตัวเองเพื่อบริษัทจะได้ไม่มีหนี้สินหรืออะไรก็ตามแต่
 14. 14) ในกรณีบุคคลเป็นผู้เยาว์มาซื้อสินค้า ตัวแทนทางกฎหมายของบุคคลนั้นจะต้องยินยอมในข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง หากไม่ยอมรับ ผู้เยาว์หรือตัวแทนทางกฎหมายอาจยกเลิกข้อตกลงได้ รายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมที่ทำโดยผู้เยาว์จะต้องได้รับการดูแลตามกฎแลข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 21 การใช้บริการการป้องกันการชำระเงิน

 1. 1) บริษัทจะต้องจัดให้มีบริการการป้องกันการชำระเงินที่ทำให้สภาพแวดล้อมในการทำธุรกรรมระหว่างสมาชิกทำได้อย่างปลอดภัยและเพื่อปรับปรุงความน่าเชื่อถือในบริการอีคอมเมิร์ซ บริการการป้องกันการชำระเงินหมายถึงบริการที่ทางบริษัทคืนเงินให้กับผู้ซื้อที่ชำระเงินโดยผู้ซื้อ ในกรณีที่ผู้ซื้อชำระเงินตามข้อตกลงการซื้อและการขาย แต่ผู้ซื้อไม่สามารถรับสินค้าจากผู้ขายหรือผู้ซื้อขอเงินคืนหลังจากที่คืนสินค้าให้ผู้ขายถึงแม้ว่าผู้ซื้อจะรับสินค้ามาจากผู้ขายก็ตาม ในกรณีที่ผู้ซื้อได้รับสินค้าจากผู้ขาย เงินจากการชำระค่าสินค้าจะโอนไปให้ผู้ขายที่เกี่ยวข้องเมื่อบริษัทได้หักค่าบริการแล้ว
 2. 2) บริการการป้องกันการชำระเงินใช้กับสินค้าทุกประเภทที่ซื้อใน 11street
 3. 3) บริการการป้องกันการชำระเงินจัดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเพิ่มความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือในการซื้อและการขายสินค้าระหว่างสมาชิกและปกป้องผู้ซื้อที่จะต้องชำระเงินก่อนที่จะได้รับสินค้า
 4. 4) ข้อกำหนดของบริการการป้องกันการชำระเงินที่ทำขึ้นโดยบริษัทไม่ได้ทำให้บริษัทเป็นตัวแทนของผู้ขายหรือผู้ซื้อ และไม่ได้หมายความว่าบริษัทจะเป็นตัวแทนให้กับผู้ซื้อและผู้ขายที่จะรับผิดชอบในการซื้อและการขายสินค้าของผู้ขายหรือผู้ซื้อให้สำเร็จลุล่วง
 5. 5) การโอนเงินใดๆ ก็ตาม และอื่นๆ ที่เกิดจากการชำระเงินสินค้าผ่านบริการตัวแทนการชำระเงินที่ทางบริษัทจัดให้ ผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบเงินที่โอนไป
 6. 6) บริษัทไม่สามารถคืนผลประโยชน์ใดๆ ก็ตามและอื่นๆ ที่เกิดจากการชำระเงินที่เกิดภายใต้การคุ้มครองของบริษัทและได้มาจากบริษัทตามลำดับในระหว่างการให้บริการการป้องกันการชำระเงิน
 7. 7) ผู้ซื้อผู้ใดก็ตามที่ใช้บริการการป้องกันการชำระเงินจะต้องแสดงเจตนาในการซื้อ การเปลี่ยนหรือการคืนสินค้าให้เสร็จสิ้นตามเวลาที่สินค้าส่งมาถึงผู้ซื้อ
 8. 8) บริการการป้องกันการชำระเงินจะยุติเมื่อผู้ซื้อแสดงเจตนาในการซื้อหรือถือว่าผู้ซื้อมีเจตนา
 9. 9) ในกรณีที่ผู้ซื้อไม่แสดงเจตนาในการเปลี่ยนหรือการคืนสินค้าภายในช่วงเวลาการซื้อให้เสร็จสิ้นตามมาด้วยความสมบูรณ์ในการจัดส่งสินค้าที่เกี่ยวข้อง จะถือว่าผู้ซื้อมีเจตนาที่จะซื้อให้เสร็จสิ้น
 10. 10) ในกรณีที่ผู้ซื้อแสดงเจตนาในการซื้อให้เสร็จสิ้นหรือถือว่าผู้ซื้อมีเจตนา ทางบริษัทอาจโอนการชำระสินค้าที่เกี่ยวข้องให้กับผู้ขายตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 11. 11) ในกรณีที่มีเหตุที่จะต้องถอน ยกเลิก ยุติ โมฆะ หรืออื่นๆ กับข้อตกลงหลังการสิ้นสุดของการบริการการป้องกันการชำระเงิน ผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบในกระบวนการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้ขายเพื่อถอน ยกเลิก ยุติ หรืออื่นๆ กับข้อตกลงและเพื่อรับเงินในราคาซื้อคืน

ข้อ 22 การจัดส่ง ความสมบูรณ์ในการทำธุรกรรม

 1. 1) ช่วงเวลาการจัดส่งจะเริ่มส่งทันทีนับจากวันที่มีการยืนยันการฝากเงินและสิ้นสุดเมื่อการจัดส่งนั้นเสร็จสิ้น ในกรณีวันหยุดราชการและวันหยุดอื่นๆ ในประเทศไทยหรือเกิดภัยธรรมชาติหรือเกิดเหตุสุดวิสัย ช่วงเวลาเหล่านี้จะไม่รวมอยู่ในช่วงการจัดส่ง
 2. 2) หากสินค้าที่ซื้อไปไม่ส่งมาตามสัญญาหรือภายในเวลาที่เหมาะสม ผู้ซื้อมีสิทธิโดยการแจ้งบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเรียกร้องให้ส่งสินค้าภายในเวลาที่กำหนดแต่ต้องไม่ต่ำกว่า 14 วัน หากบริษัทไม่สามารถทำได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะยุติสัญญาด้วยเหตุที่ไม่ส่งสินค้าและเรียกค่าชดเชยความเสียหายและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงจากการไม่ปฏิบัติงานของบริษัทซึ่งสามารถคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดขึ้น ณ เวลาที่มีการสรุปการทำสัญญาและมีผลโดยตรงมาจากการไม่ปฏิบัติตามนั้น
 3. 3) ค่าชดเชยจากความเสียหายดังกล่าวที่ได้ระบุไว้ในข้อ 22. 2) จะถูกจำกัดเพียงเท่าราคาสินค้าเท่านั้น
 4. 4) ในกรณีที่มีความขัดแย้งระหว่างผู้ขาย ผู้ซื้อ บริษัทจัดส่งสินค้า สถาบันทางการเงิน และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่งสินค้า ความขัดแย้งนี้จะต้องแก้ปัญหาระหว่างคู่กรณีที่เกี่ยวข้อง บริษัทจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในความขัดแย้งใดๆทั้งสิ้นและไม่มีส่วนรับผิดชอบในเรื่องนั้น
 5. 5) ในกรณีที่มีเหตุที่จะต้องคืนเงินในราคาซื้อเนื่องจากสินค้ามีตำหนิ เป็นต้น หลังการซื้อเสร็จสิ้น บริษัทจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยว ความขัดแย้งใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายหลังการซื้อเสร็จสิ้น ผู้ซื้อและผู้ขายที่เกี่ยวข้องจะต้องแก้ปัญหากันเอง
 6. 6) หากผู้ซื้อไม่แสดงเจตนาในการซื้อ การเปลี่ยนหรือการคืนสินค้าให้เสร็จสิ้นภายในช่วงเวลาการซื้อให้เสร็จสิ้น ทางบริษัทจะถือว่าเจตนาที่จะซื้อนั้นเสร็จสิ้นแล้วและจะดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยอัตโนมัติกับการซื้อที่เกี่ยวข้อง ("สรุปการซื้ออัตโนมัติ") ในวันทำการโดยทันทีตามมาด้วยวันหมดอายุของช่วงเวลานั้น หากผู้ซื้อไม่ได้รับสินค้าภายในช่วงเวลาการซื้อให้เสร็จสิ้น ผู้ซื้อสามารถรายงานการจัดส่งไม่ถึงมายังบริษัทได้
 7. 7) เมื่อมีการสรุปการซื้ออัตโนมัติแล้ว บริษัทอาจโอนการชำระเงินซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัทให้กับผู้ขายตามที่กำหนดโดยผู้ขาย
 8. 8) เมื่อการสรุปการซื้ออัตโนมัติได้รับการสรุปแล้ว ผู้ซื้อไม่สามารถคัดค้านต่อบริษัทได้ เช่น สินค้าจัดส่งไม่ถึง คำขอคืนสินค้า เป็นต้น ผู้ซื้อจะต้องไปทำความเข้าใจกับผู้ขายโดยตรงทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการรับเงินคืนในราคาซื้อ การเปลี่ยนสินค้า เป็นต้น
 9. 9) หากผู้ซื้อไม่สามารถรับสินค้าที่ส่งมาได้ (สาเหตุใดก็ตามที่เกินการควบคุมที่สมเหตุของผู้ซื้อหรือเป็นความผิดของผู้ขาย) โดยปราศจากอคติต่อสิทธิหรือการแก้ไขอื่นใดก็ตามที่สามารถใช้ได้ต่อบริษัท ทางบริษัทสามารถขายสินค้าในราคาที่ดีที่สุดที่พร้อมที่จะหาได้และ (หลังการหักการจัดเก็บที่สมเหตุและค่าใช้จ่ายในการขายทั้งหมดแล้ว) คืนหรือชดใช้เงินส่วนเกินที่เหลือจากราคาขายภายใต้สัญญาแก่ผู้ซื้อหากราคาที่จ่ายในการเปิดการซื้อขายเต็มจำนวนหรือจ่ายผู้ซื้อสำหรับจำนวนที่ขาดไปที่ต่ำกว่าราคาภายใต้สัญญา หรือยุติสัญญาและเรียกร้องความเสียหาย
 10. 10) บริษัทสงวนสิทธิในการปฏิเสธคำสั่งซื้อสินค้าใดๆ ก็ตามที่ผู้ซื้อสั่งกับบริษัทและ/หรือเพื่อจำกัดปริมาณในคำสั่งซื้อใดๆก็ตามโดยไม่ต้องให้เหตุผล หากบริษัทปฏิเสธคำสั่งซื้อของผู้ซื้อ โดยปกติแล้ว บริษัทจะพยายามแจ้งให้ผู้ซื้อทราบโดยใช้ที่อยู่อีเมลที่ผู้ซื้อให้บริษัทไว้เมื่อผู้ซื้อทำการสั่งซื้อ

ข้อ 22.1 ข้อบังคับศุลกากรและการตรวจจับ

 1. 1) หากประเทศของผู้ขายต่างจากประเทศของผู้ซื้อ ผู้นำเข้าสินค้าจะบันทึกข้อมูลของผู้ซื้อและจะต้องปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับของประเทศที่ผู้ซื้อรับสินค้า ผู้ซื้อจะต้องมั่นใจว่าผู้นำเข้าสามารถนำสินค้าเข้าสู่ประเทศของผู้ซื้อได้อย่างถูกกฎหมายก่อนที่จะซื้อสินค้า
 2. 2) ผู้ซื้ออาจจะต้องเสียภาษีนำเข้าซึ่งจะจัดเก็บเมื่อการจัดส่งมาถึงประเทศของผู้ซื้อแล้ว ตามหลักการแล้ว ผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบในค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำหรับพิธีการทางศุลกากรหากไม่ระบุในรายละเอียดสินค้าอย่างชัดเจน บริษัทไม่มีอำนาจควบคุมต่อค่าธรรมเนียมเหล่านี้และไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะเป็นอย่างไร นโยบายศุลกากรจะแตกต่างไปตามประเทศ โปรดติดต่อศุลกากรในพื้นที่ของผู้ซื้อสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
 3. 3) ความเป็นส่วนตัวของสมาชิกสำคัญต่อบริษัทและบริษัทตระหนักว่าผู้ซื้อกังวลในเรื่องการใช้ข้อมูลการสั่งซื้อ บริษัทประสงค์ให้ผู้ซื้อและผู้ขายทั่วโลกที่ส่งสินค้าไปทั่วโลกตระหนักไว้ว่าการจัดส่งข้ามประเทศนั้นอยู่ภายใต้การเปิดและการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ศุลกากร
 4. 4) บริษัทหรือผู้ขายอาจจะให้คำสั่งซื้อที่แน่นอน การจัดส่ง และข้อมูลสินค้า เช่น ชื่อเรื่อง ให้กับผู้จัดส่งทั่วโลก หรือผู้จัดส่งทั่วโลกของเขา และผู้จัดส่งจะใช้ข้อมูลเหล่านี้กับเจ้าหน้าที่ศุลกากรเพื่อความสะดวกต่อพิธีการศุลกากรและปฏิบัติตามกฎของประเทศนั้นๆ เจ้าหน้าที่ศุลกากรต้องการให้เราหรือผู้ขายระบุจำนวนเงินของสินค้าที่ซื้อลงบนกล่องสินค้า
 5. 5) ค่าธรรมเนียมการบริการทั้งหมดต้องนำไปคำนวณ VAT และภาษีอื่นๆ ตามกฎและข้อบังคับที่นำมาใช้และบริษัทจะเก็บ VAT และภาษีอื่นใด กับผู้ขาย ผู้ขายตกลงให้บริษัทสามารถหักค่าธรรมเนยมและค่าภาษีต่างๆ ออกจากราคาสินค้าที่ผู้ซื้อได้ชำระให้ผู้ขาย โดยบริษัทจะออกใบเสร็จหรือใบกำกับภาษีสำหรับค่าธรรมเนียมบริการที่จ่ายโดยผู้ขายเป็นรายเดือน

ข้อ 23 การส่งคืนสินค้า/การเปลี่ยนสินค้า/การคืนเงิน/การยกเลิกสินค้า

 1. 1) ผู้ซื้อจะต้องคืนหรือเปลี่ยนสินค้าภายในเจ็ด (7) วันนับจากวันที่สินค้าส่งถึง กฎและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องจะต้องมีอำนาจเหนือกว่าข้อกำหนดการทำธุรกรรมที่ทำโดยผู้ขายที่เชื่อมโยงกับเรื่องทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการคืนสินค้า อย่างไรก็ตามผู้ซื้อจะไม่มีสิทธิในการขอคืนหรือขอเปลี่ยนสินค้าในกรณีดังต่อไปนี้ ถ้า:
  1. 1. สินค้าเสียหายเนื่องจากสาเหตุที่มาจากผู้ซื้อ
  2. 2. ราคาสินค้าจำเป็นต้องลดลงเนื่องจากการใช้หรือการบริโภคไปในบางส่วนของผู้ซื้อ
  3. 3. ราคาสินค้าจำเป็นต้องลดลงถึงขนาดที่ว่าสินค้าไม่สามารถขายได้อีกเนื่องจากเลยเวลาที่กำหนด
  4. 4. กล่องสินค้าของสินค้าที่นำมาผลิตใหม่นั้นเสียหาย
  5. 5. ยังมีเหตุผลอื่นๆ ที่ผู้ซื้อไม่มีสิทธิในการขอเงินคืนหรือเปลี่ยนสินค้าได้ เช่น
   1. ก. ในกรณีที่ทางบริษัทรับคำขอเปลี่ยนหรือคืนสินค้าจากผู้ซื้อ บริษัทจะแจ้งผู้ขายโดยทันที
   2. ข. ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นทุกอย่าง เช่น ค่าจัดส่งไปกลับสำหรับการเปลี่ยนหรือคืนสินค้าจะต้องรับผิดชอบโดยคู่กรณีที่เป็นเหตุ
   3. ค. ในกรณีที่เลขที่ใบแจ้งคืนสินค้าไม่ได้ระบุไว้ตอนที่ทำเรื่องขอคืนสินค้า กระบวนการในการจัดการกับการคืนสินค้าและการคืนเงินจะล่าช้า
   4. ง. ในกรณีที่ทำเรื่องขอเปลี่ยนสินค้าแต่ผู้ขายไม่มีสินค้าที่เกี่ยวข้องเหลืออยู่ในสต็อก การเปลี่ยนสินค้าจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ เมื่อเกิดกรณีนี้ขึ้นจะต้องคืนสินค้าให้กับผู้ขาย
   5. จ. ผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวเนื่องจากการขอเปลี่ยนสินค้า เว้นแต่จะขอเปลี่ยนเนื่องมาจากสินค้ามีตำหนิ เมื่อเกิดกรณีนี้ ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบในค่าจัดส่งไปกลับที่สืบเนื่องมากจากสินค้ามีตำหนิ
   6. ฉ. ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นที่ทำให้ผู้ซื้อนั้นเสียหายเป็นผลมาจากการจัดส่งของบริษัทจัดส่งที่จัดขึ้นโดยผู้ขาย
   7. ช. ในกรณีที่ผู้ขายไม่สามารถยืนยันข้อมูลคำสั่งซื้อของผู้ซื้อได้หรือไม่สามารถจัดส่งภายในเวลาที่กำหนดไว้ได้หลังจากที่ได้รับการแจ้งเตือนการชำระเงินที่ยืนยันจากบริษัทแล้ว ทางบริษัทอาจยกเลิกการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องจากคำขอของผู้ซื้อ จากกรณีนี้การชำระเงินจะอยู่ภายใต้การคุ้มครองของบริษัทที่จะคืนเงินให้แก่ผู้ซื้อ นอกจากนี้ บริษัทจะจัดการเพื่อรับผิดชอบในกระบวนการการคืนเงินอัตโนมัติ เป็นต้น โดยไม่มีคำขอจากผู้ซื้อตามนโยบาย จากกรณีนี้จะแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันล่วงหน้า
   8. ซ. ในกรณีที่ผู้ขายไม่รับผิดชอบหรือทำให้กระบวนการในการยืนยันการเปลี่ยนหรือการคืนสินค้าที่ขอโดยผู้ซื้อล่าช้า ทางบริษัทอาจยกเลิกการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องหลังจากที่พบสาเหตุที่ทำให้การขอเปลี่ยนหรือคืนสินค้าล่าช้าและจะคืนเงินภายใต้การคุ้มครองให้กับผู้ซื้อ
   9. ฌ. ในกรณีที่ทางบริษัทตัดสินว่าคำขอเปลี่ยนหรือคืนสินค้าจากผู้ซื้อนั้นไม่สมเหตุสมผล บริษัทจะขอยกเลิกคำขอและจ่ายการชำระเงินภายใต้การคุ้มครองให้กับผู้ขาย นอกจากนี้ หากผู้ซื้อไม่คืนสินค้าหรือไม่สามารถเข้าถึงได้ (ทางโทรศัพท์ อีเมล เป็นต้น) ภายในสิบสี่ (14) วันนับจากวันที่ผู้ซื้อขอเปลี่ยน ขอคืนสินค้า และอื่นๆ ที่ลงทะเบียนแล้ว จะถือว่าผู้ซื้อได้ถอนคำขอดังกล่าวและทางบริษัทจะจ่ายการชำระเงินภายใต้การคุ้มครองให้กับผู้ขาย
   10. ญ. หากการทำธุรกรรมซึ่งผู้ซื้อยืนยันการชำระเงินแล้วถูกยกเลิก ทางบริษัทจะต้องดำเนินการสำคัญเพื่อคืนเงินในราคาซื้อให้กับผู้ขายภายในสอง (2) วันทำการนับจากวันที่ยกเลิกการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ยกเลิกการทำธุรกรรมซึ่งชำระเงินไปแล้วผ่านทางบัตรเครดิต การยืนยันการยกเลิกชำระเงินจะดำเนินการในทันที ในกรณีที่ยกเลิกการทำธุรกรรมซึ่งชำระเงินไปแล้วโดยใช้การชำระเงิน อิเล็กทริคใน 11street กระบวนการในการคืนเงินจะดำเนินการในทันที
   11. ฎ. การคืนเงินสินค้าใดๆ ก็ตามที่ชำระเงินผ่านทางบัตรเครดิตจะคืนให้ได้เมื่อยกเลิกการทำธุรกรรมผ่านทางบัตรเครดิตเท่านั้น และไม่สามารถคืนเป็นเงินสดได้ อย่างไรก็ตามการคืนค่าจัดส่งสินค้า (กรณีการจัดส่งกลุ่ม) สามารถคืนเป็นหน่วยเงินสดได้หลังจากที่ซื้อสินค้าเสร็จสิ้นแล้ว
   12. ฏ. สมาชิกอาจยกเลิกการซื้อก่อนที่สินค้าจะจัดส่งมาได้ หากขอยกเลิกขณะที่สินค้ากำลังจัดส่ง คำขอนั้นจะดำเนินการผ่านกระบวนการการคืนสินค้า (ไม่ผ่านกระบวนการการยกเลิกสินค้า)
   13. ฐ. การขอยกเลิกใดก็ตามที่ลงทะเบียนหลังการชำระเงินเสร็จสิ้นแล้วจะดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยทันที
   14. ฑ. การขอยกเลิกใดก็ตามที่ขอขณะที่สินค้ากำลังเตรียมการจัดส่ง คำขอนั้นจะดำเนินการให้เสร็จสิ้นในทันทีตามหลัก อย่างไรก็ตามเมื่อสินค้าที่เกี่ยวข้องจัดส่งไปแล้ว ผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบในค่าจัดส่งไปกลับ

ข้อ 24 การกระทำต้องห้าม

 1. 1) ในการส่งเสริมการทำธุรกรรมที่ปลอดภัย ห้ามไม่ให้ผู้ขายและผู้ซื้อทำธุรกรรมกันโดยตรง (เช่น การค้าขายโดยตรง) โดยไม่ใช้บริการการป้องกันการชำระเงินที่ทางบริษัทจัดไว้ให้ ปัญหาใดก็ตามที่มาจากการค้าขายโดยตรงจะต้องรับผิดชอบโดยคู่กรณีและบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆต่อเรื่องที่เกิดขึ้น
 2. 2) ผู้ขายที่ยืนยันว่ามีความเกี่ยวข้องหรือชักจูงในการค้าขายโดยตรงจะถูกระงับการใช้บริการชั่วคราวหรือยุติข้อตกลงผู้ใช้ และสมาชิกสามารถรายงานผู้ขายดังกล่าวมาที่ศูนย์ความปลอดภัยทางธุรกรรมที่บริษัทเป็นผู้ดำเนินการ
 3. 3) ในการส่งเสริมการประมูลที่ยุติธรรม บริษัทห้ามไม่ให้มีการประมูลแบบผิดๆ การยกเลิกเป็นนิสัยเมื่อประมูลสำเร็จหรือคืนสินค้าที่ประมูลแล้วหลังการซื้อ การขัดขวางการประมูล การยักย้ายราคาประมูลที่สูงที่สุด และการประมูลอื่นๆที่ไม่ยุติธรรม
 4. 4) ผู้ซื้อต้องไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกใช้บัญชีของผู้ซื้อที่ได้จดทะเบียนไว้กับบริษัท
 5. 5) ห้ามผู้ใช้ใช้งานที่ไม่ปกติหรือการเข้าถึงระบบที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการของบริษัท ในระหว่างการยืนยันการกระทำความผิดใดๆ ต่อระบบ บริษัทจะใช้มาตรการดังกล่าวกับสมาชิกที่ต้องรับผิดชอบ: การเรียกผลประโยชน์เพิ่มเติมคืนที่ทางบริษัทให้ไม่ว่าจะเป้นส่วนๆหรือทั้งหมด การจำกัดการใช้บริการที่แน่นอน การยุติข้อตกลงผู้ใช้ เป็นต้น
 6. 6) การบริการห้ามไม่ให้มีการซื้อใดๆ ก็ตามจากการใช้การระบุตัวตน ข้อมูลบัตรเครดิต ข้อมูลบัญชีและอื่นๆ ของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต
 7. 7) ห้ามไม่ให้มีการชำระเงินที่ผิดปกติใดๆ ก็ตามที่ละเมิดกฎที่เกี่ยวข้อง เช่น การเพิ่มทุนที่ซ่อนอยู่ในรูปแบบของการขายสินค้าหรือค่าใช้สอยบริการ เมื่อยืนยันการกระทำดังกล่าวนี้แล้ว บริษัทจะระงับหรือยกเลิกการทำธุรกรรมของสมาชิกและแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
 8. 8) ห้ามไม่ให้มีการทำธุรกรรมที่ผิดปกติใดๆ ก็ตามที่ใช้เพื่อหาผลประโยชน์ส่วนตัวจากอัตราคิดลด และอื่นๆ ที่บริษัทจัดให้และการซื้อใดๆ ก็ตามที่ไม่เจตนาที่จะซื้อจริง (เช่น ไม่มีการส่งสินค้าจริง) เมื่อยืนยันการกระทำดังกล่าวนี้แล้ว บริษัทจะยกเลิกการทำธุรกรรมดังกล่าว ระงับการใช้บริการหรือยุติข้อตกลงผู้ใช้

ข้อ 25 ศูนย์การทำธุรกรรมแบบปลอดภัย

 1. 1) บริษัทดำเนินการศูนย์การทำธุรกรรมแบบปลอดภัยเพื่อแก้ปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการทำธุรกรรม เช่น การละเมิดสิทธิของคนคนหนึ่งหรือการละเมิดกฎและข้อบังคับทางกฎหมายซึ่งอาจเป็นผลมาจากการใช้บริการของสมาชิก
 2. 2) ศูนย์การทำธุรกรรมแบบปลอดภัยจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมดังต่อไปนี้
  1. 1. ใช้มาตรการกับการขายสินค้าที่ไม่เหมาะสมกับการขาย
  2. 2. ใช้มาตรการกับกิจกรรมใดๆ ก็ตามที่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น
  3. 3. ใช้มาตรการกับกิจกรรมอื่นๆ ที่คุกคามในความปลอดภัยของการทำธุรกรรมหรือละเมิดกฎ หรือข้อบังคับทางกฎหมาย
 3. 3) สมาชิกจะต้องปฏิบัติตามด้วยความเชื่อถือที่ดีโดยมีศูนย์การทำธุรกรรมที่ปลอดภัยเป็นสื่อกลาง

ข้อ 26 ศูนย์ระงับข้อพิพาท

 1. 1) บริษัทจะดำเนินการศูนย์ระงับข้อพิพาทเพื่อไกล่เกลี่ยความขัดแย้งระหว่างสมาชิกหรือระหว่างสมาชิกกับบุคคลภายนอก
 2. 2) บริษัทจะมีส่วนเกี่ยวข้องในการไกล่เกลี่ยของศูนย์ระงับข้อพิพาทเพื่อความยุติธรรมในฐานะของบุคคลภายนอก
 3. 3) สมาชิกจะต้องปฏิบัติตามด้วยความเชื่อถือที่ดีโดยมีศูนย์ระงับข้อพิพาทเป็นสื่อกลาง

ข้อ 27 การชดใช้ค่าเสียหาย

 1. 1) การทำธุรกรรมใดๆ ก็ตามระหว่างผู้ใช้ที่เกิดจากการขายสินค้า เช่น การจัดส่งสินค้า การคืน หรือการถอนการลงชื่อเป็นสมาชิก จะต้องดำเนินการโดยผู้ซื้อและผู้ขายที่เป็นคู่กรณีในการทำธุรกรรม บริษัทจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการทำธุรกรรมหรือรับผิดชอบในกิจกรรมใดๆ ก็ตาม
 2. 2) บริษัทจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นจากผู้ใช้หรือบุคคลภายนอกที่เสียหายโดยจะระงับการให้บริการชั่วคราวตามข้อ 13 วรรค 2
 3. 3) ในกรณีของการระงับการให้บริการชั่วคราวตามข้อ 13 วรรค 3 บริษัทจะไม่ยุ่งเกี่ยวในความรับผิดชอบใดๆ ที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย
 4. 4) บริษัทจะไม่รับผิดชอบในความบกพร่องใดๆ ก็ตามที่เกิดจากการใช้บริการที่มีเหตุจากความผิดผู้ใช้
 5. 5) บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ก็ตามที่เกิดจากการเปิดเผยของผู้ใช้หรือข้อกำหนดของข้อมูลส่วนบุคคลให้กับคนอื่น
 6. 6) บริษัทจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการทำธุรกรรมใดๆ ก็ตามระหว่างผู้ใช้กับบริษัทที่เชื่อมต่อผ่านทางลิงค์ แบนเนอร์ เป็นต้น ในหน้าจอการให้บริการของบริษัท (ซึ่งต่อไปใน "ลิงค์บริษัท" นี้) บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการทำธุรกรรมดังกล่าว
 7. 7) บริษัทไม่รับรองในความถูกต้อง ความฉับไว หรือความเหมาะสม และอื่นๆ ของสินค้าหรือข้อมูลใดๆ ก็ตามที่ผู้ขายหรือบุคคลภายนอกจัดให้ทางหน้าจอการให้บริการของบริษัทและจะไม่รับผิดชอบในกิจกรรมใดๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้อง
 8. 8) บริษัทจะไม่รับผิดชอบในการเปลี่ยนแปลงใดๆ หรือการระงับการให้บริการหรือฟังก์ชั่นที่เป็นส่วนๆหรือทั้งหมดตามข้อ 33 วรรค 1
 9. 9) บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเรียกร้องค่าเสียหาย หรือค่าชดเชยใดๆ ต่อผู้ใช้และสมาชิก หากปรากฏว่ามีความเสียหายใดๆ เกิดขึ้นจากการใช้บนไซต์ของบริษัท

ตอนที่ 3 บริการชำระเงิน 11street

ข้อ 28 ขอบเขตการให้บริการ

 1. 1) บริการชำระเงิน 11street จัดให้มีระบบที่เกี่ยวข้องกับการบริการชำระเงินและบริการการป้องกันการชำระเงินเพื่อช่วยสมาชิกผู้ขายในการขายสินค้าที่ไซต์นอกเหนือจาก 11street แต่ไม่ได้ขายหรือซื้อสินค้าให้/จากสมาชิก
 2. 2) ในกรณีที่ชำระเงินผ่านทางบริการชำระเงิน 11street คุณอาจยืนยันประวัติการชำระเงินได้ที่ ¡®my 11street'
 3. 3) ในการใช้บริการชำระเงิน 11street ผู้ซื้อจะต้องกรอกแบบฟอร์มของบริษัทโดยกรอกข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการชำระเงิน เช่น ชื่อสินค้า ราคาซื้อ อย่างไรก็ตามการกระทำดังกล่าวจะไม่ได้ใช้ไซต์เดียวกันกับที่สมาชิกผู้ขายใช้
 4. 4) บริษัทที่จัดให้มีบริการชำระเงิน 11street ไม่ใช่คู่กรณีทางการทำธุรกรรมระหว่างสมาชิก และสมาชิกเองจะต้องรับผิดชอบต่อการทำธุรกรรม

ข้อ 29 การกระทำต้องห้ามและการประยุกต์ใช้

 1. 1) ความเกี่ยวข้องในการใช้บริการชำระเงิน 11street ของสมาชิก จากกรณีที่สมาชิกกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มของทางบริษัทผิดหรือบริษัทสามารถตรวจจับได้ว่าสมาชิกสมรู้ร่วมคิดในการค้าสินค้าที่กฎหมายหรือกระทำการขัดต่อนโยบายของบริษัท ทางบริษัทจะยกเลิกการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องและจะดำเนินการในขั้นต่อไปซึ่งประกอบด้วยการระงับในการเป็นสมาชิกชั่วคราวและการยุติข้องตกลงผู้ใช้
 2. 2) การใช้บริการชำระเงิน 11streetที่ควบคุมโดย 'ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการทำธุรกรรมทางเงินอิเล็กทรอนิกส์ 11street' ข้อกำหนดและเงื่อนไขเดี่ยว นโยบาย และข้อกำหนดใน 'ส่วนที่ 2 บริการของ 11street (ตัวแทนอีคอมเมิร์ซ)' ที่อยู่ในขอบเขตและไม่ขัดต่อกฎ

ตอนที่ 4 เรื่องอื่นๆ

ข้อ 30 กฎหมายการปกครองและอำนาจศาล

 1. 1) ข้อตกลงนี้ ข้อตกลงผู้ใช้บริการระหว่างบริษัทและสมาชิกและการทำธุรกรรมทางการขายใดๆระหว่างสมาชิกจะต้องควบคุมโดยกฎหมายของประเทศไทย
 2. 2) ศาลที่เกี่ยวข้องของคนไทยจะต้องเป็นศาลที่มีอำนาจในการดำเนินคดีขั้นแรกสำหรับคดีใดๆก็ตามที่เกิดจากความขัดแย้งระหว่างบริษัทและผู้ใช้ในบริการที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 31 ข้อกำหนดอื่นๆ

 1. 1) บริษัทจะปรับเปลี่ยนหรือระงับบริการหรือฟังก์ชั่นบางอย่างไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนโดยการแจ้งเตือนล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ 11street หากจำเป็น
 2. 2) ไม่มีคู่กรณีใดที่สามารถสั่ง มอบหมาย หรือโอนสิทธิหรือหน้าที่ใดๆ ก็ตามภายใต้ข้อตกลงนี้ให้กับบุคคลภายนอกโดยไม่มีการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรของคู่กรณีอื่น
 3. 3) สิ่งเหล่านี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงผู้ใช้: (i) ความเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้ ข้อตกลง คำมั่น หรือการแจ้งเตือนใดๆ ก็ตาม เป็นต้น ที่คู่สัญญาได้ตกลงกันเพื่อทำข้อตกลงดักงล่าว และ (ii) การประกาศของบริษัทบนเว็บไซต์ 11street ที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนนโยบายของบริษัท กฎหมาย หรือการแก้ไขเพิ่มเติมของกฎหมายหรือข้อบังคับ หรือประกาศหรือคำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ เป็นต้น
 4. 4) บริษัทจะสร้างและดำเนินการศูนย์บริการลูกค้าเพื่อจัดเก็บอย่างว่องไว และหาทางแก้ปัญหา ความเท่าเทียมกันในความคิดเห็นหรือการร้องทุกข์ที่เกิดจากการใช้บริการในการซื้อของสมาชิก และไกล่เกลี่ยความขัดแย้งระหว่างสมาชิก บริษัทจะดำเนินการในทันทีกับปัญหาให้มีความเท่าเทียมและสมเหตุสมผลในการพิจารณาการเรียกร้องและความคิดเห็นของสมาชิกที่มีหลากหลายรูปแบบและปัญหาที่ไม่สามารถดำเนินการได้ในทันทีจะแจ้งเหตุผลและช่วงเวลาที่คาดการณ์ไว้ให้กับสมาชิกผ่านทางอีเมลหรือโทรศัพท์์

ข้อ 32 ระบบการประเมินและการรีวิวของสมาชิก

 1. 1) สำหรับสินค้าใดๆ ที่ซื้อขายโดยใช้บริการ บริษัทอาจให้การประเมินสมาชิก ผลประโยชน์บางอย่าง และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินดังกล่าวซึ่งดูจากตามแต้มที่ได้รับจากการทำธุรกรรมดังกล่าว การประเมินสมาชิก ผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง และอื่นๆ จะมอบให้ตามประวัติการใช้บริการและมาตรฐานของนโยบายการใช้ที่กำหนดโดยบริษัท รายละเอียดต่างๆ จะถูกโพสต์บนหน้าบริการที่เกี่ยวข้องหรือหน้าจอเริ่มต้นของเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตที่ให้บริการโดยบริษัท (ต้องมีการแจ้งการเปลี่ยนแปลงใดๆ กับนโยบายการประเมินสมาชิก ผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง และอื่นๆ ตามข้อ 5. 4) ของข้อตกลงนี้)
 2. 2) ในกรณีที่สมาชิกที่เกี่ยวข้องยื่นการคัดค้านในเรื่องส่วนประกอบของการประเมินที่มอบให้สมาชิกคนดังกล่าว บริษัทอาจปรับเปลี่ยนส่วนประกอบของการประเมินทั้งหมดหรือบางส่วนโดยพิจารณาจากสถานการณ์ต่างๆ เช่น การให้คำอธิบาย การให้คะแนนเครดิตของสมาชิกที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
 3. 3) ควรใช้การประเมินของสมาชิกเป็นข้อมูลอ้างอิงเมื่อมีการขายและซื้อสินค้าเท่านั้น และไม่ได้รับประกันเครดิตของสมาชิกหรือระบุถึงสถานะทางการเงินของสมาชิก
 4. 4) ผู้ซื้อสินค้ามีสิทธิในการระบุความพึงพอใจสำหรับการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องเมื่อการซื้อเสร็จสิ้นโดยการใช้การประเมินต่างๆ ที่ทางบริษัทมีให้ ความพึงพอใจที่ระบุของผู้ซื้อสะท้อนให้เห็นในการประเมินของผู้ขายสินค้าที่เกี่ยวข้อง ระดับความพึงพอใจสำหรับการทำธุรกรรมและการประเมินจะถูกโพสต์บนหน้าการบริการที่เกี่ยวข้อง
 5. 5) รีวิวสินค้าอาจถูกเขียนโดยสมาชิก รวมถึงผู้ซื้อ ซึ่งโดยหลักการแล้วต้องเปิดเผยต่อสาธารณะ บุคคลใดๆ ที่เขียนรีวิวสินค้าสามารถลบรีวิวที่จัดเตรียมไว้โดยตนเองได้ ในกรณีที่มีการตัดสินว่ารีวิวสินค้าที่เปิดเผยและความคิดเห็นที่แนบไปนั้นไม่เหมาะสมสำหรับการเปิดเผยต่อสาธารณะ บริษัทมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือลบรีวิวที่เกี่ยวข้องและความคิดเห็นที่แนบ เมื่อรีวิวสินค้าถูกลบแล้ว ความคิดเห็นใดๆ ที่ไปกับรีวิวดังกล่าวจะถูกลบออกไปด้วย ต้องมีการโพสต์รายละเอียดที่เกี่ยวข้องบนหน้าการบริการที่เกี่ยวข้อง
 6. 6) บุคคลที่ให้การรีวิวสินค้าและระดับความพึงพอใจที่เกี่ยวข้องกับคู่สัญญาการทำธุรกรรมต้องรับผิดชอบต่อการประเมินดังกล่าว และบริษัทจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการสืบหาว่าสิ่งเหล่านี้เป็นจริงหรือไม่
 7. 7) บริษัทมีสิทธิ์กำหนดมาตรการตอบโต้ เช่น การลบผลการประเมินค่าที่เกี่ยวข้องและการตัดสิทธิ์สมาชิกที่เกี่ยวข้องจากการใช้บริการ เป็นต้น หากสมาชิกมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ฝ่าฝืนวัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมายของการประเมินสมาชิกและระบบการประเมินผล
 8. 8) อาจมีการลบรีวิวสินค้าหรือตัดสิทธิ์สมาชิกที่เกี่ยวข้องจากการใช้บริการในกรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้ ถ้า:
  1. 1. หากมีการดำเนินการประเมินผลใดๆ ของระดับความพึงพอใจเพื่อสร้างข้อมูลการประเมินสมาชิกอันเป็นเท็จ หรือเพื่อปรับเพิ่มระดับความพึงพอใจ
  2. 2. หากมีการดำเนินการประเมินผลใดๆ ก็ตาม (และผลลัพธ์การประเมินผลนั้นๆ) หลังจากมีการให้เงินสดหรือการชดเชยอื่นๆ และ/หรือมีการสัญญาเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนสำหรับการบ่งชี้ความพึงพอใจในระดับสูงและการรีวิวสินค้า
  3. 3. หากมีส่วนร่วมในกิจกรรมการที่เป็นการดูแคลน ทำให้เกิดการหมิ่นประมาท หรือเสื่อมเสียชื่อเสียงต่อบุคคลภายนอก เป็นต้น ผ่านการรีวิวสินค้าและผลลัพธ์การประเมินผลนั้นๆ
  4. 4. หากใช้ระบบการรีวิวสมาชิกโดยฝ่าฝืนวัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมายของระบบดังกล่าว

ข้อ 33 บริการความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยในการเลือกซื้อสินค้า

 1. 1) บริษัทจะจัดให้มีบริการความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยที่ทำให้สภาพแวดล้อมในการทำธุรกรรมระหว่างสมาชิกทำได้อย่างปลอดภัยและเพื่อปรับปรุงความน่าเชื่อถือในบริการอีคอมเมิร์ซ บริการความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยในการเลือกซื้อสินค้า หมายถึงบริการที่ทางบริษัทคืนเงินให้กับผู้ซื้อที่ชำระเงินโดยผู้ซื้อ ในกรณีที่ผู้ซื้อชำระเงินตามข้อตกลงการซื้อและการขาย แต่ผู้ซื้อไม่สามารถรับสินค้าจากผู้ขายหรือผู้ซื้อขอเงินคืนหลังจากที่คืนสินค้าให้ผู้ขายถึงแม้ว่าผู้ซื้อจะรับสินค้ามาจากผู้ขายก็ตาม ในกรณีที่ผู้ซื้อได้รับสินค้าจากผู้ขาย เงินจากการชำระค่าสินค้าจะโอนไปให้ผู้ขายที่เกี่ยวข้องเมื่อบริษัทได้หักค่าบริการแล้ว
 2. 2) บริการความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยในการเลือกซื้อสินค้าใช้กับสินค้าทุกประเภทที่ซื้อใน 11street
 3. 3) บริการความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยจัดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเพิ่มความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือในการซื้อและการขายสินค้าระหว่างสมาชิกและปกป้องผู้ซื้อที่จะต้องชำระเงินก่อนที่จะได้รับสินค้า
 4. 4) ข้อกำหนดบริการความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยที่ทำขึ้นโดยบริษัทไม่ได้ทำให้บริษัทเป็นตัวแทนของผู้ขายหรือผู้ซื้อ และไม่ได้หมายความว่าบริษัทจะเป็นตัวแทนให้กับผู้ซื้อและผู้ขายที่จะรับผิดชอบในการซื้อและการขายสินค้าของผู้ขายหรือผู้ซื้อให้สำเร็จลุล่วง
 5. 5) การโอนเงินใดๆก็ตาม ที่เกี่ยวกับการชำระเงินค่าสินค้าผ่านบริการตัวแทนการรับชำระเงินที่ทางบริษัทจัดให้ จะผูกพันผู้ซื้อที่โอนเงินนั้น
 6. 6) บริษัทไม่คืนดอกผล หรือผลประโยชน์ใดๆ ก็ตาม ที่เกิดจากการที่บริษัทเก็บรักษาเงินที่ชำระเงินผ่านบริษัทและที่บริษัทได้รับมาจากการให้บริการการป้องกันการชำระเงิน
 7. 7) ผู้ซื้อผู้ใดก็ตามที่ใช้บริการการป้องกันการชำระเงินจะต้องแสดงเจตนาในการซื้อ การเปลี่ยนหรือการคืนสินค้าให้เสร็จสิ้นตามเวลาที่สินค้าส่งมาถึงผู้ซื้อ
 8. 8) บริการความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยในการเลือกซื้อสินค้าจะยุติลงเมื่อผู้ซื้อแสดงเจตนา เสร็จสิ้นการซื้อสินค้า หรือ ถือว่าได้แสดงเจตนาเช่นว่านั้น
 9. 9) ในกรณีที่ผู้ซื้อไม่แสดงเจตนาในการเปลี่ยนหรือการคืนสินค้าภายในช่วงเวลาเสร็จสิ้นการซื้อสินค้า หลังจากได้รับสินค้าแล้วจะถือว่าผู้ซื้อมีเจตนาเสร็จสิ้นการซื้อสินค้า
 10. 10) ในกรณีที่ผู้ซื้อแสดงเจตนาเสร็จสิ้นการซื้อสินค้า หรือถือว่าผู้ซื้อมีเจตนาดังกล่าว ทางบริษัทอาจโอนการชำระเงินใดๆ ที่เกี่ยวกับสินค้าให้กับผู้ขายตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 11. 11) ในกรณีที่มีเหตุที่จะต้องถอน ยกเลิก ยุติ บอกล้างข้อตกลง ภายหลังการสิ้นสุดของการบริการการป้องกันการชำระเงิน ผู้ซื้อจะต้องดำเนินการใดๆ โดยตรงกับผู้ขาย เพื่อถอน ยกเลิก ยุติ หรือดำเนินการอื่น ๆ ต่อข้อตกลง เพื่อขอคืนเงินค่าสินค้าเอง

11street.co.th อยู่ภายใต้การดูแลและบริหารโดย บริษัท อีเลฟเว่น สตรีท (ประเทศไทย) จำกัด (ทะเบียนเลขที่ 0105559057745)

11street จะไม่รับผิดชอบต่อรายละเอียดสินค้าบนหน้าเว็บไซต์ของ 11street ซึ่งลงรายการโดยสมาชิกผู้ขาย

ข้อตกลงสำหรับผู้ขาย

ข้อ 1 - วัตถุประสงค์

ข้อตกลงสำหรับผู้ขายฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิ์และหน้าที่ของผู้ขาย (“ข้อตกลง”) ซึ่งลงทะเบียนเป็นสมาชิกผู้ขายกับ http://www.11street.co.th ("เว็บไซต์") ที่ดำเนินการโดยบริษัท อีเลฟเว่น สตรีท (ประเทศไทย) จำกัด (“11street”) รวมถึงบริการทั้งหมดที่ให้บริการโดยเว็บไซต์และ 11street

สมาชิกผู้ขายตกลงยอมรับ ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ 11street (“ข้อกำหนดและเงื่อนไข”) และ นโยบายความเป็นส่วนตัว (นโยบายความเป็นส่วนตัว) ของสัญญานี้ โดยการยอมรับข้อตกลงนี้ ผู้ขายได้ยอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อตกลง ข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวที่กำหนดโดย 11street ตลอดเวลาที่สมาชิกผู้ขายใช้งานเว็บไซต์ บริการที่เกี่ยวข้องอื่นๆ หรือเมื่อใดก็ตามที่สมาชิกผู้ขายใช้งานเครื่องมือซึ่งให้บริการโดย 11street

ข้อ 2 - บัญชีผู้ใช้งาน

ในการใช้งานเว็บไซต์ สมาชิกผู้ขายมีหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บรักษาข้อมูลบัญชีและรหัสผ่านของตนเองเป็นความลับ รวมถึงมีหน้าที่รับผิดชอบการจำกัดการเข้าใช้งานบัญชีของสมาชิกผู้ขายโดยมิได้รับอนุญาต

สมาชิกผู้ขายตกลงที่จะรับผิดชอบต่อกิจกรรมใดๆ ที่เกิดขึ้นภายในบัญชีสมาชิกผู้ขายของตนเอง สมาชิกผู้ขายจะได้รับสิทธิ์ให้เข้าใช้สิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานต่างๆ ดังนี้

 1. 1) ยอดเงินผู้ขาย (Seller Cash) เป็นระบบบัญชีสมาชิกผู้ขายภายในเว็บไซต์ และใช้เป็นบัญชีสำหรับทำธุรกรรม/การชำระเงินภายในเว็บไซต์ ยอดเงินผู้ขายจะโอนไปยังบัญชีธนาคารของสมาชิกผู้ขายตามรายละเอียดที่ได้ลงทะเบียนไว้ในฐานข้อมูลของ 11street ภายใน 2 (สอง) วันทำการ หลังจากวันที่ขอให้โอนยอดเงินโดยสมาชิกผู้ขาย ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้โดย 11street
 2. 2) แต้มของผู้ขาย (Seller Points) จะมอบให้กับสมาชิกผู้ขายตามนโยบายที่กำหนดโดย 11street แต้มของผู้ขายไม่สามารถแลกเป็นเงินสด ถอน และ/หรือ โอนระหว่างสมาชิกได้ แต้มของผู้ขายสามารถใช้เพื่อซื้อการลงรายการโฆษณาและ/หรือบริการอื่นๆ ที่มีให้ใช้งานภายในเว็บไซต์
 3. 3) คะแนนของผู้ขาย (Seller Score) คือคะแนนที่มอบให้แก่สมาชิกผู้ขายโดย 11street โดยพิจารณาจากมูลค่าการทำธุรกรรมใน 1 (หนึ่ง) รถเข็น คะแนนของผู้ขายไม่เพียงแต่สามารถสะสมเพิ่มได้เท่านั้น แต่อาจถูกหักออกได้เช่นกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายที่กำหนดโดย 11street ผลรวมของคะแนนนี้จะเป็นตัวกำหนดสถานะของผู้ขาย ซึ่งแสดงในรูปแบบ เกรดของผู้ขาย
 4. 4) การจัดเกรดของผู้ขาย จะคำนวณจากคะแนนของสมาชิกผู้ขายและยอดขายที่ทำได้ระหว่างเดือนที่ผ่านมา

หากสมาชิกมีอายุต่ำกว่า 20 ปี ณ เวลาที่ลงทะเบียนเป็นสมาชิก สมาชิกดังกล่าวจะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานเว็บไซต์ในฐานะสมาชิกผู้ขาย ตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงฉบับนี้ ทาง 11street สงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการให้บริการ ยุติบัญชี ถอดถอนหรือแก้ไขเนื้อหา รวมถึงยกเลิกการสั่งซื้อ ทั้งนี้ 11street อาจจำกัด ระงับ หรือยุติเว็บไซต์การให้บริการและบัญชีผู้ใช้ ห้ามการเข้าถึงเว็บไซต์และเนื้อหาต่างๆ ของ 11street ชะลอ หรือเพิกถอนเนื้อหาที่ได้ลงไว้ และดำเนินการทางเทคนิคและทางกฎหมาย รวมถึงใช้วิธีการแก้ไขปัญหาอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุภายในข้อตกลงนี้เพื่อป้องกันมิให้ผู้ใช้เข้าถึงเว็บไซต์ได้ ตามดุลยพินิจของ 11street แต่เพียงผู้เดียว

ในกรณีที่สมาชิกผู้ขายสร้างปัญหาหรืออาจจะก่อให้เกิดความรับผิดทางกฎหมาย ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ หรือละเมิดข้อตกลงฉบับนี้ หรือกระทำการใดๆ ที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดหรือเจตนารมณ์ตามนโยบายของ 11street เช่น นโยบายที่เกี่ยวกับการทุจริต การทำธุรกรรมภายนอกเว็บไซต์ เข้าควบคุม แก้ไขผลตอบรับ (feedback manipulation) ละเมิดการระงับใช้งานชั่วคราวหรือถาวร หรือผู้ใช้ซึ่ง 11street เห็นว่าคุกคาม หรือรบกวนบุคลากรของ 11street หรือผู้ใช้งานอื่นๆ เป็นต้น นอกจากนี้ 11street อาจระงับหรือยุติบัญชีของสมาชิกผู้ขายซึ่งมีพฤติกรรมละเมิดสิทธิด้านทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นหรือละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นใด และทาง 11street ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบัญชีที่ไม่มีการใช้งานเป็นเวลา 1 (หนึ่ง) ปี ตามนโยบายที่กำหนดโดย 11street

ไม่อนุญาตให้สมาชิกผู้ขายดำเนินการดังต่อไปนี้ขณะใช้งานเว็บไซต์นี้ในฐานะสมาชิกผู้ขาย

 1. 1) โพสต์เนื้อหาหรือสินค้าที่ไม่เหมาะสมภายในหมวดสินค้า หรือในพื้นที่บนเว็บไซต์และบริการต่างๆ
 2. 2) ละเมิดกฎหมาย สิทธิ์ของบุคคลอื่น หรือนโยบายต่างๆ อาทิ นโยบายสินค้าต้องห้ามและสินค้าที่ได้รับการควบคุม
 3. 3) ใช้งานเว็บไซต์หรือบริการต่างๆ ในฐานะสมาชิกผู้ขาย หากสมาชิกผู้ขายนั้นไม่สามารถลงนามในสัญญาเพื่อผูกพันตามกฎหมายได้ หรืออายุต่ำกว่า 20 ปี หรือถูกระงับการใช้งานเว็บไซต์ชั่วคราวหรือโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
 4. 4) เข้าควบคุมแก้ไขราคาสินค้า เพื่อขัดขวาง หรือแทรกแซงรายการสินค้าโดยผู้ใช้รายอื่น
 5. 5) หลีกเลี่ยงหรือเข้าควบคุมแก้ไขโครงสร้างค่าธรรมเนียม กระบวนการเรียกเก็บเงิน หรือค่าบริการที่ค้างจ่ายต่อ 11street
 6. 6) โพสต์เนื้อหาอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หลอกลวง ทำให้สับสนหลงผิด ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง หรือหมิ่นประมาท (รวมถึงการโพสต์ข้อมูลส่วนบุคคล)
 7. 7) ดำเนินการใดๆ ที่เป็นการบ่อนทำลายการให้ผลตอบรับ (feedback) หรือการให้คะแนน
 8. 8) โอนย้ายบัญชีของคุณให้กับบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมจากทาง 11street
 9. 9) แจกจ่ายหรือทำการสแปมโพสต์ ส่งจดหมายลูกโซ่ หรือทำธุรกิจพีระมิด
 10. 10) แจกจ่ายไวรัส มัลแวร์ หรือเทคโนโลยีอื่นใดที่อาจสร้างอันตรายต่อเว็บไซต์ ต่อระบบ หรือผลประโยชน์และทรัพย์สินของผู้ใช้งานเว็บไซต์
 11. 11) คัดลอก แก้ไข หรือแจกจ่ายเนื้อหาจากเว็บไซต์ รวมถึงลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้าของ 11street
 12. 12) เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ เช่นที่อยู่อีเมล โดยมิได้รับความยินยอมจากบุคคลดังกล่าว
 13. 13) ใช้บัญชีผู้ใช้เดิมที่มี หรือสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่เพื่อหลบหรือหลีกเลี่ยงการจำกัดการซื้อขาย ข้อกำหนด หรือนโยบายอื่นๆ ตามที่มีการกำหนดโดย 11street

การกระทำใดๆ ที่ละเมิดข้อตกลงนี้อาจส่งผลให้มีการดำเนินการต่างๆ เช่น

 1. 1) การยกเลิกการลงขายสินค้า
 2. 2) การสูญเสียยอดการชำระเงิน
 3. 3) ถูกจำกัดสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของบัญชี
 4. 4) สูญเสียสถานะ "เกรดผู้ขาย"
 5. 5) บัญชีถูกระงับ / ยุติ
 6. 6) ถูกดำเนินคดีทางอาญา และ/หรือ เรียกร้องค่าเสียหาย

ข้อ 3 - ค่าธรรมเนียมบริการ

การเข้าเป็นสมาชิกเว็บไซต์สามารถทำได้ฟรี อย่างไรก็ตาม 11street จะคิดค่าธรรมเนียมบริการกับสมาชิกผู้ขายสำหรับการทำธุรกรรมอีคอมเมิร์ซที่ดำเนินการสำเร็จ  เช่น ค่าทำธุรกรรม ค่าธรรมเนียมบริการต่างๆ ด้านการตลาดและโปรโมชั่น และค่าธรรมเนียมบริการอื่นๆ ที่กำหนดโดย 11street ตามที่ระบุใน ตารางค่าธรรมเนียมของ 11street ในกรณีที่สมาชิกผู้ขายใช้สินค้าหรือบริการที่มีค่าธรรมเนียม บริษัทจะให้สมาชิกผู้ขายจะตรวจสอบและยอมรับค่าธรรมเนียมการใช้งานก่อน โดยจะคิดค่าธรรมเนียมตามธุรกรรมที่สมาชิกต้องการดำเนินการ ตามที่ระบุภายในตารางค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียมทั้งหมดต้องนำไปคิดภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นๆ ตามกฎหมายและข้อบังคับที่มีการบังคับใช้ โดย 11street อาจคิดค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นๆ กับผู้ขายเพิ่มเติม สมาชิกผู้ขายยอมรับว่าค่าธรรมเนียมบริการและค่าภาษีต่างๆ จะถูกชำระได้โดยการหักลบจากมูลค่าการสั่งซื้อสินค้าที่ชำระโดยผู้ซื้อ หรือโดยวิธีการอื่นๆ ที่ตกลงโดยผู้ขายตามนโยบายที่กำหนดโดย 11street

ข้อ 4 - หน้าที่ของสมาชิกผู้ขาย

สมาชิกผู้ขายจะต้องจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่างๆ อย่างเหมาะสมและรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าว เช่น ข้อมูลราคาและรายละเอียดของสินค้า จำนวนสินค้าคงคลัง รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขในการขายสินค้า ได้มีการปรับปรุงผ่านระบบ ออฟฟิศผู้ขาย (Seller Office)ให้เป็นปัจจุบันโดยสมาชิกผู้ขายเอง และต้องไม่มีการโพสต์ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ผู้ขายมีหน้าที่ต้องตรวจสอบสินค้าที่ขายทั้งหมดว่าถูกต้องตรงตามกฎหมายทุกประการ การกำหนดราคาของสินค้าสำหรับขายสามารถกระทำได้ตามดุลยพินิจของสมาชิกผู้ขายเอง โดยสมาชิกผู้ขายอาจต้องพิจารณาถึงปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม ค่าบริการจัดส่ง และค่าธรรมเนียมบริการอื่นๆ ยอดการชำระเงิน (ก่อนหักค่าธรรมเนียมการบริการใดๆ) ที่ชำระให้กับสมาชิกผู้ขายสำหรับการขายสินค้า จะกำหนดโดยผู้ขายตามดุลยพินิจของตนเอง โดยอ้างอิงจากราคาของสินค้าและค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม ราคาของสินค้าและค่าบริการจัดส่งนั้นต้องรวมถึงค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่จะคิดจากผู้ซื้อ เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีศุลกากร ฯลฯ (ถ้ามี) โดยผู้ขายต้องไม่คิดค่าใช้จ่ายเหล่านั้นเพิ่มเติม หรือคิดแยกต่างหากจากเพื่อเรียกเก็บจากผู้ซื้ออีก สมาชิกผู้ขายตกลงว่า 11street สามารถใช้สิทธิ์ตามดุลยพินิจของตนเอง ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในนามของสมาชิกผู้ขาย เพื่อดึงดูดลูกค้า โดยการลดราคา มอบส่วนลด หรือคืนค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมและค่าธรรมเนียมอื่นๆ รวมถึงวิธีการอื่นใด ไม่ว่าเหตุใดก็ตาม การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมและค่าธรรมเนียมบริการอื่นๆ จะไม่ส่งผลกระทบต่อยอดการชำระเดิมซึ่งจะต้องชำระให้กับสมาชิกผู้ขาย ราคาขั้นสุดท้ายที่ผู้ซื้อจะต้องชำระจริงจะเป็นราคาที่คำนวณการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว เพื่อเป็นการส่งเสริมการขายสินค้าที่ลงรายการโดยสมาชิกผู้ขาย 11street อาจจะลงข้อมูลสินค้าดังกล่าว ในราคาที่ปรับแล้วบนเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก อาทิ พอร์ทัลไซต์ และเว็บไซต์เปรียบเทียบราคา ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ภายในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการโดย 11street และ/หรือ บริษัทในเครือ สมาชิกผู้ขายมีหน้าที่ต้องจัดทำใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษีให้แก่ผู้ซื้อภายใต้บทบังคับแห่งกฎหมายไทย โดยมีหมายเหตุปรากฏบนใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษีว่า ผู้ขายีสิทธิยกเลิกคำสั่งซื้อ หรือเปลี่ยน หรือคืนสินค้า อย่างน้อย ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ผู้ซื้อได้รับสินค้าและผู้ขายจะคืนเงินให้แก่ผู้ซื้อเต็มจำนวนภายใน 15 วันนับจากวันที่ได้รับคำขอยกเลิก หรือคืนสินค้านั้น

ข้อ 5 - สิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญา

สมาชิกผู้ขายจะต้องรับรองว่าเนื้อหาใดๆ ทั้งหมด เช่น การลงรายการสินค้า ข้อมูล รายละเอียดสินค้า ภาพถ่าย และสินค้าที่ลงขาย รวมถึงเนื้อหาอื่นใดที่นำเสนอโดยสมาชิกผู้ขายบนเว็บไซต์ ต้องไม่ฝ่าฝืนหรือละเมิดเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ชื่อทางการค้า ชื่อโดเมน สิทธิในภาพบุคคล สิทธิในงานออกแบบ สิทธิ์ผลิตภัณฑ์อรรถประโยชน์ ความลับทางการค้า โนวฮาว ข้อมูลอันเป็นความลับ สิทธิในฐานข้อมูล สิทธิด้านซอฟต์แวร์ สิทธิเกี่ยวกับเซมิคอนดักเตอร์และ/หรือแผงวงจร และสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใด ซึ่งมีอยู่ไม่ว่าที่ใดในโลกซึ่งเป็นของบุคคลอื่น

สมาชิกผู้ขายจะต้องรับรองว่าตนเป็นเจ้าของสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาที่นำมาใช้ หรือ โดยได้รับอนุญาตหรือยินยอมล่วงหน้าจากผู้เป็นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญานั้น หากมีการร้องเรียนหรือกล่าวอ้างเกี่ยวกับการฝ่าฝืนหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาจากบุคคลภายนอกต่อการใช้สิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาของสมาชิกผู้ขายบนเว็บไซต์ 11street อาจใช้ดุลยพินิจในการนำรายการสินค้า ข้อมูล รายละเอียด และ/หรือ ภาพถ่ายที่มีการร้องเรียนออกจากเว็บไซต์โดยไม่ต้องแจ้งสมาชิกผู้ขายก่อน และระงับการขายสินค้ารายการดังกล่าวของสมาชิกผู้ขายจนกว่าทาง 11street เห็นสมควรตามดุลยพินิจของตนเองว่าหลักฐานที่สมาชิกผู้ขายนำมาแสดงมีน้ำหนักเพียงพอที่จะพิสูจน์ว่า ข้อร้องเรียนหรือการกล่าวอ้างดังกล่าวไม่เป็นจริง

เพื่อส่งเสริมยอดขาย อาจมีการนำข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่จัดทำโดยสมาชิกผู้ขายซึ่งอยู่บนเว็บไซต์ไปเปิดเผยต่อบริษัทในเครือของ 11street หรือบุคคลภายนอก ซึ่งรวมถึงเว็บไซต์ที่เป็นของบริษัทในเครือดังกล่าว หรือบล็อกของสมาชิกอื่นๆ ของเว็บไซต์ สำหรับกรณีที่ข้อมูลดังกล่าวมีการเปิดเผยโดยสมาชิกอื่นบนบล็อกของตนเอง การเปิดเผยข้อมูลนั้นสามารถทำได้ตามข้อกำหนดและระเบียบวิธีที่กำหนดไว้ในนโยบายของ 11street เท่านั้น ทั้งนี้ สมาชิกผู้ขายจะต้องชดเชยค่าเสียหายและและปกป้องไม่ให้ 11street รวมถึงผู้บริหารและพนักงาน ต้องรับผิด จากการกระทำ ข้อร้องเรียน หรือข้อเรียกร้องใดๆ ซึ่งมาจากหรือมีต่อสมาชิกผู้ขายอันเนื่องมาจากการใช้สิทธิในทางที่ขัดต่อกฎหมาย ของสมาชิกผู้ขาย หรือใช้สิทธิที่เป็นการละเมิดกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ หากสมาชิกผู้ขายที่ได้รับการร้องเรียนจากบุคคลอื่นเกี่ยวกับข้อความใดๆ ที่โพสต์ลงบนเว็บไซต์ว่ามีการฝ่าฝืนหรือละเมิดสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น สมาชิกผู้ขายนั้นอาจถูกดำเนินการโดยกระบวนการอื่นใดทั้งที่เกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางกฎหมาย และสมาชิกผู้ขายจะต้องกระทำอย่างสุดความสามารถเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้ 11street รวมถึงผู้บริหาร พนักงาน และเว็บไซต์ต้องได้รับผลจากการร้องเรียนดังกล่าว

สมาชิกผู้ขายจะต้องแจ้งต่อ 11street เกี่ยวกับข้อเรียกร้องหรือการฟ้องร้องใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิด้านทรัพย์สินทางปัญญาจากบุคคลอื่นโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะพึงกระทำได้ ทั้งนี้ สมาชิกผู้ขายจะต้องรับผิดชอบความเสียหายและค่าเสียหายใดๆ ทั้งหมดที่เกิดกับทาง 11street และผู้บริหาร พนักงาน และ/หรือเว็บไซต์ อันเนื่องจากการใช้ข้อมูลสิทธิด้านทรัพย์สินทางปัญญาของสมาชิกผู้ขาย

ระหว่างระยะเวลาหรือหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาในข้อตกลงฉบับนี้ สมาชิกผู้ขายจะต้องไม่ใช้ชื่อของ “11street”: (a) เพื่อเป็นชื่อเครื่องหมายการค้า ชื่อโดเมน หรือชื่อทางการค้าของตน ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนของชื่อนั้น  (b) เพื่อใช้ในทางที่จะทำให้สับสนหลงผิด หรือเพื่อการหลอกลวง และ (c) เพื่อใช้ในทางที่ทำให้ 11street ถูกดูหมิ่นเกลียดชัง

ข้อ 6 - สินค้า

สมาชิกผู้ขายจะต้องรับรองว่าสินค้าและบริการที่ลงขายบนเว็บไซต์นั้นเป็นของแท้ ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง ถูกต้องตามกฎหมาย และไม่ละเมิดสิทธิด้านทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งไม่ฝ่าฝืนข้อกฎหมายหรือบรรทัดฐาน ประเพณีปฏิบัติใดที่มีอยู่ โดยจะต้องลบข้อมูลใดที่มีแนวโน้มว่าจะขัด หรือละเมิดต่อกฎหมายออกจากเว็บไซต์ สมาชิกผู้ขายจะต้องส่งมอบหลักฐานโดยทันทีที่ได้รับการร้องขอเพื่อรับรองว่าสมาชิกผู้ขายเป็นเจ้าของสินค้า และ/หรือ เป็นผู้ได้รับอนุญาติ และ/หรือ เป็นผู้มีสิทธิ์ในการใช้สิทธิด้านทรัพย์สินทางปัญญากับสินค้าหรือบริการที่ลงขายบนเว็บไซต์นั้นอย่างถูกต้อง สมาชิกผู้ขายต้องยอมรับว่าการลงข้อมูลสินค้าและบริการต่างๆ รวมถึงสินค้าและบริการที่เสนอขายนั้นสอดคล้องกับกฎหมายต่างๆ ของประเทศไทย เช่น กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค พระราชบัญญัติอาหาร และ พระราชบัญญัติยา เป็นต้น โดยสมาชิกผู้ขายจะต้องส่งมอบหลักฐานโดยทันทีที่ได้รับการร้องขอเพื่อให้ทราบว่า สมาชิกผู้ขายได้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้องครบถ้วน เช่น ใบรับรองหรือใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องซึ่งออกให้ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย

หากสมาชิกผู้ขายละเมิดข้อรับรองตามที่ระบุไว้ในข้อ 6 ของเอกสารนี้ และ/หรือ นโยบายอื่นๆ ที่กำหนดโดย 11street ทาง 11street ขอสงวนสิทธิ์ในการยุติหรือยกเลิกข้อตกลงนี้ในทันทีโดยไม่ต้องแจ้งสมาชิกผู้ขาย และระงับการลงโฆษณา ข้อมูล รายละเอียด ภาพถ่าย และ/หรือ ประกาศต่างๆ ทั้งหมด ที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกผู้ขายและรายการสินค้าที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของสมาชิกผู้ขาย และ 11street มีสิทธิ์เรียกร้องค่าใช้จ่ายและค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับ 11street ทั้งสิ้น

ข้อ 7 - การจัดส่ง

เมื่อได้รับการชำระเงินจากผู้ซื้อแล้ว ทาง 11street จะแจ้งให้สมาชิกผู้ขายทราบเกี่ยวกับคำสั่งซื้อที่ได้รับชำระเงินแล้วนั้น สมาชิกผู้ขายควรยืนยันความถูกต้องของคำสั่งซื้อนั้นภายใน 3 (สาม) วันทำการ และดำเนินการที่จำเป็นเพื่อเตรียมการจัดส่ง หากสมาชิกผู้ขายไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้ 11street มีสิทธิ์ที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อดังกล่าว สมาชิกผู้ขายควรดำเนินการจัดส่งและกรอกข้อมูลการจัดส่งต่างๆ รวมถึงชื่อของบริษัทที่ทำการจัดส่ง หมายเลขติดตามพัสดุ และรายละเอียดอื่นๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับคำสั่งซื้อลงในออฟฟิศผู้ขาย (Seller Office) ภายใน 3 (สาม) วันทำการ นับจากวันที่ยืนยันคำสั่งซื้อ ยกเว้นการสั่งซื้อที่เป็นการสั่งซื้อล่วงหน้าหรือการจัดส่งโดยตรง หากสมาชิกผู้ขายไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้  11street อาจหักคะแนนผู้ขายจากสมาชิกผู้ขาย และสงวนสิทธิ์ให้ผู้ซื้อสามารถยกเลิกการทำธุรกรรมนั้นก่อนที่สินค้าจะได้รับการจัดส่งได้ โดย 11street จะไม่รับผิดชอบ หรือรับผิดต่อความสูญเสียและความเสียหายๆ ที่เกิดกับสมาชิกผู้ขายเนื่องจากการยกเลิกคำสั่งซื้อนั้น

สำหรับการสั่งซื้อแบบสั่งล่วงหน้า สมาชิกผู้ขายจะต้องแจ้งวันที่ที่สินค้าพร้อมสำหรับจัดส่ง เมื่อสินค้าพร้อมสำหรับจัดส่งแล้ว จะใช้นโยบายเดียวกันกับการสั่งซื้อแบบปกติ หากสมาชิกผู้ขายไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้  11street สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการทำธุรกรรม และจะไม่รับผิดชอบ หรือรับผิดต่อความสูญเสียและความเสียหายใดๆ ที่เกิดกับสมาชิกผู้ขายเนื่องจากการยกเลิกการสั่งซื้อ สำหรับการสั่งซื้อแบบจัดส่งโดยตรง สมาชิกผู้ขายจะต้องดำเนินการเพื่อให้ผู้ซื้อได้รับสินค้าภายในกรอบระยะเวลาที่ระบุไว้ภายในหน้ารายละเอียดสินค้าโดยสมาชิกผู้ขาย หากสมาชิกผู้ขายไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้  11street อาจยกเลิกการทำธุรกรรม และจะไม่รับผิดชอบ หรือรับผิดต่อความสูญเสียและความเสียหายใดๆ ที่เกิดกับสมาชิกผู้ขายเนื่องจากการยกเลิกการสั่งซื้อนั้น

สมาชิกผู้ขายจะต้องดำเนินการทุกวิถีทางอย่างเหมาะสมเพื่อให้ผู้ซื้อได้รับสินค้าภายในกรอบระยะเวลาที่ระบุไว้ภายในหน้ารายละเอียดสินค้า หากสมาชิกผู้ขายไม่สามารถจัดส่งสินค้าได้ภายในกรอบระยะเวลาตามที่ระบุดังกล่าว หรือหากผู้รับไม่ได้รับสินค้าอันเนื่องมากจากเหตุที่ไม่ได้เกิดจากผู้ซื้อ เช่น จัดส่งสินค้าไปยังที่อยู่ไม่ถูกต้อง สมาชิกผู้ขายจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด หากมีการยกเลิกการทำธุรกรรมใดๆ เนื่องด้วยเหตุผลที่เกิดจากผู้ขาย เช่น กรณีไม่มีสินค้า ทาง 11street อาจดำเนินการตามที่จำเป็นต่อผู้ขายได้

สมาชิกผู้ขายมีหน้าที่จัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า ในขณะที่ 11street จะทำได้เพียงแค่แนะนำผู้ขนส่งที่เหมาะสม วิธีการจัดส่งให้เป็นไปตามหัวข้อนี้และตามที่กำหนดไว้ในนโยบายของ 11street ในกรณีที่ระบุไว้ขัดแย้งกัน ให้บังคับตามนโยบายของ 11street

ข้อ 8 - การยกเลิกการสั่งซื้อ การเปลี่ยนสินค้า การคืนสินค้า และการคืนเงิน

ผู้ซื้อสามารถยกเลิกการสั่งซื้อสินค้าได้ตลอดเวลา จนกว่าสถานะของสินค้าจะมีสถานะเป็น "กำลังเตรียมจัดส่ง" เมื่อสินค้าที่สั่งซื้อมีสถานะเป็น "กำลังเตรียมจัดส่ง" แล้ว การยกเลิกการสั่งซื้อจะต้องได้รับการยินยอมจากสมาชิกผู้ขาย และต้องเป็นไปตามนโยบายด้านสมาชิกของ 11street เมื่อสินค้ามีสถานะเป็น "จัดส่ง" การสั่งซื้อสินค้าดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามกระบวนการคืนสินค้าตามนโยบายของ 11street ในกรณีที่เกิดข้อพิพาทระหว่างสมาชิกผู้ขายและ 11street ในเรื่องดังกล่าว ให้นโยบายมีผลบังคับเหนือกว่า และในกรณีที่ไม่มีวิธีแก้ไขระบุไว้ ให้ 11street เป็นผู้ตัดสิน

ผู้ซื้อสามารถยื่นขอคืนสินค้า เปลี่ยนสินค้า หรือขอคืนเงินสำหรับค่าสินค้าได้ภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการนับจากวันที่ได้รับสินค้า สำหรับกรณีปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งคืนสินค้า ให้ข้อกำหนดและนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีผลบังคับใช้เหนือข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ได้แจ้งแก่สมาชิกผู้ขาย เมื่อได้รับคำขอคืนสินค้า/เปลี่ยนสินค้าจากผู้ซื้อ สมาชิกผู้ขายจะต้องตอบกลับเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังผู้ซื้อ และ/หรือ 11street โดยระบุว่าอนุมัติหรือปฏิเสธคำขอภายใน 5 (ห้า) วันทำการ หากสมาชิกผู้ขายไม่ดำเนินการดังกล่าว 11street จะถือว่าสมาชิกผู้ขายยอมรับคำขอของผู้ซื้อ และให้ดำเนินการตามกระบวนการคืนเงิน/เปลี่ยนสินค้าโดยอัตโนมัติ เมื่อคำขอการคืนเงิน/เปลี่ยนสินค้าได้รับการติดตามจากสมาชิกผู้ขายและสมาชิกผู้ขายได้รับสินค้าที่ส่งคืนจากผู้ซื้อแล้ว สมาชิกผู้ขายอาจเลื่อนการคืนเงิน/เปลี่ยนสินค้าได้หากมีความจำเป็นต้องตรวจสอบการชำระเงินค่าธรรมเนียมการจัดส่งจากผู้ซื้อ หรือหากต้องตรวจสอบว่าลูกค้าได้ส่งคืนสินค้าแถมมาหรือไม่ และหากมีเหตุผลอันสมควร สมาชิกผู้ขายอาจปฏิเสธการคืนสินค้าได้ เมื่อได้รับคำขอดังกล่าว ฝ่ายบริการลูกค้าของ 11street จะยืนยันกับสมาชิกผู้ขายและดำเนินการตามความเหมาะสมเพื่อคืนเงินให้สอดคล้องกับนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ยกเว้นกรณีหากสมาชิกผู้ขายต้องการคัดค้านการคืนสินค้าของผู้ซื้อและคำขอการคืนเงิน หรือเปลี่ยนสินค้า 11street อาจเลื่อนการคืนเงินออกไป หากสมาชิกผู้ขายขอให้เลื่อนการคืนเงินโดยยื่นหลักฐานแสดงเหตุอันสมควรนั้น หากสินค้ามีข้อผิดพลาดหรือมีปัญหาด้านความปลอดภัยใดๆ  11street อาจกำหนดให้สมาชิกผู้ขายทำการเรียกคืนสินค้าทั้งหมดเพื่อซ่อมแซม เปลี่ยน และคืนเงิน โดยค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะต้องรับผิดชอบโดยสมาชิกผู้ขายเองทั้งสิ้น

ค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้าคืนจะต้องรับผิดชอบโดยฝ่ายที่รับผิดชอบต่อคำขอนั้น เช่น

 1. 1) ผู้ซื้อ หากการส่งคืนเป็นผลจากการเปลี่ยนการตัดสินใจของผู้ซื้อเอง เช่น การเปลี่ยนสี เปลี่ยนไซส์
 2. 2) สมาชิกผู้ขาย หากการคืนสินค้านั้นเป็นผลจากความบกพร่องของสินค้า สินค้าไม่ตรงตามคำพรรณนา สมาชิกผู้ขายส่งล่าช้า และ/หรือการจัดส่งสินค้าผิดรายการ เป็นต้น

สำหรับการเปลี่ยนสินค้าอันเนื่องมาจากความชำรุดบกพร่องของสินค้า สินค้าไม่ตรงตามคำพรรณนา หรือจัดส่งสินค้าผิดไปยังผู้ซื้อ ผู้ซื้อจะต้องส่งสินค้าดังกล่าวคืนให้กับสมาชิกผู้ขาย สมาชิกผู้ขายจะต้องส่งสินค้าทดแทนชิ้นใหม่ให้กับผู้ซื้อหลังจากผู้ขายได้รับสินค้ารายการที่บกพร่องหรือสินค้าที่ส่งผิดรายการคืนจากผู้ซื้อ สมาชิกผู้ขายต้องใช้บริษัทให้บริการจัดส่งที่มีระบบติดตามสถานะพัสดุ และสมาชิกผู้ขายจะต้องแจ้งหมายเลขติดตามพัสดุให้กับผู้ซื้อทราบ สำหรับการเปลี่ยนสินค้าที่เป็นผลจากการเปลี่ยนการตัดสินใจของผู้ซื้อเอง การเปลี่ยนสินค้าจะต้องได้รับความยินยอมจากสมาชิกผู้ขายก่อน และผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบค่าบริการจัดส่งอีกครั้งด้วยตนเองทั้งหมด ค่าใช้จ่ายการจัดส่งใหม่จะต้องชำระโดยผู้ซื้อให้กับผู้ขาย หลังจากสมาชิกผู้ขายยินยอมให้มีการเปลี่ยนสินค้าและสมาชิกผู้ขายได้รับสินค้าดังกล่าวคืนจากผู้ซื้อแล้ว

ไม่อนุญาตให้ผู้ซื้อคืนหรือเปลี่ยนสินค้าในหมวดสินค้าดังต่อไปนี้ ยกเว้นสินค้าจะชำรุดบกพร่อง ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ หรือจัดส่งไม่ถูกต้องตามรายละเอียดสินค้า

 1. 1. สินค้าที่จัดส่งจากต่างประเทศ
 2. 2. อุปกรณ์และเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์
 3. 3. เสื้อผ้าชั้นในและกางเกงชั้นใน
 4. 4. ชุดว่ายน้ำ
 5. 5. ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับความงาม
 6. 6. น้ำหอม
 7. 7. สินค้าที่สั่งทำโดยเฉพาะ
 8. 8. ตั๋ว การจองที่พักและบัตรกำนัลโรงแรม สินค้าประเภทบริการต่างๆ เช่น ตั๋วเครื่องบิน บัตรคอนเสิร์ต เป็นต้น
 9. 9. ซีดี ดีวีดี บลูเรย์ และผลิตภัณฑ์ที่คล้างคลึงกัน
 10. 10. อาหาร ทั้งประเภทเน่าเปื่อยง่ายและไม่เน่าเปื่อย

ข้อ 9 - การชำระเงิน

สมาชิกผู้ขายจะต้องส่งข้อมูลยืนยันตัวตน/ธุรกิจ เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ใบอนุญาตประกอบธุรกิจที่จำเป็น หรือ เอกสารของบริษัทตามที่ 11street ร้องขอและข้อมูลบัญชีธนาคาร พร้อมด้วยเอกสารที่จำเป็นเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันว่าบัญชีธนาคารดังกล่าวเป็นของสมาชิกผู้ขายและเป็นชื่อของสมาชิกผู้ขาย สมาชิกผู้ขายจะต้องไม่เรียกร้องให้ 11street ต้องรับผิดต่อค่าเสียหาย นอกจากจะได้กำหนดไว้ในนโยบายของ 11street ยอดเงินที่ 11street จะชำระให้กับสมาชิกผู้ขายสำหรับธุรกรรมใดๆ ที่ทำผ่านเว็บไซต์ได้สำเร็จ คือยอดการชำระเงิน (settlement amount) ยอดการชำระเงินจะคำนวณโดยหักค่าธรรมเนียมบริการทั้งหมดจากยอดที่ชำระโดยผู้ซื้อ สมาชิกผู้ขายจะต้องเลือกวิธีการชำระเงินเมื่อทำการลงทะเบียน โดยเลือกระหว่างการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของสมาชิกผู้ขายโดยตรง หรือฝากเงินในรูปแบบยอดเงินผู้ขาย (Seller Cash)

ยอดการชำระเงินจะชำระโดยวิธีการดังต่อไปนี้

 1. 1. ภายในระยะเวลา 2 (สอง) วันทำการหลังจากวันที่ยืนยันโดยผู้ซื้อ
 2. 2. ภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการหลังจากวันที่สิ้นสุดของการจัดส่งสินค้า ตามที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ หรือ
 3. 3. ภายใน 2 (สอง) วันทำการหลังจากวันที่ได้รับหลักฐานการจัดส่งจากสมาชิกผู้ขาย หรือจากผู้ซื้อ

แม้ว่าจะมีการระบุเอาไว้ในหัวข้อนี้แล้วก็ตาม การชำระเงินที่ระบุในหัวข้อนี้ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดโดย 11street ทาง 11street อาจใช้ดุลยพินิจเพื่อลดเงื่อนไขลงโดยขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพการให้บริการของสมาชิกผู้ขายหรือขึ้นอยู่กับสถานการณ์นั้นๆ สมาชิกผู้ขายสามารถยื่นขอถอนเงินจากยอดคงเหลือผู้ขายของตนเองได้ตลอดเวลา และยอดที่ขอดังกล่าวจะโอนไปยังบัญชีธนาคารของสมาชิกผู้ขายภายใน 2 (สอง) วันทำการ

สมาชิกผู้ขายสามารถฝากยอดการชำระเงินเป็นยอดเงินผู้ขาย (Seller Cash) ได้ หลังจากนั้น 11street จะโอนยอดทั้งหมดในยอดเงินผู้ขาย (Seller Cash) ไปยังบัญชีธนาคารที่ลงทะเบียนไว้ของสมาชิกผู้ขาย ทาง 11street อาจหักเงินจากยอดการชำระเงิน เพื่อชำระค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากความผิดของสมาชิกผู้ขาย หรือเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อความรับผิดและภาระในการชำระเงินที่อาจเกิดขึ้น ยอดการชำระเงินดังกล่าวอาจถูกระงับการโอนได้ตามดุลยพินิจของ 11street

ข้อ 10 - การป้องกันความเป็นส่วนตัว

11street มองว่าการปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ซื้อและสมาชิกผู้ขาย ("ผู้ใช้") เป็นหลักการของชุมชนที่มีความสำคัญอย่างมาก ข้อมูลของผู้ใช้มีการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการป้องกันโดยอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยทางกายภาพและทางเทคโนโลยี 11street ไม่ขายหรือให้เช่าข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกผู้ขายให้กับบุคคลภายนอก เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาดหรือทางธุรกิจโดยปราศจากการยินยอมจากสมาชิกผู้ขาย การใช้ข้อมูลสมาชิกผู้ขายจะจำกัดเฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ภายในข้อกำหนดและเงื่อนไข และในนโยบายต่างๆ ที่กำหนดโดย 11street สมาชิกผู้ขายสามารถเข้าถึงและปรับเปลี่ยนข้อมูลที่ให้ไว้กับ 11street ได้ และเลือกที่จะไม่รับการติดต่อสื่อสารบางอย่างได้โดยการลงชื่อเข้าใช้บัญชีสมาชิกผู้ขายบนเว็บไซต์ 11street อาจใช้บุคคลภายนอกเพื่อการยืนยันและรับรองหลักการความเป็นส่วนตัวของ 11street สำหรับคำอธิบายโดยสมบูรณ์เกี่ยวกับวิธีการที่ 11street ใช้และปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) ของ 11street หากสมาชิกผู้ขายคัดค้านการที่ข้อมูลของท่านไปจะถูกโอนไปหรือนำไปใช้ในตามที่  11street กำหนด กรุณางดใช้งานเว็บไซต์และบริการต่างๆ ของ 11street เพื่อไม่ให้เกิดข้อสงสัยใดๆ หาก 11street มีมูลเหตุเหมาะสมที่จะเชื่อว่าผู้ใช้งานรายใดละเมิดข้อตกลงฉบับนี้ และ/หรือ ข้อกำหนดและเงื่อนไข และ/หรือ นโยบายอื่นๆ ของ 11street ทาง 11street สงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของตนเองแต่เพียงผู้เดียวในการร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ สำนักงานสืบสวนเอกชน และ/หรือ ผู้มีสิทธิ์โดยชอบธรรมหรือผู้มีส่วนได้เสีย และ/หรือ บุคคลภายนอกที่ได้รับความเสียหาย ในการสืบสวนหาข้อมูลการกระทำผิดและความเป็นไปได้ในการกระทำผิดทั้งทางแพ่งและทางอาญา นอกจากนี้ ทาง 11street สามารถเปิดเผยตัวตนและข้อมูลติดต่อของผู้ใช้ หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมอื่นๆ หรือข้อมูลใดๆ หากมีการร้องขอโดยรัฐหรือหน่วยงานตามกฎหมาย นักสืบเอกชน ผู้มีสิทธิ์โดยชอบธรรม หรือผู้มีส่วนได้เสียและ/หรือ บุคคลภายนอกที่ได้รับความเสียหาย หรือจากหมายศาลหรือจากกระบวนการทางกฎหมายใดๆ หาก 11street พิจารณาตามดุลยพินิจของตนเองแล้วเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นทางที่ดีที่สุด ทาง 11street จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือผลกระทบอื่นใดอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการเปิดเผยข้อมูล และผู้ใช้ยินยอมที่จะไม่ดำเนินการหรือทำการเรียกร้องใดต่อ 11street จากการการเปิดเผยข้อมูลนั้น เมื่อท่านยินยอมตามข้อตกลงผู้ขายฉบับนี้แล้ว สมาชิกผู้ขายได้ยินยอมให้ดำเนินการในข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวมตามนโยบายความเป็นส่วนตัว

ข้อ 11 - ส่วนเกี่ยวกับหัวข้อระหว่างประเทศ

1) การซื้อขายระหว่างประเทศ

สมาชิกผู้ขายที่อยู่ในต่างประเทศ (หรือ "ผู้ขายทั่วโลก") สามารถลงรายการสินค้าบนเว็บไซต์เพื่อการซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศได้ การลงรายการสินค้ารวมถึงการทำธุรกรรมทั้งหมดจะต้องเป็นไปตามที่กำหนดโดยกฎหมายของประเทศไทย ผู้ขายทั่วโลกมีหน้าที่รับผิดชอบในการรับรองว่าการทำธุรกรรมใดๆ มีความถูกต้องตามกฎหมายที่บังคับใช้ภายในประเทศของสมาชิกผู้ขายและกฎหมายของประเทศไทย 11street สนับสนุนอย่างยิ่งให้ผู้ขายทั่วโลกทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งของประเทศตนเองและกฎหมายของประเทศไทย ผู้ขายทั่วโลกจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าสินค้าที่สมาชิกลงขายนั้นสามารถจัดส่งออกนอกประเทศที่ผู้ขายทั่วโลกอยู่ได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย และต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขายทั่วโลกสามารถส่งออกสินค้าดังกล่าวมายังประเทศไทยได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายก่อนดำเนินการส่งสินค้ามายังประเทศไทย สมาชิกผู้ขายควรหารือกับผู้ซื้อหรือผู้ที่จะซื้อสินค้าเกี่ยวกับปัญหาในการส่งออกและ/หรือนำเข้าสินค้าซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ รวมถึงตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ อย่างถี่ถ้วน หรือว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญเพื่อรับประกันว่าการทำธุรกรรมทั้งหมดเป็นไปตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้

2) ศุลกากร

ในกรณีที่ผู้ขายอยู่นอกอาณาจักรไทย จะถือว่าผู้ซื้อเป็นผู้นำเข้าสินค้าและจะต้องปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับทั้งหมดของประเทศไทย ผู้ซื้อจะต้องมั่นใจว่าตนเองสามารถนำสินค้าเข้าสู่ประเทศไทยได้อย่างถูกกฎหมายก่อนที่จะซื้อสินค้า ผู้ซื้ออาจจะต้องเสียภาษีและอากรนำเข้า ซึ่งจะจัดเก็บเมื่อการจัดส่งมาถึงประเทศไทยแล้ว ตามหลักการแล้ว หากไม่มีการระบุไว้เป็นอื่นอย่างชัดเจนภายในหน้ารายละเอียดสินค้า ผู้ขายทั่วโลกจะต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมต่างๆ สำหรับพิธีการทางศุลกากร และ 11street ไม่มีอำนาจในการควบคุมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมเหล่านี้ ค่าธรรมเนียมเหล่านี้ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ ผู้ขายทั่วโลกอาจจำเป็นต้องติดต่อกับสำนักงานศุลกากรในพื้นที่ของตนเองเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายด้านศุลกากรของประเทศไทย เนื่องจากนโยบายดังกล่าวมีความแตกต่างกันในแต่ละประเทศ 11street ขอแนะนำให้ผู้ซื้อสินค้าจากต่างประเทศที่อยู่ในประเทศไทยและผู้ขายทั่วโลกที่ให้บริการส่งสินค้าระหว่างประเทศ ตระหนักว่าสินค้าที่จัดส่งข้ามพรมแดนอาจถูกเปิดหีบห่อหรือตรวจสอบโดยหน่วยงานด้านศุลกากรได้ นอกจากนี้ 11street หรือผู้ขายทั่วโลกอาจแสดงข้อมูลบางรายการเกี่ยวกับคำสั่งซื้อ การจัดส่ง และข้อมูลสินค้า เช่น ชื่อของสินค้า ให้กับผู้จัดส่งระหว่างประเทศ และผู้จัดส่งจะแสดงข้อมูลเหล่านี้กับเจ้าหน้าที่ศุลกากรเพื่อความสะดวกต่อพิธีการทางศุลกากรและเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศนั้นๆ หน่วยงานด้านศุลกากรกำหนดให้ 11street หรือผู้ขายทั่วโลกระบุมูลค่าของสินค้าที่ซื้อลงบนหีบห่อการจัดส่งโดยตรง

3) การยกเลิกการสั่งซื้อและการคืนเงิน

สำหรับการซื้อสินค้าระหว่างประเทศ การคืนสินค้าอันเนื่องมาจากสาเหตุของผู้ซื้อไม่สามารถกระทำได้เนื่องจากค่าใช้จ่ายการจัดส่งสินค้าคืนมีมูลค่าสูง ทาง 11street หรือผู้ขายทั่วโลกจะไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในกรณีนี้

4) การชำระเงินสำหรับผู้ขายทั่วโลก

 1. - สำหรับผู้ขายทั่วโลก และ สินค้าที่จำหน่ายให้กับผู้ซื้อในประเทศไทย: หลังจากวันที่ส่งมอบสินค้า 20 (ยี่สิบ) วันปฏิทิน จะมีการคอนเฟิร์มการซื้อโดยอัตโนมัติ และจะดำเนินการชำระเงินโดยอัตโนมัติ 2 (สอง) วันทำการหลังจากวันที่คอนเฟิร์มการซื้อนั้น

ยอดรวมการชำระเงินทั้งหมดของผู้ขายทั่วโลก จะจ่ายในระบบยอดเงินผู้ขาย (Seller Cash) เมื่อมีการขอให้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ยอดการชำระเงินทั้งหมด (หลังหักค่าธรรมเนียมการโอนเข้าบัญชีธนาคาร) จะถูกโอนไปยังบัญชีที่ได้ลงทะเบียนไว้

 1. - หากมีการลงทะเบียนบัญชีธนาคารที่อยู่ต่างประเทศไว้ การขอให้โอนเงินไปยังบัญชีธนาคารจะต้องดำเนินการแยกต่างหาก และยอดเงินทั้งหมดของคำขอนั้นจะได้รับการโอนผ่านธนาคารระหว่างกระบวนการในวันอังคาร วันที่ที่ระบุด้านบนอาจเปลี่ยนเแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งทาง 11street จะเป็นตัดสินใจ
 2. - ผู้ขายทั่วโลกจะต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมรวมถึงค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตามที่ระบุโดย 11street ซึ่งเกิดขึ้นจากการโอนเงินไปยังบัญชีธนาคารระหว่างประเทศ และอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินให้เป็นไปตามอัตราแลกเปลี่ยนที่ระบุไว้ ณ เวลาที่ทำการโอน 11street จะไม่รับผิดชอบความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน

ข้อ 12 - เนื้อหา

สมาชิกผู้ขายสามารถโพสต์รีวิว ความคิดเห็น รูปภาพ และเนื้อหาอื่นๆ เช่น ส่งข้อแนะนำ ข้อคิด ความคิดเห็น คำถาม และข้อมูลอื่นๆ ได้ หากเนื้อหาดังกล่าวไม่ผิดต่อกฎหมาย ลามกอนาจาร หยาบคาย ข่มขู่ ทำให้เสียชื่อเสียง ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล หรือละเมิดสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญา หรือเป็นเนื้อหาที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลภายนอกหรือมีลักษณะน่ารังเกียจ และเนื้อหาดังกล่าวต้องไม่ประกอบด้วยไวรัสซอฟต์แวร์ ข้อความรณรงค์ทางการเมือง การชักชวนทางการตลาด จดหมายลูกโซ่ เป็นการส่งข้อความแบบจำนวนมาก หรือเป็น "สแปม" ไม่ว่ารูปแบบใด    ห้ามมิให้สมาชิกผู้ขายใช้ที่อยู่อีเมล์เท็จ ปลอมเป็นบุคคลหรือหน่วยงานอื่น หรือกระทำการอื่นใดที่เป็นการทำให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับที่มาหรือเนื้อหา  11street ขอสงวนสิทธิ์ในการลบหรือแก้ไขเนื้อหาดังกล่าว แต่ไม่ถือเป็นข้อผูกมัดในการตรวจสอบเนื้อหาที่โพสต์อย่างสม่ำเสมอ หากสมาชิกผู้ขายโพสต์เนื้อหาหรือส่งมอบวัตถุใดๆ และไม่มีการระบุจากทาง 11street เป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าสมาชิกผู้ขายยินยอมอนุญาตให้ 11street ใช้สิทธิโดยไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียว โดยปราศจากค่าตอบแทนการใช้สิทธิ ให้สิทธิ์โดยถาวร ไม่สามารถเพิกถอนได้ และมีสิทธิ์โดยสมบูรณ์ในการได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิช่วงในการนำเนื้อหาหรือเอกสารนั้นไปใช้ ทำซ้ำ แก้ไข ปรับเปลี่ยน จัดพิมพ์ แปล หรือสร้างผลงานอื่นจากเนื้อหาดังกล่าว เผยแพร่ และแสดงเนื้อหาดังกล่าวไปทั่วโลกโดยสื่อทุกประเภท ให้ถือว่าสมาชิกผู้ขายมอบสิทธิ์แก่ทาง 11street และให้ใช้สิทธิช่วง ในการใช้ชื่อที่สมาชิกผู้ขายส่งมอบร่วมกับเนื้อหาดังกล่าวได้ สมาชิกผู้ขายรับรองว่าสมาชิกผู้ขายเป็นเจ้าของ หรือมีสิทธิ์ทั้งหมดในเนื้อหาที่ตนเองโพสต์บนเว็บไซต์ พร้อมทั้งรับรองว่าเนื้อหาดังกล่าวมีความถูกต้อง การนำเนื้อหาดังกล่าวมาใช้ไม่ขัดต่อนโยบายและกฎหมายใดๆ และจะไม่สร้างความเสียหายแก่บุคคลหรือหน่วยงานอื่น สมาชิกผู้ขายยินยอมที่จะชดเชยค่าเสียหายใดๆ สำหรับการเรียกร้องทั้งหมดที่มีต่อ 11street อันเนื่องมาจากเนื้อหาที่สมาชิกส่งมอบให้ ทาง 11street สงวนสิทธิ์ แต่ไม่ถือเป็นข้อผูกมัดในการตรวจสอบและแก้ไขกิจกรรมหรือเนื้อหาใดๆ  11street จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ต่อเนื้อหาทั้งหมดที่โพสต์โดยสมาชิกผู้ขายหรือบุคคลอื่นใดทั้งหมด

ข้อ 13 - ธุรกิจอื่น

บุคคลอื่นนอกเหนือจาก 11street สามารถบริหารร้านค้า นำเสนอบริการ ขายสินค้า หรือลงโฆษณาบนเว็บไซต์ได้ และเว็บไซต์นี้สามารถลิงค์ไปยังเว็บไซต์ของบริษัทต่างๆ ในเครือหรือบริษัทอื่นบางบริษัทได้ ทาง 11street จะไม่รับผิดชอบในการตรวจสอบหรือประเมิน และไม่ถือเป็นตัวแทนหรือไม่รับประกันสินค้า ธุรกิจ ปัจเจกบุคคล และเนื้อหาใดๆ ภายในเว็บไซต์เหล่านั้น ทาง 11street จะไม่รับผิดชอบและรับผิดใดๆ ต่อการกระทำ สินค้า และเนื้อหาใดๆ ของบริษัทในเครือดังกล่าว รวมถึงของบุคคลภายนอก สมาชิกผู้ขายควรตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัว ประกาศแถลงการณ์ และเงื่อนไขการใช้งานลิงค์ดังกล่าวอย่างระมัดระวัง

ข้อ 14 - การปลดเปลื้องความผิด

หากสมาชิกผู้ขายมีข้อพิพาทกับผู้ใช้รายใดรายหนึ่งหรือหลายราย ให้ถือว่าสมาชิกผู้ขายปลดเปลื้อง 11street และเจ้าหน้าที่ กรรมการ ตัวแทน บริษัทในเครือ บริษัทร่วมทุน และพนักงานของ 11street จากการกล่าวอ้าง ข้อเรียกร้อง และความเสียหายใดๆ ทั้งที่เป็นความเสียหายจริงและความเสียหายที่เป็นผลกระทบในทุกรูปแบบและทุกลักษณะ ทั้งที่ทราบและไม่ทราบ อันเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อพิพาทดังกล่าว

ข้อ 15 - การเข้าถึงและการเข้าแทรกแซง

เว็บไซต์นี้ใช้งานโรบอท เอ็กซ์คลูชั่น เฮดเดอร์ (robot exclusion header) ข้อมูลส่วนมากภายในเว็บไซต์นี้ได้รับการปรับปรุงในแบบทันที (เรียลไทม์) และเป็นกรรมสิทธิ์ของหรือซึ่ง 11street ได้รับอนุญาตแล้วโดยผู้ใช้งานเว็บไซต์หรือบุคคลภายนอก สมาชิกผู้ขายยอมรับว่าจะไม่ใช้งาน robot, spider, scraper หรือวิธีการแบบอัตโนมัติอื่นๆ เพื่อเข้าถึงเว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ใด โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากทาง 11street ก่อน นอกจากนี้สมาชิกผู้ขายจะต้องยอมรับว่าจะไม่ดำเนินการดังต่อไปนี้

 1. 1) กระทำการใดๆ ที่ก่อให้เกิด หรืออาจก่อให้เกิดภาระงาน (โหลด) ปริมาณมากอย่างไร้เหตุผลหรือไม่ได้สัดส่วนต่อโครงสร้างพื้นฐานของเว็บไซต์ ตามดุลพินิจของ 11street เอง
 2. 2) คัดลอก ทำซ้ำ แก้ไข สร้างผลงานใหม่จากเนื้อหาเดิม เผยแพร่ หรือแสดงเนื้อหาใดๆ ต่อสาธารณะ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลบนเว็บไซต์ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรโดยชัดแจ้งจาก 11street และบุคคลภายนอก ที่เกี่ยวข้อง ยกเว้นข้อมูลดังกล่าว เป็นข้อมูลของสมาชิกผู้ขายเอง
 3. 3) แทรกแซงหรือพยายามแทรกแซงการทำงานตามปรกติของเว็บไซต์ หรือกิจกรรมใดๆ ที่กระทำบนเว็บไซต์
 4. 4) เลี่ยงกระบวนการ robot exclusion header และมาตรการใดๆ ของ 11street ที่อาจนำมาใช้งานเพื่อป้องกันหรือจำกัดการเข้าถึงเว็บไซต์

ข้อ 16 - การชดใช้ค่าเสียหาย

สมาชิกผู้ขายตกลงรับผิดชดใช้ค่าเสียหายและป้องกันความรับผิดที่จะเกิดขึ้นกับ 11street และเจ้าหน้าที่ กรรมการ ตัวแทน บริษัทในเครือ บริษัทร่วมทุน และพนักงานของบริษัท จากการกล่าวอ้าง ข้อเรียกร้อง และความเสียหายใดๆ รวมถึงค่าธรรมเนียมการว่าจ้างทนายซึ่งเกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นจากการกล่าวอ้าง ข้อเรียกร้อง หรือการดำเนินการใดๆ โดยบุคคลภายนอก ซึ่งเป็นผลจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการที่สมาชิกผู้ขายละเมิดข้อตกลงฉบับนี้ หรือละเมิดกฎหมายหรือสิทธิ์ใดๆ ของบุคคลภายนอกนั้น

ข้อ 17 - การปฏิเสธการรับประกัน

สมาชิกผู้ขายจะไม่ถือว่าเนื้อหา การกระทำหรือการละเลยการกระทำใดๆ สินค้าที่ลงขาย รวมทั้งเนื้อหาต่างๆ ที่โพสต์โดยผู้ใช้รายอื่น เป็นความรับผิดชอบของ 11street สมาชิกผู้ขายยอมรับว่า 11street และเว็บไซต์ ไม่ใช่ผู้ให้บริการเลือกซื้อสินค้าออนไลน์แบบดั้งเดิม หรือผู้ให้บริการประมูลสินค้า แต่ 11street และเว็บไซต์ให้บริการระบบตลาดแบบอิเลกทรอนิกส์สำหรับสมาชิกผู้ซื้อและสมาชิกผู้ขายเพื่อให้สมาชิกผู้ซื้อและผู้ขายสามารถทำธุรกรรมระหว่างกันได้ 11street มีหน้าที่รับผิดชอบเพียงการดำเนินงานและจัดการเว็บไซต์ และดำเนินการตามความสามารถอย่างเหมาะสมในการให้บริการเว็บไซต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่านั้น  11street และเว็บไซต์ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการทำธุรกรรมระหว่างสมาชิกผู้ซื้อและผู้ขายที่แท้จริง ทาง 11street และเว็บไซต์ ไม่มีอำนาจควบคุมและไม่สามารถรับประกันคุณภาพ ความปลอดภัย หรือความถูกต้องตามกฎหมายสำหรับสินค้าที่ลงโฆษณา ความจริงหรือความถูกต้องของเนื้อหาและการลงรายการสินค้าของผู้ใช้ ความสามารถของสมาชิกผู้ขายในการขายสินค้า ความสามารถของผู้ซื้อในการชำระค่าสินค้า หรือรับรองว่าสมาชิกผู้ขายหรือผู้ซื้อจะทำธุรกรรมได้สำเร็จจริง  หรือแม้แต่ความเป็นเจ้าของในสินค้านั้นจะโอนไปยังผู้ซื้อเมื่อสินค้านั้นได้ส่งไปยังผู้ซื้อหรือไม่  11street ไม่สามารถรับประกันถึงความต่อเนื่องและความปลอดภัยในการเข้าถึงบริการของเราได้ และการดำเนินงานของเว็บไซต์อาจถูกรบกวนได้โดยปัจจัยหลายประการซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของ 11street ดังนั้น ภายในขอบเขตที่กฎหมายกำหนด 11street ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของเงิน ความนิยม ชื่อเสียง หรือความเสียหายพิเศษใดๆ ค่าเสียหายทางอ้อม หรือค่าเสียหายที่เป็นผลกระทบจากการที่สมาชิกผู้ขายใช้งานเว็บไซต์และบริการ วัถตุ ข้อมูล ซอฟต์แวร์ สินค้า บริการ และเนื้อหาอื่นๆ ทั้งหมดที่อยู่ภายในเว็บไซต์นี้ หรือที่มาจากลิงค์ มีการนำเสนอแก่ผู้ใช้ โดยไม่มีการรับประกันหรือมีเงื่อนไขใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยยะ ซึ่งรวมถึง(แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) การรับประกันโดยนัยหรือสภาพและความเหมาะสมในการซื้อขายเพื่อวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะ ชื่อสินค้า การไม่ละเมิดสิทธิ์ ความปลอดภัย หรือความถูกต้อง 11street จะดำเนินการตามความเหมาะสมเพื่อโพสต์ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและมีความถูกต้องบนเว็บไซต์ อย่างไรก็ตาม 11street จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อข้อผิดพลาด ความไม่แม่นยำของข้อมูล หรือการละเลยใดๆ ภายในข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์นี้  11street จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ของผู้ใช้ อันเป็นผลสืบเนื่องจากความเชื่อถือในข้อมูลที่ได้จากเว็บไซต์นี้ไม่ว่ากรณีใด ผู้ใช้มีหน้าที่รับผิดชอบในการประเมินความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือประโยชน์ของข้อมูลใดที่นำเสนอบนเว็บไซต์ และผู้ใช้ใช้งานเว็บไซต์นี้โดยความเสี่ยงของตนเองเพียงผู้เดียว ในบางเขตอำนาจอาจไม่อนุญาตให้ละเว้นการรับประกันบางอย่างได้

ข้อ 18 - ขอบเขตความรับผิดชอบ

สมาชิกผู้ขายยอมรับว่า 11street ไม่ต้องรับผิดชอบต่อการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการเปลี่ยนแปลงการส่งข้อมูล วัตถุหรือข้อมูลใดๆ ที่มีการรับส่งหรือไม่ได้รับส่ง และการทำธุรกรรมใดที่ส่งผ่านเข้าระบบของเว็บไซต์นี้ สมาชิกผู้ขายยอมรับโดยเฉพาะเจาะจงว่า 11street ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อเนื้อหาและการกระทำที่มีลักษณะข่มขู่ ทำให้เสียชื่อเสียง ลามกอนาจาร รุนแรง หยาบคาย หรือผิดกฎหมาย ซึ่งกระทำโดยบุคคลอื่น หรือการละเมิดสิทธิ์ของบุคคลอื่นซึ่งรวมถึงสิทธิด้านทรัพย์สินทางปัญญา นอกจากนี้ สมาชิกผู้ขายยังยอมรับโดยเฉพาะเจาะจงต่อไปว่า 11street ไม่ต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆ ที่ส่งโดยใช้บริการสื่อสาร และ/หรือ มีการนำมาระบุบนเว็บไซต์โดยบุคคลอื่น  11street จะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆ สำหรับความเสียหายพิเศษ ความเสียหายโดยบังเอิญ ความเสียหายทางอ้อม หรือความเสียหายอันเป็นผลกระทบ และความเสียหายเชิงลงโทษ หรือความเสียหายใดๆ ไม่ว่าเรื่องสัญญา การละเมิด ความรับผิดโดยเคร่งครัด หรือจากเหตุอื่นๆ ซึ่งรวมถึงที่เกิดจาก (1) ความเชื่อถือในข้อมูลที่นำเสนอ (2) ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนสินค้าชดเชย (3) ความสูญเสียด้านการใช้งาน ข้อมูล หรือผลกำไร (4) ความล่าช้าหรือธุรกิจหยุดชะงัก (5) และทฤษฎีความรับผิดชอบใดๆ อันเป็นผลเชื่อมโยงจากการใช้งาน หรือความไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าจะมีการแนะนำจากทาง 11street เกี่ยวกับความเสี่ยงต่อความเสียหายดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม

ข้อ 19 - การสิ้นสุดข้อตกลง

ข้อตกลงนี้สามารถยกเลิกได้ทันทีโดยคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ด้วยการเขียนแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ภายใต้สถานการณ์ดังต่อไปนี้

 1. 1) สถานะการเป็นสมาชิกของสมาชิกผู้ขายภายในเว็บไซต์ถูกยุติหรือเพิกถอน
 2. 2) คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุในข้อตกลงฉบับนี้ และ/หรือ ข้อกำหนดและเงื่อนไข และ/หรือ นโยบายใดๆ และไม่สามารถแก้ไขข้อผิดพลาดได้ภายใน 60 (หกสิบ) วันปฏิทินตามที่มีการเรียกร้องเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง หรือ
 3. 3) คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สามารถชำระหนี้ได้ หรือมีคำร้องให้เลิกกิจการ หรือเข้าสู่การชำระบัญชีหรือกระบวนการทางศาล หรือมีการขอประนอมหนี้กับเจ้าหนี้ของตน ถูกพิทักษ์ทรัพย์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือถูกบังคับคดี อย่างไรก็ตาม คู่สัญญายอมรับว่าคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจเข้าสู้กระบวนการปรับปรุงโครงสร้างบริษัท และ/หรือ การควบรวมกิจการโดยคู่สัญญาอีกฝ่ายไม่มีสิทธิ์ในการยกเลิกข้อตกลงนี้หากมีการปรับปรุงโครงสร้างบริษัท และ/หรือ การควบรวมกิจการ
 4. 4) คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่กฎหมายกำหนดได้ หรือไม่สามารถทำให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งการอนุญาต การให้ใช้สิทธิ์ ใบอนุญาต หรือการจดทะเบียนใดๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินหน้าที่ของตนเองตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงนี้
 5. 5) คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งละเลยหรือมีเจตนากระทำการใดซึ่งก็ให้เกิดความเสียหายอย่างเป็นสาระสำคัญต่อความนิยมหรือชื่อเสียงอันดีของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง

ข้อ 20 - ข้อกำหนดอื่นๆ

หากเนื้อหาส่วนในข้อตกลงนี้ไม่สมบูรณ์หรือไม่มีผลบังคับใช้ได้ ให้ถือว่าเนื้อหาส่วนดังกล่าวแยกต่างหากจากกันและให้ข้อกำหนดที่เหลือนั้นมีผลบังคับใช้ หัวข้อในข้อตกลงนี้มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการอ้างอิงเท่านั้นและเนื้อหาภายใต้หัวข้อดังกล่าวอาจไม่ได้จำกัดเพียงความหมายตามหัวข้อนั้นเท่านั้น การที่   11street ไม่ดำเนินการใดๆ ต่อสมาชิกที่ทำผิดข้อตกลงหรือต่อบุคคลอื่นใด ไม่ถือว่า 11street สละสิทธิ์ในการดำเนินการดังกล่าว และไม่ถือว่าเป็นหลักปฏิบัติต่อการผิดข้อตกลงที่สืบเนื่องหรือคล้ายคลึงกัน ทาง 11street ไม่รับประกันว่า 11street จะดำเนินการต่อการกระทำใดๆ ที่เป็นการผิดข้อตกลงนี้ทุกกรณี การบังคับใช้ ความสมบูรณ์ การตีความ และการปฏิบัติตามข้อตกลงนี้ ให้บังคับและตีความตามกฎหมายของประเทศไทย ในกรณีที่สัญญานี้ทำขึ้นมากกว่า 1 ภาษา และมีข้อความขัดหรือแย้งกันระหว่างสัญญาฉบับภาษาอังกฤษกับภาษาอื่น ให้สัญญาฉบับภาษาอังกฤษมีผลบังคับเหนือกว่า หากมีความเห็นต่างกันซึ่งเกิดจากการปฏิบัติตามข้อตกลงนี้ คู่สัญญายอมรับว่าจะแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยการหารือกันเพื่อหาข้อยุติร่วมกัน ในกรณีที่การหารือนั้นไม่อาจหาข้อยุติได้ภายใน 60 (หกสิบ) วันปฏิทิน หรือระยะเวลาอื่นตามที่ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกัน 11street อาจแก้ไขข้อตกลงนี้ได้ทุกเมื่อ โดยโพสต์ข้อตกลงที่แก้ไขใหม่ลงบนเว็บไซต์ ข้อตกลงที่มีการแก้ไขใหม่จะมีผลบังคับใช้โดยอัตโนมัติเมื่อครบกำหนด 14 (สิบสี่) วันปฏิทิน นับจากวันที่โพสต์ครั้งแรก เว้นแต่จะมีการระบุไว้เป็นอย่างอื่น

ข้อตกลงนี้ กำหนดความเข้าใจทั้งหมดและข้อตกลงระหว่าง 11street และสมาชิกผู้ขายตามหัวข้อที่ระบุไว้ในข้อตกลงนี้

Privacy Policy

นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท อีเลฟเว่น สตรีท (ประเทศไทย) จำกัด (11street (Thailand) Co., Ltd.) ("บริษัท") อาจนำไปใช้หรือเก็บรวบรวมซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อคุณติดต่อสื่อสารกับเราผ่านทางการล็อกอินเข้าสู่เว็บไซต์หรือติดต่อผ่านทางฝ่ายบริการลูกค้า และข้อมูลที่เราเก็บรวมรวมนั้นอาจถูกนำมาใช้และจะเก็บเป็นความลับ เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราจึงสร้างนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ขึ้นมา ("นโยบาย") ตามหลักปฏิบัติในธุรกิจอย่างที่ดีที่สุดและตามกฎหมายและข้อบังคับที่มีอยู่ นโยบายนี้อธิบายวิธีที่เราจะจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในการให้การบริการบนเว็บไซต์ 11street.co.th ของเราและเว็บไซต์ บริการ และเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง ("เว็บไซต์") ในกรณีที่กฎหมายที่มีอยู่ในประเทศไทยได้กำหนดกฎระเบียบมาตรฐานขึ้นในการจัดการและการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นใด เราจะปฏิบัติตามข้อกำหนดและมาตรฐานนั้น ๆ (“กฎระเบียบ”)

โดยการยอมรับนโยบาย ข้อกำหนดและเงื่อนไข และข้อตกลงผู้ขายในการลงทะเบียน คุณได้ยินยอมอย่างชัดแจ้งให้เราทำการรวบรวม จัดเก็บ ใช้งาน และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่ได้ระบุไว้ในนโยบายนี้ การให้ความยินยอมของคุณ ณ ที่นี้ เพียงพอต่อการให้ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรหรือให้ความยินยอมทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งชอบด้วยกฎหมายแล้ว

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

คุณสามารถเรียกดูเว็บไซต์ของเราได้โดยไม่ต้องบอกว่าคุณเป็นใครหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ แต่เมื่อคุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับเราแล้ว คุณจะไม่เป็นผู้นิรนามสำหรับเราอีกต่อไป

เราจะรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้:

 • • ที่อยู่อีเมล ข้อมูลติดต่อทางกายภาพ วันเกิด เพศ และ(ขึ้นอยู่กับบริการที่ใช้) ข้อมูลทางการเงินเป็นบางครั้ง เช่น บัตรเครดิตหรือเลขที่บัญชีธนาคาร
 • • ข้อมูลการทำธุรกรรมขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่คุณทำบนเว็บไซต์
 • • ข้อมูลการจัดส่งทางไปรษณีย์ ใบแจ้งยอด และอื่นๆ ที่คุณมีเพื่อเอาไว้ซื้อหรือส่งสินค้า
 • • การแลกเปลี่ยนความเห็นในชุมชน การสนทนา การระงับข้อพิพาท การติดต่อผ่านทางเว็บไซต์ของเราและการติดต่อที่ส่งมาหาเรา
 • • ข้อมูลอื่นๆ ที่คุณมีปฏิสัมพันธ์กับเว็บไซต์ บริการ เนื้อหาและการโฆษณาของเรา ซึ่งรวมถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์และการเชื่อมต่อ สถิติการเข้าดูหน้าเพจ ปริมาณการใช้เว็บไซต์ ข้อมูลโฆษณา ที่อยู่ IP และข้อมูลเว็บล็อกมาตรฐาน
 • • ข้อมูลเพิ่มเติมที่เราขอให้คุณส่งมาเพื่อยืนยันตัวหรือหากเราเชื่อว่าคุณจะละเมิดนโยบายเว็บไซต์ของเรา (ตัวอย่างเช่น เราอาจขอให้คุณส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบแจ้งหนี้เพื่อยืนยันที่อยู่ของคุณ หรือให้ตอบคำถามออนไลน์เพิ่มเติมเพื่อช่วยยืนยันตัวตนหรือความเป็นเจ้าของในสินค้าของคุณที่คุณลงรายการไว้)
 • • ข้อมูลจากบริษัทอื่น เช่น ข้อมูลทางประชากรและข้อมูลการนำทาง และ
 • • ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ จากบุคคลภายนอก (ตัวอย่างเช่น หากคุณเป็นหนี้บริษัท โดยทั่วไปแล้วเราจะทำการตรวจสอบเครดิตของคุณ จาก บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด หรือ หน่วยงานข้อมูลเครดิตอื่น (ถ้ามี) เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณ ตามที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายแล้ว)

เราจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เกี่ยวกับ เชื้อชาติ ชาติพันธ์ ความเห็นทางการเมือง ศาสนา หรือความเชื่อด้านปรัชญา รสนิยมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ประวัติสุขภาพ หรือข้อมูลอื่นใดที่อาจมีผลกระทบต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือข้อมูลที่ถูกห้ามเก็บตามกฎหมาย

หากคุณลงทะเบียนเป็นผู้ใช้ในเว็บไซต์ 11street.co.th โดยใช้บัญชีของสื่อสังคมหรือใช้บัญชีของสื่อสังคม เพื่อเข้าสู่บัญชีเว็บไซต์ของเรา บริษัทสามารถเก็บรวบรวมและจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณผ่านทางสื่อสังคมได้และเราจะจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บมาตามนโยบายการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของเรา

ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ให้แก่บริษัทเป็นไปด้วยความสมัครใจของคุณ เว้นแต่เป็นส่วนที่จำเป็นต้องใส่ข้อมูล สำหรับในส่วนที่จำเป็นต้องใส่ข้อมูล หากไม่ใส่ข้อมูลจะส่งผลให้บริษัทไม่สามารถดำเนินการตามคำขอของคุณได้

การตลาด

เราไม่ขายหรือให้เช่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับบุคคลภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดโดยปราศจากการยินยอมอย่างชัดแจ้งจากคุณ เราอาจจะรวมข้อมูลของคุณเข้ากับข้อมูลที่เราจัดเก็บจากบริษัทอื่นและใช้เพื่อปรับปรุงและปรับแต่งการให้บริการ เนื้อหา และการโฆษณาของเราให้เหมาะสมกับคุณ หากคุณไม่ประสงค์ที่จะรับการสื่อสารทางการตลาดจากเราหรือเข้าร่วมโปรแกรมการเลือกโฆษณาของเรา เพียงแค่ระบุความต้องการของคุณในหน้า “หน้าของฉัน” หรือทำตามคำแนะนำที่มาพร้อมกับสื่อหรือโฆษณา

การใช้/วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์หลักของเราในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลคือเพื่อให้ประสบการณ์การใช้งานที่ปลอดภัย ราบรื่น มีประสิทธิภาพ และได้รับการปรับแต่งให้เหมาะสมกับคุณ คุณยินยอมที่จะให้เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ ดังนี้

 • • จัดให้มีการบริการและการช่วยเหลือลูกค้าตามที่คุณขอ
 • • แก้ปัญหาความขัดแย้ง จัดเก็บค่าธรรมเนียม และแก้ไขปัญหา
 • • ป้องกันกิจกรรมต้องห้ามหรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นได้และบังคับให้เป็นไปตารมข้อตกลงผู้ใช้ของเรา
 • • ปรับแต่ง ประเมิน และปรับปรุงการบริการ เนื้อหาและการโฆษณาของเรา
 • • บอกคุณเกี่ยวกับการบริการของเราและบริษัทในเครือของเรา
 • • ส่งเป้าหมายทางการตลาด การอัพเดทการบริการ และข้อเสนอโปรโมชั่นให้กับคุณ
 • • เปรียบเทียบข้อมูลเพื่อความถูกต้องและยืนยันข้อมูลกับบุคคลภายนอก และ
 • • ให้ข้อมูลในภาพรวมเกี่ยวกับผู้ใช้ของเราแก่หุ้นส่วนของเรา (เช่น ผู้ชาย 500 คน ที่มีอายุต่ำกว่า 30 ปีดูสินค้านี้แล้ว) โดยไม่เปิดเผยข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของบุคคลนั้นได้

การปฏิเสธการเก็บข้อมูล

คุณสามารถถอนความยินยอมให้เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ทุกเมื่อ โดยแจ้งเราหรือโทรหาฝ่ายบริการลูกค้าของเรา ในกรณีเช่นนั้น เราจะไม่สามารถระบุตัวตนของคุณและไม่สามารถให้ประสบการณ์การการใช้งานที่ปลอดภัย ราบรื่น มีประสิทธิภาพ และได้รับการปรับแต่งให้เหมาะสมกับคุณขณะที่ใช้เว็บไซต์ของเราได้ ถึงแม้ว่าคุณสามารถดูไซต์ส่วนใหญ่ของเราได้โดยไม่ต้องให้ข้อมูลใด ๆ แก่เรา แต่ในบางกรณี ข้อมูลส่วนบุคคลจำเป็นต้องใส่เพื่อให้บริการตามที่คุณขอ

การเปิดเผยข้อมูลของคุณ

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามประสงค์ของกฎหมาย เพื่อบังคับใช้นโยบายของเรา เพื่อตอบสนองต่อการเรียกร้องหรือเมื่อมีการละเมิดสิทธิของผู้อื่น หรือเพื่อปกป้องสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของทุกคน โดยข้อมูลนั้น จะถูกเปิดเผยตามกฎหมายและข้อบังคับที่บังคับใช้

การแบ่งปันข้อมูลของคุณ

เราอาจแบ่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายในหรือนอกประเทศไทยให้กับ:

 • • บุคคลภายนอกที่เป็นผู้ให้การบริการภายใต้สัญญาซึ่งเป็นผู้ที่ช่วยดำเนินการธุรกิจของเรา: เราจ้างบริษัทและบุคคลอื่นใด เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในนามของเรา ตัวอย่างเช่น การช่วยเหลือให้คำสั่งซื้อสมบูณ์ บรรจุภัณฑ์ในการจัดส่ง การส่งไปรษณีย์และอีเมล การลบข้อมูลที่ซ้ำจากรายการลูกค้า การวิเคราะห์ข้อมูล การจัดให้มีการช่วยเหลือทางการตลาด การจัดให้มีผลการค้นหาและลิงก์ (รวมถึงรายการที่ชำระแล้วและลิงก์) การดำเนินการชำระเงินผ่านทางบัตรเครดิต การสืบสวนการฉ้อโกง และการจัดให้มีฝ่ายบริการลูกค้า โดยสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่แต่ไม่สามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นได้
 • • บุคคลภายนอกที่เป็นคนส่งข้อเสนอโปรโมชั่น: บางครั้งเราส่งข้อเสนอให้กับกลุ่มผู้ใช้ของเราที่เลือกสรรไว้ในนามของบริษัทอื่น หากเราทำเช่นนี้ เราจะไม่ให้ชื่อและที่อยู่ของคุณกับธุรกิจนั้น หากคุณไม่ประสงค์ที่จะรับข้อเสนอนี้ โปรดปรับเปลี่ยนที่ความชื่นชอบการสื่อสารของคุณใน “หน้าของฉัน”
 • • บุคคลภายนอกอื่นที่คุณได้ขออย่างชัดแจ้ง ให้เราส่งข้อมูลของคุณ (หรือคนที่คุณในอีกประการหนึ่งแจ้งและยินยอมอย่างชัดแจ้งเมื่อใช้บริการเฉพาะ)
 • • การบังคับทางกฎหมายหรือโดยเจ้าหน้าที่รัฐมีหน้าที่ในการตรวจสอบคำขอที่ข้องเกี่ยวกับการสืบสวนทางอาชญากรรมหรือกิจกรรมที่ถูกกล่าวหาว่าผิดกฎหมาย ในกรณีเช่นว่านี้ เราจะเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวน เช่น ชื่อ เมือง รหัสไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล ประวัติ ID ผู้ใช้ ที่อยู่ IP ข้อร้องเรียนการฉ้อโกง และประวัติการซื้อและรายการ
 • • ผู้เข้าร่วมโปรแกรมการป้องกันแบรนด์สินค้าภายใต้ข้อตกลงการรักษาความลับ โดยที่เราใช้ดุลพินิจของเราเชื่อว่าเป็นสิ่งจำเป็นหรือเหมาะสมที่จะเชื่อมโยงกับการสืบสวนเรื่องของการฉ้อโกง การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา การละเมิดลิขสิทธิ์ หรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอื่นใด ในกรณีเช่นนี้ เราจะเปิดเผย ชื่อ ที่อยู่ เมือง รหัสไปรษณีย์ ประเทศ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล และชื่อบริษัท และ
 • • องค์กรทางธุรกิจอื่นๆ หากเรามีแผนที่จะควบรวมหรือถูกควบรวมโดยองค์ดรทางธุรกิจรายอื่น (หากเกิดการรวมเช่นว่านั้น เราจะให้ธุรกิจที่เกิดจากการรวมตัวขึ้นใหม่นั้นปฏิบัติตามนโยบายนี้เพื่อเคารพในข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หากข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกใช้ในทางตรงกันข้ามกับนโยบายนี้ คุณจะได้รับการแจ้งเตือนก่อน)

เพื่อไม่ให้เกิดข้อสงสัย หากบริษัทมีเหตุผลอันควรเชื่อได้ว่าผู้ใช้รายใดก็ตามทำผิดในข้อกำหนดใดก็ตามของนโยบายนี้ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลพินิจอย่างเด็ดขาดในการให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐ นักสืบเอกชน เจ้าของโดยชอบธรรม หรือผู้มีส่วนได้เสีย และ/หรือ บุคคลภายนอกที่ได้รับความเสียหายทุกคนในการสืบสวนความเป็นไปได้ หรือความต่อเนื่องในการกระทำความผิดทางอาญา หรือทางแพ่ง นอกจากนี้ ทางบริษัทสามารถเปิดเผยตัวตนและข้อมูลติดต่อของผู้ใช้หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมอื่นๆ หากมีการร้องขอโดยรัฐหรือโดยหน่วยงานทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นักสืบเอกชน เจ้าของโดยชอบธรรม หรือผู้มีส่วนได้เสีย และ/หรือบุคคลภายนอกที่ได้รับความเสียหาย หรือเป็นผลจากหมายศาลหรือกระบวนการทางกฎหมายอื่นใด หรือหากบริษัทเห็นด้วยดุลพินิจที่เด็ดขาดว่าเป็นผลประโยชน์ที่ดีที่สุดที่จะทำเช่นนี้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือผลกระทบใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการเปิดเผยข้อมูล และผู้ใช้ยินยอมที่จะไม่ดำเนินกระบวนการทางกฎหมายหรือเรียกร้องใดๆ ต่อบริษัทจากการการเปิดเผยข้อมูลนี้

การใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์นี้

คุณสามารถแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อทำธุรกรรมให้เสร็จสิ้นได้ เมื่อผู้ใช้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรม ผู้ใช้สามารถเข้าถึงชื่อ ID ผู้ใช้ ที่อยู่อีเมล และข้อมูลการติดต่อและการจัดส่งทางไปรษณีย์ของกันและกันได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ คุณต้องปฏิบัติตามกฎหมายในการปกป้องข้อมูลและให้โอกาสผู้ใช้อื่นในการลบข้อมูลของตนออกจากฐานข้อมูลของคุณและให้โอกาสในการตรวจสอบข้อมูลที่คุณได้มา

คุณยินยอมที่จะใช้ข้อมูลผู้ใช้เฉพาะ:

 • • ในการทำธุรกรรมผ่านทางเว็บไซต์นี้และวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรม
 • • การใช้บริการที่เสนอผ่านเว็บไซต์นี้ (เช่น ระบบประกันการซื้อขาย การจัดส่งทางไปรษณีย์ และการร้องเรียนการฉ้อโกง) หรือ
 • • วัตถุประสงค์อื่นที่ผู้ใช้เลือกมาอย่างชัดเจน

• วัตถุประสงค์อื่นที่ผู้ใช้เลือกมาอย่างชัดเจน

เราใช้ "คุกกี้" (ไฟล์เล็กๆ บนฮาร์ดไดรฟ์ของคุณ) ในบางหน้าเพจบนเว็บไซต์ของเราเพื่อช่วยในการวิเคราะห์การใช้งานบนหน้าเว็บของเรา ปรับการบริการ เนื้อหาและการโฆษณาของเราให้เหมาะสม ประเมินประสิทธิภาพของโปรโมชั่น และเพิ่มความน่าเชื่อถือและความปลอดภัย

สิ่งสำคัญเล็กๆ น้อยๆ ที่คุณควรรู้เกี่ยวกับคุกกี้คือ:

 • • คุณลักษณะเฉพาะบางอย่างที่เราเสนอให้คุณ สามารถใช้ได้ผ่านการใช้คุกกี้เท่านั้น
 • • เราใช้คุกกี้เพื่อช่วยระบุตัวตนคุณและคงสถานะการลงชื่อเข้าใช้ของคุณไว้
 • • คุกกี้ส่วนใหญ่เป็น "คุกกี้เซสชั่น" ซึ่งหมายความว่าคุกกี้จะถูกลบออกจากฮาร์ดไดรฟ์ของคุณโดยอัตโนมัติเมื่อจบเซสชั่น
 • • คุณสามารถปฏิเสธคุกกี้ของเราได้ทุกเมื่อหากบราวเซอร์ของคุณอนุญาต ถึงแม้ว่าการทำเช่นนี้จะส่งผลต่อคุณในการใช้ไซต์หรือบริการบางอย่างของเราก็ตาม
 • • คุณอาจเผชิญกับคุกกี้จากบุคคลภายนอกบนบางหน้าเพจของเว็บไซต์ซึ่งเราไม่ได้ควบคุม (ตัวอย่างเช่น หากคุณดูหน้าเว็บที่สร้างขึ้นโดยผู้ใช้คนอื่นก็อาจจะมีคุกกี้อยู่บนหน้าเว็บนั้น)

การป้องกันบัญชี

ทางบริษัทจะเพียรพยายามปกป้องโดยทางเทคนิคซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลภายนอกและหากเราไม่ต้องการข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมายหรือทางธุรกิจอีกต่อไป เราจะทำลายข้อมูลส่วนบุคคลนั้นทิ้งเพื่อความปลอดภัย

รหัสผ่านเป็นกุญแจสู่บัญชีของคุณ ใช้ตัวเลขและตัวอักษรที่เป็นมีลักษณะเฉพาะและไม่เปิดเผยรหัสผ่านแก่ผู้อื่น หากคุณแบ่งปันรหัสผ่านหรือข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับคนอื่น พึงระรึกว่าคุณจะต้องรับผิดชอบการกระทำทั้งหมดที่เกิดขึ้นในนามบัญชีของคุณ หากคุณไม่สามารถคุมรหัสผ่านของตัวเองได้ คุณอาจจะไม่สามารถคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้และอาจตกอยู่ภายใต้ภาระผูกพันตามกฎหมายต่อการกระทำในนามของคุณ ดังนั้น หากรหัสผ่านของคุณไม่ปลอดภัยอีกต่อไปไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม คุณควรแจ้งเราทันทีและเปลี่ยนรหัสผ่านของคุณ

เราจะไม่ขอรหัสผ่านของคุณผ่านทางโทรศัพท์หรืออีเมลไม่ว่ากรณีใด ดังนั้นหากคุณได้รับการสอบถามดังกล่าว โปรดรายงานเหตุมาที่ศูนย์ความปลอดภัยและการแก้ปัญหาหรือผู้จัดการข้อมูลส่วนบุคคล

หากคุณเข้าเว็บไซต์ของเราจากการใช้คอมพิวเตอร์ที่ใช้ร่วมกันหรือคอมพิวเตอร์ในร้านอินเตอร์เน็ต ห้อง PC หรือห้องสมุด ข้อมูลบางส่วนที่เกี่ยวกับคุณ เช่น ID ผู้ใช้ของคุณ กิจกรรม หรือตัวช่วยเตือนความจำจากเว็บไซต์อาจปรากฏต่อคนอื่นๆ ที่ใช้คอมพิวเตอร์ต่อจากคุณได้ เพื่อป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลหรือการสื่อสารของคุณจากการถูกเปิดเผยต่อผู้อื่น คุณควรลงชื่อออกและปิดเว็บบราวเซอร์หลังจากที่เข้าเว็บไซต์เสร็จแล้ว

การเข้าถึง การทบทวน การเปลี่ยน และการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

คุณสามารถดู ทบทวน และเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลส่วนใหญ่ของคุณได้โดยลงชื่อเข้าสู่เว็บไซต์ โดยทั่วไปแล้วเราจะไม่เปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วยตัวเองเพราะเป็นสิ่งที่ยากต่อการยืนยันตัวตนคุณซึ่งอยู่ห่างไกลได้ คุณต้องอัพเดตข้อมูลส่วนบุคคลทันทีหากมีการเปลี่ยนแปลงหรือพบความไม่ถูกต้อง เมื่อคุณเผยแพร่ประกาศต่อสาธารณะแล้ว คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนหรือลบออกได้ ตามคำขอของคุณที่ส่งมาให้กับฝ่ายบริการลูกค้า เราจะปิดบัญชีของคุณและลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณออกจากการมองเห็นให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกิจกรรมในบัญชีของคุณและเป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้ เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากบัญชีที่ปิดแล้วเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย ป้องกันการฉ้อโกง เก็บหนี้ค่าธรรมเนียมใดๆ แก้ปัญหาความขัดแย้ง แก้ปัญหา ให้ความร่วมมือในเรื่องการสืบสวนต่างๆ บังคับใช้ข้อตกลงผู้ใช้ของเรา และปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้ มิเช่นนั้น เราจะทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อเรายืนยันว่าไม่มีการใช้งานข้อมูลดังกล่าวแล้ว

หากคุณต้องการรับข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องข้อจำกัดการดำเนินการในข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดอีเมลมาหาเราได้ที่ hello@11street.co.th (ใส่เบอร์โทรศัพท์) หรืออีเมลมาหาเราได้ที่ Security@11street.co.th

ความปลอดภัย

ข้อมูลของคุณจะถูกเก็บไว้ในเซิฟเวอร์ของเราที่ตั้งอยู่ในบริษัท อีเลฟเว่น สตรีท (ประเทศไทย) จำกัด (11street (Thailand) Co., Ltd.) เราจะรักษาข้อมูลเสมือนเป็นทรัพย์สินที่ต้องได้รับการปกป้องและใช้เครื่องมือหลายอย่าง (การเข้ารหัส รหัสผ่าน ความปลอดภัยทางกายภาพ เป็นต้น) เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากการเข้าถึงและการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต อย่างไรก็ตาม คุณอาจจทราบว่าว่าบุคคลภายนอกอาจขัดขวางหรือเข้าถึงการส่งผ่านหรือการสื่อสารแบบส่วนบุคคลอย่างผิดกฎหมาย และผู้ใช้คนอื่นอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณซึ่งรวบรวมมาจากไซต์ไปในทางที่ผิด ดังนั้น แม้ว่าเราจะทุ่มเทอย่างหนักเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ เราไม่ได้สัญญาและคุณไม่ควรคาดหวังว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือการสื่อสารแบบส่วนบุคคลจะเป็นส่วนตัวเสมอไป

บุคคลภายนอก

เว้นเสียแต่ว่าจะระบุเอาไว้ในนโยบายนี้อย่างชัดแจ้ง เอกสารฉบับนี้ระบุเพียงการใช้และการเปิดเผยข้อมูลซึ่งเรารวบรวมมาจากคุณเท่านั้น หากคุณเปิดเผยข้อมูลกับคนอื่นไม่ว่าจะเป็นผู้ซื้อหรือผู้ขายบนเว็บไซต์ของเราหรือไซต์อื่นๆ ผ่านทางอินเตอร์เน็ต กฎที่นำมาปฏิบัติต่อการใช้งานหรือการเปิดเผยข้อมูลที่คุณเปิดเผยจะแตกต่างออกไป เราไม่ได้ควบคุมนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอกและคุณจะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอกเหล่านั้นเท่าที่สามารถนำมาปรับใช้ได้ เราสนับสนุนให้คุณถามคำถามและทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอกนั้นก่อนที่คุณจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับผู้อื่น

ความยินยอม

การที่คุณใช้เว็บไซต์ต่อ คุณได้ยินยอมให้ดำเนินการในข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามนโยบายความเป็นส่วนตัว ข้อกำหนดและเงื่อนไข และข้อตกลงของผู้ขายของบริษัทแล้ว

การเปลี่ยนแปลงแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท อีเลฟเว่น สตรีท (ประเทศไทย) จำกัด (11street (Thailand) Co., Ltd.) สงวนสิทธิ์ในการปรับและเปลี่ยนนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ทุกเมื่อ นโยบายที่มีการเปลี่ยนแปลง จะประกาศบนเว็บไซต์ของเรา คุณควรตรวจสอบนโยบายนี้ทุกครั้งที่คุณเข้าเว็บไซต์ของเราเพื่อที่จะได้รับรู้ถึงนโยบายฉบับล่าสุดที่มีผลบังคับใช้

Privacy Policy

นโยบายเกี่ยวกับสินค้าที่มีเงื่อนไขในการจําหน่าย

ผู้ขาย (“ผู้ขาย” “ท่าน” หรือ “ของท่าน”) จะต้องตรวจสอบนโยบายเกี่ยวกับสินค้าที่มีเงื่อนไขในการจำหน่าย (“นโยบาย”) นี้ ก่อนการจำหน่ายสินค้าและ/บริการ (“สินค้า”) บนแพลตฟอร์ม ซึ่งรวมถึงเว็บไชต์ www.11street.co.th และ/หรือแอปพลิเคชั่นใด ๆ (“แพลตฟอร์ม”) ของ 11street (“11street” “เรา” หรือ “ของเรา”) นโยบายนี้จัดทำขึ้นภายใต้กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่ใช้บังคับในประเทศไทย หากท่านเป็นผู้ขายทั่วโลก (Global Seller) ท่านจะต้องตรวจสอบกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องที่ใช้บังคับในประเทศของท่าน ทั้งนี้ หากท่านจำหน่ายสินค้าโดยฝ่าฝืนข้อบังคับนี้ กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ท่านจะต้องรับผิดชอบความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นและอาจถูกดำเนินการ ดังต่อไปนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


 • • ยกเลิกรายการที่ประกาศจําหน่ายทันที
 • • ระงับการใช้งานบัญชีของสมาชิกผู้ขาย (Seller Account) ทันที ไม่ว่าชั่วคราว หรือถาวร ในกรณียกเลิกบัญชีผู้ขายถาวร ให้ถือว่าข้อตกลงสําหรับผู้ขายสิ้นสุดทันที
 • • จำกัดสิทธิในการใช้บริการ 11street บางรายการ ในกรณีที่ยกเลิกการให้บริการโดยทั้งหมด ให้ถือว่าข้อตกลงสำหรับผู้ขายสิ้นสุดลงทันที
 • • เลิกข้อตกลงสําหรับผู้ขาย โดย 11street
 • • เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ รวมถึงใช้สิทธิดําเนินการตามข้อตกลง เงื่อนไข นโยบาย หรือสิทธิทางกฎหมายใด ๆ ต่อผู้ขายโดย 11street
 • • ท่านอาจถูกเรียกร้องค่าเสียหาย หรือดําเนินคดีจาก ผู้ซื้อรายอื่น บุคคลภายนอกและ/หรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง รวมถึงได้รับโทษทางแพ่งและทางอาญาตามกฎหมาย

1. รายการสินค้าต้องห้ามจําหน่าย

 • 1.1 สินค้าปลอม สินค้าลอกเลียนแบบ สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ และเครื่องหมายการค้าไม่ว่าหมวดสินค้าใด ๆ รวมถึง ภาพที่เป็นลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
 • 1.2 สินค้าที่ไม่ระบุ ราคา ค่าบริการ รวมถึงประเภท ชนิด ลักษณะ ขนาด น้ำหนัก และรายละเอียดของสินค้าหรือบริการ หรือระบุไม่ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด
 • 1.3 สื่อลามก วัตถุลามกหรือสินค้าที่มีวัตถุประสงค์การใช้ไปในทางลามก ในรูปแบบหนังสือ ภาพเขียน ภาพพิมพ์ ภาพระบายสี ภาพโฆษณา เครื่องหมาย รูปถ่าย ภาพยนตร์ หรืออื่น ๆ
 • 1.4 สัตว์เลี้ยง สัตว์ป่า สิ่งมีชีวิต ส่วนของสัตว์ป่า รวมถึง เขา หนัง กระดูก ฟัน งา กระดอง และสินค้าที่ทำจากส่วนของสัตว์ป่า
 • 1.5 อาหารที่เป็นอาหารไม่บริสุทธิ์ อาหารปลอม อาหารผิดมาตรฐาน อาหารที่ถูกเพิกถอนทะเบียน อาหารซึ่งประกอบด้วยสารต้องห้ามหรือประกอบไปด้วยสารที่มีปริมาณเกินกว่าที่กฎหมายอนุญาต อาหารที่ถูกดัดแปลงให้มีสารพันธุกรรมครายไนน์ซี (Cry9C DNA Sequence) และอาหารที่มีส่วนผสมของอาหารดังกล่าว
 • 1.6 ยาแผนปัจจุบัน และยาแผนโบราณ ที่ไม่ใช่ยาสามัญประจำบ้าน รวมถึงยาช่วยการอดบุหรี่
 • 1.7 อาวุธ ยุทธภัณฑ์ ปืน มีด สเปรย์พริกไทย อาวุธปลอม เครื่องช็อตไฟฟ้า อุปกรณ์สอดแนม อุปกรณ์ที่สนับสนุนการกระทำที่ผิดกฎหมาย เช่น หนังสืออิเล็กทรอนิกส์อธิบายวิธีทำยาบ้า หรืออุปกรณ์สะเดาะกุญแจ
 • 1.8 อวัยวะ ชิ้นส่วนร่างกาย อัฐิและซากมนุษย์
 • 1.9 บริการจัดหาเพื่อนคุย บริการจัดหาคู่ หรือบริการที่เกี่ยวข้องในทางนำเสนอขายหรือให้บริการทางเพศทั้งชายและหญิง (เข้าข่ายค้ามนุษย์)
 • 1.10 บริการจัดหารายการที่อยู่อีเมล์สำหรับส่งจดหมายและข้อมูลส่วนตัว
 • 1.11 ธุรกิจเครือข่ายที่เข้าลักษณะแชร์ลูกโซ่
 • 1.12 การพนันออนไลน์ อุปกรณ์การเล่นพนัน เครื่องเล่นเกมส์ทั้งที่เป็นเครื่องครบชุดสมบูรณ์หรือมีลักษณะอันเป็นสาระสำคัญที่ทำให้เห็นได้ว่าเป็นเครื่องครบชุดสมบูรณ์หรือแต่บางส่วนตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เช่น สล๊อทแมชชีน ตู้ม้าแข่ง ปาชิงโกะ รูเล็ท เครื่องเล่นเกมที่ทำงานโดยใช้เหรียญ ธนบัตร เงินตรา บัตร หรือโดยวิธีการอื่นใด อุปกรณ์ประกอบชิพ (Chip) ที่ระบุตัวเลขใช้แทนเงินตรา
 • 1.13 บารากู่ บารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า หรือตัวยาบารากู่ น้ำยาสำหรับเติมบารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า
 • 1.14 ผลิตภัณฑ์ยาสูบ ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของใบยาสูบหรือพืชนิโคเทียนาทาแบกกุ้ม (Nicotiana tabacum) รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นใดที่มีสารนิโคตินเป็นส่วนประกอบ ทั้งชนิดมีควัน (Smoked tobacco) และไม่มีควัน (Smokeless tobacco) เช่น บุหรี่ บุหรี่มวนเอง ซิการ์ ไปป์ ยาเส้น/ ยาเส้นปรุงใช้สำหรับอม/จุกทางปาก ใช้เคี้ยวหรือใช้เป็นส่วนผสมของหมากพลู
 • 1.15 สุรา และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 • 1.16 ยาเสพติด สารเสพติด และยากระตุ้นอารมณ์ทางเพศ
 • 1.17 สลากกินแบ่ง สลากกินรวบ
 • 1.18 หุ้น หลักทรัพย์อื่นๆ และอากรแสตมป์
 • 1.19 วัตถุอันตราย รวมถึงวัตถุระเบิดได้ วัตถุไวไฟ และวัตถุที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองที่กฎหมายห้ามมีไว้ครอบครอง
 • 1.20 สินค้าที่มีทรงหรือลวดลายเป็นรูปธงชาติหรือเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์
 • 1.21 เทวรูป ชิ้นส่วนเทวรูป พระพุทธรูปและชิ้นส่วนของพระพุทธรูป
 • 1.22 โบราณวัตถุที่มีแหล่งกําเนิดในต่างประเทศ
 • 1.23 บัตรเครดิต
 • 1.24 เอกสารทางราชการ
 • 1.25 สินค้าที่ผิดกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือ ศีลธรรมอันดีของประชาชน
 • 1.26 อาหารแช่แข็ง สินค้าที่จําเป็นต้องแช่เข็ง ดอกไม้สด พืช ต้นไม้ พุ่มไม้ เมล็ดพันธุ์ อาหารสดเน่าเสียง่าย ผัก ผลไม้ เหยื่อสด และ
 • 1.27 สินค้าอื่นใดไม่สามารถจัดส่งได้โดยทางพัสดุ

รายการสินค้าที่มีเงื่อนไข

สินค้าดังต่อไปนี้ ผู้ขายจะต้องขออนุญาตจาก 11street โดยแสดงหลักฐานการอนุญาตจากหน่วยงานของรัฐก่อนการจําหน่าย

 • 2.1 ไพ่
 • 2.2 อาหารแปรรูปบรรจุในภาชนะพร้อมจําหน่าย เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อาหารเสริมสำหรับทารกและเด็กเล็ก อาหารสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก วัตถุเจือปนอาหาร
 • 2.3 ของเก่า สินค้ามือสองที่ถูกใช้งานแล้ว เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ คอมพิวเตอร์ กล้องถ่ายรูป เครื่องดนตรี เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องหนัง เฟอร์นิเจอร์ เครื่องจักร เป็นต้น
 • 2.4 เพชร พลอย ทอง นาก เงิน หรืออัญมณี แสตมป์ ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ พระเครื่อง ของหลุดจำนำ โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ
 • 2.5 ไม้หวงห้าม สิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้หรือสิ่งอื่นใดที่ทําด้วยไม้หวงห้าม
 • 2.6 ของป่าหวงห้าม รวมถึงพืชป่า รังนก รวงผึ้ง และมูลค้างคาว
 • 2.7 อุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมถึงเลนส์สัมผัส (Contact lens) และอุปกรณ์ผ่าตัด
 • 2.8 ยาสามัญประจําบ้าน
 • 2.9 บริการสถานที่พักโรงแรม
 • 2.10 บริการประกันภัย รวมถึงประกันภัยรถยนต์ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุและประกันอุทกภัย
 • 2.11 วัตถุอันตราย รวมถึงวัตถุระเบิดได้ วัตถุไวไฟ และวัตถุที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองที่กฎหมายกําหนดให้ต้องขออนุญาตเพื่อมีไว้ครอบครอง

สินค้าดังกล่าวข้างต้นเป็นเพียงบางส่วนของรายการสินค้าต้องห้ามจําหน่ายและสินค้าที่มีเงื่อนไข หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับประเภทสินค้า ท่านควรศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประเภทสินค้าของท่าน ปรึกษาที่ปรึกษาทางกฎหมายและ/หรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อหลีกเลี่ยงการดําเนินการที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย